Протокол № 2 и Протокол № 3 от работата на комсията, назначена да разгледа, оцени и класира подадените оферти в открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електронни везни"