Последно публикувани съобщения

24.02.2017Протоколи 4 и 5, Доклад 3 от работата на Комисията, Решение, обществена поръчка {00276-2017-0001}: „Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на лицата в...“
23.02.2017Сключен Договор № 42 за изпълнение, обществена поръчка {9059014}: Абонаментно обслужване на изгребни ями по две обособени позиции”
23.02.2017Сключен Договор № 56 за изпълнение, обществена поръчка (9060195): „Ремонт и резервни части на компютърна и офис техника, въведена в експлоатация в системата на „Български пощи” ЕАД”
22.02.2017Протоколи 2 и 3, Доклади 1 и 2 от работата на Комисията, Решение за класиране, обществена поръчка {00276-2017-0001}: „Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на лицата в...“
22.02.2017Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за класиране, обществена поръчка {00276-2016-0014}: „Доставка на колички с чанти и на чанти за разнос на пощенски пратки и рекламни материали с две обособени позиции”

Обществени поръчки

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
9061620Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9061620}: “Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги „EMS/BULPOST за нуждите на „Български пощи” ЕАД”20.02.2017Отворена
Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2016 г.” по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/14.02.2017Отворена
9061404Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9061404}: „Доставка на електронни везни за нуждите на „Български пощи” ЕАД13.02.2017Отворена
Покана до определено лице - чл. 191, ал. 1 т. 2 от ЗОП03.02.2017Отворена
00276-2017-0001Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0001}: „Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на лицата в превозните средства“, застраховка „Трудова злополука“ на служителите в „Български пощи“ ЕАД“, застраховка „Автокаско“, застраховка „Имущество (движимо и недвижимо)” и застраховка „Пари и ценности“ на „Български пощи“ ЕАД по пет обособени позиции“11.01.2017Отворена