ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Северен централен регион) - ОПС Габрово

10.01.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-670/10.12.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

3 /три/ БРОЯ ПОМЕЩЕНИЯ с обща застроена площ 68.84 /шестдесет и осем цяло и осемдесет и четири стотни/ кв.м: „Помещение за началник ПТТС“, при граници: изток – коридор и акумулаторно, запад – улица /площад/, север – улица и юг – чакалня: „Помещение за чакалня“, при граници: изток – коридор, запад – улица /площад/, север – помещение началник ПТТС и юг – помещение за пощальони: „Помещение за пощальони“, при граници: изток – коридор, запад – улица /площад/, север – помещение за чакалня и юг – двор; представляващи част от ВТОРИ ЕТАЖ /административен/ на МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА /строена през 1966 год./, със застроена площ 126.00 /сто двадесет и шест/ кв.м, построена и разположена в Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I /едно римско/ - фурна, от квартал 64 /шестдесет и четири/ по плана на с. Горна Росица, общ. Севлиево, при граници: изток – УПИ II-514 /две римско – петстотин и четиринадесет/, запад – улица, север – улица и юг – УПИ V – 514 /пет римско-петстотин и четиринадесет/, заедно с прилежащите за тези три броя помещения 50.73 % /петдесет цяло и седемдесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, съгласно Нотариален акт констативен – за собственост върху недвижим имот по писмени доказателства /чл. 587, ал.1 от ГПК/ № 89, том VII, рег.№ 17198, нот. дело № 1018 от 2017 г. на Пламен Димитров – Нотариус вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 543, с район на действие Районен съд – гр.Севлиево и вписан в Службата по вписванията.

Началната тръжна цена е в размер на 7 000 /седем хиляди/ лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 24.01.2019 г. от 16.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Северен централен регион”, гр.Плевен, ул. ”Хан Крум” № 3, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 1 400 (хиляда и четиристотин) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 12.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

 За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                     02/949 32 84 – Р.Лалева

 

 Обявлението е публикувано на 10.01.2019 г. в-к „Сега“