Условия за извършване на справка за вътрешни и международни пощенски пратки

 

Съгласно изискванията на „Цени на неуниверсални пощенски услуги и други търговски дейност, предоставяни от „Български пощи“ ЕАД“, за извършване на справка за вътрешни и международни пощенски пратки се заплащат цени, както следва:

            Чл. 13. При подаване на заявление за справка по приет и/ или изплатен пощенски паричен превод се заплащат следните цени:

  1. При извършване на справката в рамките на пощенската станция – 1.00 лв.
  2. Ако заявлението за справка се изпраща в друга пощенска станция или Отдел „Контрол на паричните преводи и пощенските операции в „Български пощи“ ЕАД –   2.00 лв.

          Чл. 38. При подаване на завяление за справка за подадени/доставени пощенски или куриерски пратки, приет/изплатен наложен платеж или телепоща със заверка на съдържанието, се заплаща следната цена:

       1.Писмена справка за всяка календарна година или част от нея – 9.60 лв.;

       2.Изпращане по пощата на адрес на заявителя – 2.40 лв.

 

             Забележка: Срокът за съхранение на данни за приети пратки е 2 години, а информация за доставени пратки е със срок 1 година.

          Чл. 38а. При подаване на заявление за удостоверяване наличие/липса на паричен превод, се заплаща следната цена:

  1. Изготвяне на удостоверение – първи екземпляр – 9.60 лв.;
  2. Всеки следващ екземпляр - 4.80 лв.;

      3, Изпращане по пощата на адреса на заявителя 2.40 лв.

            Чл. 39. При подаване на заявление от подателя на писмовна или колетна пратка за връщане, поправка в името или адреса на получателя, препращане на пратката на нов адрес в същото или друго населено място, се заплаща цена – 2.00 лв.

            Чл. 52. При подаване на заявление за оттегляне, за корекция в адреса или името на получателя, за препращане на международна пратка на нов адрес извън страната, се заплаща цена – 4.00 лв.

 

            Справки за горецитираните услуги, постъпили на сайта на „Български пощи“ (БП) ЕАД се извършват само, след представена (приложена) сканирана разписка за заплатената цена във всяка пощенска станция на „БП“ ЕАД.

 

Условия за подаване на рекламации

 

Съгласно изискванията на т. 56 от Общи условия на договора с потребителите на универсалната пощенска услуга и пощенските парични преводи, извършвани от „Български пощи“ ЕАД (Общи условия), рекламация може да предяви подателят на пратката/пощенският паричен превод, до момента на получаването/изплащането от/на получателят.

До момента на получаването/изплащането на пратката/пощенският  паричен превод, получателят може да предяви рекламация само с писменото съгласие на подателя.

Съгласно т. 58 от „Общи условия“ срокът за предявяване на рекламация е шест месеца от датата на подаването на пратките или паричните преводи.

Съгласно т. 59 от „Общи условия“ „Български пощи“ ЕАД са длъжни в срок до 1 месец от предявяване на рекламация за вътрешните пощенски пратки и парични преводи и 3 месеца за международните пратки да уведомят подателят на рекламацията за резултата. При уважаване на рекламацията обезщетението се изплаща в едномесечен срок от датата на уведомлението.

 

            Подадена рекламация се разглежда само когато са попълнени всички данни за пратката, посочени в системата за рекламации и при предоставено копие от разписката, получена при нейното подаване в пощенската станция.

 

            Обезщетения на подателите на вътрешни и международни препоръчани пратки (писмо, малък пакет) и колети се изплащат само след представяне на попълнена декларация-образец. При непредставяне на горецитираната декларация – образец, обезщетения за основателни рекламации няма да бъдат изплащани.

 

            За достъп до системата за Рекламации (RQMS) кликнете ТУК

 

            При проблеми с регистрация в Системата или при подаване на заявка:

 

            - Телефон за връзка - 02/949 31 90

                                                   

            Ако това е Вашият първи достъп до системата, моля, регистрирайте се посредством линка “Signup Now” на входната страница. Въведете своите данни ( Име, Фамилия и E-mail ).

            На посочения от Вас E-mail ще получите потребителско име и парола за достъп. От този момент вече ще имате възможност да въвеждате Вашите рекламации online, както и да получавате информация за хода на тяхната обработка.

            Посочените по-долу телефони са за информация относно попълване на заявките за жалби и рекламации, за справки за рекламации, за които не е получен отговор в регламентираните срокове /до един месец от предявяване на рекламация за вътрешни пощенски пратки и парични преводи и до три месеца за международни пощенски пратки и парични преводи/, за въпроси, свързани с отговори на жалби и рекламации, за обезщетения по рекламации.

 

Телефони за жалби и рекламации:

- Вътрешни пратки и парични преводи - 02/9493329

- Международни входящи пощенски пратки - 02/9493121 , 02/9493343

- Международни изходящи пощенски пратки - 02/9493190

- Международни парични преводи - 02/9493398

- Куриерски услуги - 02/8320041

 

Работно време - всеки делничен ден от 9:00 ч. - 17:30 ч. 

За всички останали въпроси моля посетете раздел Контакти или се свържете с нас на:

 

Адрес:

ул. "Академик Стефан Младенов" 1,

блок 31, 1700 София