Основание за приключване на договора за изпълнение на обществена поръчка 9033488 с предмет:

„Доставка на активно мрежово оборудване за нуждите на "БП”- ЕАД”

- раздел ІІ и ІV от договор 195 / 16.12.2014.