Всемирен пощенски съюз

  www.upu.int

  Комисия за регулиране на съобщенията
  www.crc.bg

  Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  www.mtc.government.bg

  Агенция за обществени поръчки
  www.aop.bg

  Европейска асоциация на пощенските оператори
  www.posteurop.org

  Национална агенция по приходите
  www.nap.bg