Обществени поръчки

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
9061620Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9061620}: “Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги „EMS/BULPOST за нуждите на „Български пощи” ЕАД”20.02.2017Отворена
Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2016 г.” по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/14.02.2017Отворена
9061404Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9061404}: „Доставка на електронни везни за нуждите на „Български пощи” ЕАД13.02.2017Отворена
Покана до определено лице - чл. 191, ал. 1 т. 2 от ЗОП03.02.2017Отворена
00276-2017-0001Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0001}: „Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на лицата в превозните средства“, застраховка „Трудова злополука“ на служителите в „Български пощи“ ЕАД“, застраховка „Автокаско“, застраховка „Имущество (движимо и недвижимо)” и застраховка „Пари и ценности“ на „Български пощи“ ЕАД по пет обособени позиции“11.01.2017Отворена