ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Северен централен регион) - ОПС Ловеч

19.12.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-669/10.12.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 73198.505.69.5.3, с адрес по кадастралната схема: гр.Троян, област Ловеч, а съгласно Удостоверение за административен адрес с адрес: област Ловеч, град Троян, пл. “Възраждане“ № 2, ет.1, с площ 32 кв.м, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 5, попадаща в поземлен имот с идентификатор № 73198.505.69, с предназначение на самостоятелен обект – гараж в сграда, брой нива на обекта – 1, ведно с прилежащия към самостоятелен обект идеални части от общите на СГРАДА № 5, който самостоятелен обект в сграда е идентичен с гаражна клетка с площ 32 кв.м, с начална тръжна цена в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 28.12.2018 г. от 12.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Северен централен регион”, гр. Плевен, ул. ”Хан Крум” № 3, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 3 000 (три хиляди) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 12.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                    02/949 32 14 – Ив.Митова

 

 Обявлението е публикувано във в-к „Сега“, бр. 293/14.12.2018 г.