ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН) - ОПС Смолян, гр. Доспат

05.12.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-645/03.12.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следните собствени на дружеството недвижими имоти, а именно: ½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.502.46, с административен адрес: гр. Доспат, п.к. 4831, ул. „Орфей”, с площ от 1261 кв.м, с трайно предназначение на територията: „УРБАНИЗИРАНА”, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23025.502.46.1.2, с административен адрес: гр. Доспат, п.к. 4831, ул. „Орфей”, ет. 0, с площ 33, с предназначение: „ЗА ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ ЗА БИТОВИ УСЛУГИ”, брой нива на обекта: 1; ½ /една втора/  идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23025.502.46.1.3, с административен адрес: гр. Доспат, п.к. 4831, ул. „Орфей”, ет. 0, с площ 77,62 кв.м, с предназначение: „ЗА ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ ЗА БИТОВИ УСЛУГИ”,  брой нива на обекта: 1;         САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23025.502.46.1.5, с административен адрес: гр. Доспат, п.к. 4831, ул. „Орфей”, ет. 1, с площ 200.85 кв.м, с предназначение: „ЗА ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ ЗА БИТОВИ УСЛУГИ”, брой нива на обекта: 1; САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23025.502.46.1.7, с административен адрес: гр. Доспат, п.к. 4831, ул. „Орфей”, ет. 3, с площ 32.92 кв.м  и 69.37 кв.м, с предназначение: „ЗА ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ ЗА БИТОВИ УСЛУГИ”, брой нива на обекта: 1; ½ /една втора/  идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23025.502.46.1.9, с административен адрес: гр. Доспат, п.к. 4831, ул. „Орфей”, ет. 3, с площ 51.94 кв.м, с предназначение: „ЗА ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ ЗА БИТОВИ УСЛУГИ”, брой нива на обекта: 1, с начална тръжна цена в размер на 165 000 /сто шестдесет и пет хиляди/ лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 19.12.2018 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

   Цена на тръжната документация – 200 /двеста/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Южен централен регион”, гр.Пловдив, пл. ”Централен” № 1, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

  Депозитът за участие е парична вноска в размер на 33 000 (тридесет и три хиляди) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева
                                  02/949 32 84 – Р.Лалева

Обявлението е публикувано на 05.12.2018 г. в-к Сега