ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Северен централен регион) - ОПС Велико Търново

09.01.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-621/20.11.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.514.215.2.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велико Търново, с административен адрес: гр.Велико Търново, ул. „Момина крепост“ №18, вход А, ет.5, ап.14, с предназначение – Апартамент, със застроена площ 46.32 квадратни метра, състоящ се от: стая, кухня, баня-тоалетна, коридор и тераса, заедно с придаденото му избено помещение № 14, със застроена площ 4.00 квадратни метра, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Началната тръжна цена е в размер на 52 200 лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 24.01.2019 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Северен централен регион”, гр.Плевен, ул. ”Хан Крум” № 3, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 10 440 лева, преведен по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

 За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                     02/949 32 14 – Ив.Митова

 

  Обявлението е публикувано на 09.01.2019 г. в-к „Сега“