Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварителна покана с предмет {00276-2017-0022}: «Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на «Български пощи»ЕАД по 53 обособени позиции»
Дата на публикуване20.10.2017
СтатусОтворена
№ в РОП / ПОП00276-2017-0022
№ от деловоднаОП-37-2017
Възлагане чрезДоговаряне без предварителна покана за участие

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, на основание чл. 138, ал.1, във връзка с чл.79, ал.1, т.3, б.“в“от ЗОП, във връзка с чл.65, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

«Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на «Български пощи»ЕАД по 53 обособени позиции»

 

Приложения към решението за откриване на процедурата:

  1. Списък на обособените позиции, формирани от обектите, водоснабдявани от ВиК операторите;
  2. Списък на ВиК операторите за съответните обособени позиции;
  3. Проект на договор;

 

На основание чл.65, ал.2 от ППЗОП договорите по отделните обособени позиции ще бъдат сключени след влизане в сила на решението за откриване на процедурата. При подписването на договора, определеният за изпълнител представя освен документите по чл.67, ал.6 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.

Процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под номер 00276-2017-0022.

Документация

ДокументиСтановище на АОП за осъществен предварителен контрол28.11.2017Информацията е публикувана на сайта на АОП
Приложения към обявлението20.10.2017