Протоколи от работата на комисията, обществена поръчка 9034282 с предмет: „Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации в „Български пощи" ЕАД, с шест обособени позиции"

Протокол 1

Протокол 2<