Публикувани съобщения

13.04.2023Допълнително споразумение 1 към договор 55, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0006}: „Доставка на автомобилни горива за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
28.11.2022Допълнителни споразумения 2 и 3 към договор 83, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0004}: „Организиране на дейността по дистрибуция на печатни издания на територията на Република България“
15.07.2022Допълнително споразумение 7 към договор 259, с предмет {00276-2018-0013}:“Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД
06.07.2022Възлагане на обществена поръчка с предмет {1}: „Доставка на копирна хартия за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
13.05.2022Допълнително споразумение 1 към договор 83, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0004}: „Организиране на дейността по дистрибуция на печатни издания на територията на Република България“
09.05.2022Допълнително споразумение 2 към Договор 85, обществена поръчка с предмет {00276-2018-0003}: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по две обособени позиции“
09.05.2022Допълнително споразумение 6 към договор 259, с предмет {00276-2018-0013}:“Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“
28.02.2022Допълнително споразумение 1 към договор 256, с предмет {00276-2019-0008}: „Подновяване правото на ползване на сервизните пакети на оборудване Fortigate 300C, Fortigate Edge firewalls, PaloAlto 3050, Application Delivery Controller - F5 и Anti-SPAM Filter“
09.08.2021Допълнително споразумение 5 към договор 259, с предмет {00276-2018-0013}:“Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“
19.07.2021Доп. споразумения 1 и 2 към дог.34,ОП{00276-2019-0016}: „Избор на застраховател за застр- ка „Гражд. отговорност на автомобилистите“,„Злополука на лицата в превозните средства“„Каско“,„Трудова злополука“и застр. на недв., движимо имущество,пари и ценности
26.03.2021Допълнително споразумение 4 към договор 259, с предмет {00276-2018-0013}:“Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“
01.03.2021Сключен договор №34/12.02.21г, ОП {00276-2019-0016}: „Избор на застраховател за застр- ка „Гражд. отговорност на автомобилистите“,„Злополука на лицата в превозните средства“„Каско“,„Трудова злополука“и застр. на недвижимо,движимо имущество,пари и ценности
11.02.2021Провеждане на конкурс за „Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2020 г.”
02.12.2020Доп. спор.1 към дог.148{00276-2017-0001}:„Избор на застр-л за скл. на з- ки.„Гр. отг-т на автом-те“,„З- ка. на лицата в прев. ср-ва“,з- ка„Тр. злоп.“ на сл. в БП“, з- ка „Автокаско“, з- ка„Имущество (дв. и недв.)” и з- ка„Пари и ценности“на БП по пет об.п
23.11.2020Договори 193 и 194,{00276-2020-0011}:„Доставка на полиетиленови пликове с 2 (две) об.поз.”:Об.поз.1„Дост. на пликове за колетни пратки(СР 91) и за усл. РП”;Об.поз.2„Доставка на пликове за ценни пратки–за ваучери за храна,за банкн. и монети,в т.ч.„вакуумни
02.10.2020Информация при производство по обжалване, ОП {00276-2019-0016}:„Избор на застраховател за застр„Гр. отговорност на автомобилистите“,„Злополука на лицата в превозните ср- ва“„Каско“,„Трудова злополука“и застр. на недв.,движ. имущество,пари и ценности
28.09.2020Сключен договор №152, обществена поръчка {00276-2020-0009}: “Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към БП ЕАД”
28.09.2020Сключен договор №154, обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9098903}: „Доставка на хартия за производство на пощенски марки с фабрично нанесен лепилен слой”
16.09.2020Протоколи,Реш-е за избор на изпълнител{00276-2020-0011}„Доставка на полиет. пликове с 2 об.поз.":1„Доставка на пликове за колетни пратки(СР 91)и за услугата РП”;2„Доставка на пликове за ценни пратки–за ваучери за храна,за банкноти и монети,в т.ч.„вакуумни
31.08.2020Протоколи 4,5,Доклад, Реш-е за избор на изпълнител {00276-2019-0016}:„Избор на застраховател за застр„Гр. отговорност на автомобилистите“,„Злополука на лицата в превозните ср- ва“„Каско“,„Трудова злополука“и застр. на недв.,движ. имущество,пари и ценности
28.08.2020Сключен договор №138, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0008}: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за пощенски станции“
21.08.2020Сключен договор №136, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0012}: „Доставка на бутилирана вода (изворна или минерална) за работещите в „Български пощи“ ЕАД на открито, при високи летни температури“
21.08.2020Допълнителни споразумения 1 и 3 към договор 259, обществена с предмет {00276-2018-0013}:“Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“
20.08.2020Сключен договор №132, обществена поръчка с предмет {9098406}: „Изграждане платформа със съвременни параметри за кол-центровете в ЦУ, БРСЦ, Булпост и обединяване в единен комуникационен център за обслужване на клиентите на „Български пощи” ЕАД”
19.08.2020Сключен договор №131, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0007}: „Информационни услуги, чрез предоставяне на техническа възможност за изпращане на кратки съобщения (SMS) до клиенти на „Български пощи“ ЕАД“
10.08.2020Сключени договори за подизпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0005}: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина“
06.08.2020Сключен договор №127, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0003}: „Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на „Български пощи“ЕАД“
05.08.2020Отваряне на ценови оферти{00276-2020-0011}:„Доставка на полиетиленови пликове с 2 об.поз.":№1 „Доставка на пликове за колетни пратки (СР 91)и за услугата РП”;№2 „Доставка на пликове за ценни пратки–за ваучери за храна,за банкноти и монети,в т.ч.„вакуумни
05.08.2020Протоколи 1, 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2020-0009}: “Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на СП БФН към БП
29.07.2020Протоколи 1 и 2 от работата на Комисията, обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9098903}: „Доставка на хартия за производство на пощенски марки с фабрично нанесен лепилен слой”
29.07.2020Сключен договор №114, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0005}: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина“
17.07.2020Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2020-0012}: „Доставка на бутилирана вода (изворна или минерална) за работещите в „Български пощи“ ЕАД на открито, при високи летни температури“
10.07.2020Протоколи 1, 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0008}: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за пощенски станции“
07.07.2020Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0009}: “Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на СП „Българска филателия и нумизматика“ към БП ЕАД
02.07.2020Протокол 1 на Комисията, {00276-2020-0011}:„Доставка на полиетиленови пликове с 2 об.поз.":№1 „Доставка на пликове за колетни пратки (СР 91) и за услугата РП”;№2 „Доставка на пликове за ценни пратки–за ваучери за храна,за банкноти и монети,в т.ч.„вакуумни
29.06.2020Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0012}: „Доставка на бутилирана вода (изворна или минерална) за работещите в „Български пощи“ ЕАД на открито, при високи летни температури“
24.06.2020Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0012}: „Доставка на бутилирана вода (изворна или минерална) за работещите в „Български пощи“ ЕАД на открито, при високи летни температури“
18.06.2020Протоколи 1, 2 и 3,Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, ОП с предмет {00276-2020-0007}:„Информационни услуги, чрез предоставяне на техническа възможност за изпращане на кратки съобщения (SMS) до клиенти на „Български пощи“ ЕАД“
18.06.2020Протоколи 2, 3, 4 и 5, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0003}: „Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на „Български пощи“ЕАД“
12.06.2020Сключен договор №83, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0004}: „Организиране на дейността по дистрибуция на печатни издания на територията на Република България“
11.06.2020Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0008}: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за пощенски станции“
10.06.2020Протоколи 1 и 2 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет {9098406}: „Изграждане платформа със съвременни параметри за кол-центровете в ЦУ, БРСЦ, Булпост и обединяване в единен комуникационен център за обслужване на клиентите на БП ЕАД”
09.06.2020Решение за одобряване на обявление за изменение, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0012}: „Доставка на бутилирана вода (изворна или минерална) за работещите в „Български пощи“ ЕАД на открито, при високи летни температури“
09.06.2020Решение за прекратяване, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0010}:„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД, с шест обособени позиции”
01.06.2020Възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0012}: „Доставка на бутилирана вода (изворна или минерална) за работещите в „Български пощи“ ЕАД на открито, при високи летни температури“
01.06.2020Разяснение 1, обществена поръчка с предмет {9098903}: „Доставка на хартия за производство на пощенски марки с фабрично нанесен лепилен слой”
01.06.2020Сключени договори №67 и №68, ОП {00276-2019-0016}:„Избор на застраховател за застр- ка„Гражд. отговорност на автомобилистите“,„Злополука на лицата в превозните ср- ва“„Каско“,„Трудова злополука“и застр. на недвижимо,движимо имущество,пари и ценности
21.05.2020Възлагане на ОП {00276-2020-0011}:„Доставка на полиетиленови пликове с 2 обособ. поз.”: №1 „Доставка на пликове за колетни пратки (СР 91) и за услугата РП”;№2 „Доставка на пликове за ценни пратки– за ваучери за храна,за банкноти и монети,в т.ч.„вакуумни”
21.05.2020Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9098903}: „Доставка на хартия за производство на пощенски марки с фабрично нанесен лепилен слой”
21.05.2020Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0003}: „Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на „Български пощи“ЕАД“
18.05.2020Протоколи 1 и 2, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0005}: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина“
14.05.2020Възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2020-0010}:„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД, с шест обособени позиции”
12.05.2020Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0007}: „Информационни услуги, чрез предоставяне на техническа възможност за изпращане на кратки съобщения (SMS) до клиенти на „Български пощи“ ЕАД“
08.05.2020Възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0009}:“Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към БП ЕАД”
07.05.2020Сключен договор №22, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0002}: „Доставка на гориво за отопление - природен газ (метан), компресиран (КПГ) за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
05.05.2020Сключен договор 63,ОП {00276-2019-0017}:„Услуги по абонаментна поддръжка (профилактика) на технически с-ми за сигурност. Доставка и монтаж на компоненти, необходими за осъществяване на абонаментната поддръжка (профилактика) на технически с-ми за сигурност
30.04.2020Протоколи 1 и 2, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0004}: „Организиране на дейността по дистрибуция на печатни издания на територията на Република България“
30.04.2020Възлагане на обществена поръчка, с предмет {9098406}: „Изграждане платформа със съвременни параметри за кол-центровете в ЦУ, БРСЦ, Булпост и обединяване в единен комуникационен център за обслужване на клиентите на „Български пощи” ЕАД”
23.04.2020Допълнително споразумение 1 към договор 15, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0013}: „Доставка на нефискални принтери, мобилни нефискални принтери за куриерски услуги и обновяване на налични нефискални принтери“
21.04.2020Сключен договор №55,обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварителна покана, с предмет {00276-2020-0006}: „Доставка на автомобилни горива за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
21.04.2020Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0004}: „Организиране на дейността по дистрибуция на печатни издания на територията на Република България“
15.04.2020Сключен договор №56, обществена поръчка {00276-2019-0011}: „Доставка на хартиени артикули за нуждите на „Български пощи“ ЕАД с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1 – „Самозалепващи се етикети“; Обособена позиция № 2 - „Хартия за канцеларски нужди
14.04.2020Сключен договор №65, обществена поръчка с предмет {9090700} „Доставка на банкнотоброячни машини за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
14.04.2020Сключен договор №59, ОП {9096233}: „Доставка на тонизиращи напитки (кафе и захар) за работещите нощни смени и затоплящи напитки (чай и захар) за работещите на открито при среднодневни температури под +10 градуса по Целзий и в неотопляеми помещения”
06.04.2020Разяснение 3, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0008}: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за пощенски станции“
06.04.2020Разяснение 2, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0008}: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за пощенски станции“
03.04.2020Разяснение 1, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0008}: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за пощенски станции“
30.03.2020Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0008}: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за пощенски станции“
27.03.2020Решение за одобряване на обявление за изменение, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0007}: „Информационни услуги, чрез предоставяне на техническа възможност за изпращане на кратки съобщения (SMS) до клиенти на „Български пощи“ ЕАД“
23.03.2020Сключен договор №47 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0015}: „Доставка на приложни и комуникационни сървъри”
20.03.2020Възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0007}: „Информационни услуги, чрез предоставяне на техническа възможност за изпращане на кратки съобщения (SMS) до клиенти на „Български пощи“ ЕАД“
19.03.2020Допълнително споразумение 2 към договор 259, с предмет {00276-2018-0013}:“Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“
19.03.2020Сключен договор №41 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0010}: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД - предпазни обувки и ботуши“
19.03.2020Сключен договор №43 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0012}: „Доставка на комплекти с негравирано датно клеймо, кутия със специален кръгъл тампон (кече) и резервен тампон“
19.03.2020Сключен договор №42 за изпълнение, ОП с предмет {00276-2019-0009}: „Доставка на пликове за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД, състояща се от две обособени позиции“
18.03.2020Протоколи 2,3,Доклад, Реш-е за избор на изпълнител {00276-2019-0016}:„Избор на застраховател за застр„Гр. отговорност на автомобилистите“,„Злополука на лицата в превозните ср- ва“„Каско“,„Трудова злополука“и застр. на недв.,движ. имущество,пари и ценности
18.03.2020Технически изисквания към обществена поръчка, с предмет {9097208}: „Доставка на 5 (пет) броя електрически превозни средства за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
16.03.2020Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварителна покана, с предмет {00276-2020-0006}: „Доставка на автомобилни горива за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
16.03.2020Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: {9097208} „Доставка на 5 (пет) броя електрически превозни средства за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
16.03.2020Сключен договор №36 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0001}: Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи” ЕАД , намиращи се на територията на гр. София
16.03.2020Сключен договор №34 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2019-0011}: „Доставка на хартиени артикули за нуждите на „БП “ ЕАД с две обособени позиции“: Обособ. поз. № 1 – „Самозалепващи се етикети“; Обособ. поз. № 2 - „Хартия за канцеларски нужди“
12.03.2020Протокол на Комисията, ОП {9096233}: „Доставка на тонизиращи напитки (кафе и захар) за работещите нощни смени и затоплящи напитки (чай и захар) за работещите на открито при среднодневни температури под +10 градуса по Целзий и в неотопляеми помещения”
12.03.2020Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0005}: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина“
06.03.2020Възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0004}: „Организиране на дейността по дистрибуция на печатни издания на територията на Република България“
05.03.2020Сключен договор №31 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9093097} : „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД - студозащитни и други лични предпазни средства“
25.02.2020Съобщ-е за отваряне на ценови оферти, {00276-2019-0016}:„Избор на застраховател за застр- ка„Гражд. отговорност на автомобилистите“,„Злополука на лицата в превозните ср- ва“„Каско“,„Трудова злополука“и застр. на недвижимо,движимо имущество,пари и ценности
24.02.2020Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0003}: „Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на „Български пощи“ЕАД“
20.02.2020Сключен договор №26 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0014}: „Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3,5 тона и автобуси“
18.02.2020Протоколи 2,3,4 и 5,Доклад от работата на Комисията,Решение за избор на изпълнител,ОП {00276-2019-0017}:„Услуги по абонаментна поддръжка на технически с-ми за сигурност.Доставка и монтаж на компоненти за абонаментна поддръжка на техн. с-ми за сигурност“
11.02.2020Протоколи 1 и 2, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0015}: „Доставка на приложни и комуникационни сървъри”
07.02.2020Протокол 1 на Комисията,ОП {00276-2019-0016}:„Избор на застраховател за застраховка„Гражд. отговорност на автомобилистите“,„Злополука на лицата в превозните средства“„Каско“,„Трудова злополука“и застраховане на недвижимо,движимо имущество,пари и ценности
07.02.2020Възлагане на обществена поръчка {9096233}:„Доставка на тонизиращи напитки (кафе и захар) за работещите нощни смени и затоплящи напитки (чай и захар) за работещите на открито при среднодневни температури под +10 градуса по Целзий и в неотопляеми помещения”
28.01.2020Възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0003}: „Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на „Български пощи“ЕАД“
28.01.2020Сключен договор №14 за изпълнение, обществена поръчка с предмет: {9091537} „Доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“
28.01.2020Сключен договор №15 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0013}: „Доставка на нефискални принтери, мобилни нефискални принтери за куриерски услуги и обновяване на налични нефискални принтери“
28.01.2020Сключен договор №4 за изпълнение, обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2019-0006}: „Наемане на принтери за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
17.01.2020Разяснение 2, ОП {00276-2019-0016}:„Избор на застраховател за застраховка„Гражданска отговорност на автомобилистите“,„Злополука на лицата в превозните средства“„Каско“,„Трудова злополука“ и застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности
17.01.2020Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0011}: „Доставка на хартиени артикули за нуждите на „Български пощи“ ЕАД с две обособени позиции“
16.01.2020Протоколи 2,3 и 4,Доклад от работата на Комисията,Решение за избор на изпълнител,обществена поръчка {00276-2019-0009}:„Доставка на пликове за производствените нужди на СП „Българска филателия и нумизматика“ към БП ЕАД, състояща се от две обособ. позиции“
14.01.2020Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка, с предмет {00276-2019-0015}: „Доставка на приложни и комуникационни сървъри”
14.01.2020Разяснение 1, ОП {00276-2019-0016}:„Избор на застраховател за застраховка„Гражданска отговорност на автомобилистите“,„Злополука на лицата в превозните средства“„Каско“,„Трудова злополука“ и застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности
13.01.2020Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0012}: „Доставка на комплекти с негравирано датно клеймо, кутия със специален кръгъл тампон (кече) и резервен тампон“
10.01.2020Протоколи 1, 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0014}: „Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3,5 тона и автобуси“
10.01.2020Протокол 1, ОП {00276-2019-0017}: „Услуги по абонаментна поддръжка (профилактика) на технически системи за сигурност. Доставка и монтаж на компоненти, необходими за осъществяване на абонаментната поддръжка (профилактика) на технически с- ми за сигурност“
08.01.2020С Решение № ОП-25-4/06.01.20 е одобрено обявление за изменение или допълнителна информация във връзка с промяна на условията по ОП-25. Прилага се опис на движимото имущество, обект на застраховане. Срокът за подаване на оферти се удължава до 28.02.20 г
07.01.2020Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварителна покана, с предмет {00276-2020-0002}: „Доставка на гориво за отопление - природен газ (метан), компресиран (КПГ) за нужтите на „Български пощи” ЕАД“
07.01.2020Възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2020-0001}: Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи” ЕАД , намиращи се на територията на гр. София
07.01.2020Сключен договор №3 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9091461} „Доставка на електронни везни за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
06.01.2020Сключен договор №257 за изпълнение, обществена поръчка, с предмет {00276-2019-0007}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга“
06.01.2020Сключен договор №256 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2019-0008}: „Подновяване правото на ползване на сервизните пакети на оборудване Fortigate 300C, Fortigate Edge firewalls, PaloAlto 3050, Application Delivery Controller - F5 и Anti-SPAM Filter“
23.12.2019Обществена поръчка {00276-2019-0017}: „Услуги по абонаментна поддръжка (профилактика) на технически системи за сигурност.Доставка и монтаж на компоненти,необходими за осъществяване на абонаментната поддръжка (профилактика) на техн. системи за сигурност“
23.12.2019Обществена поръчка {00276-2019-0016}:„Избор на застраховател за застраховка„Гражданска отговорност на автомобилистите“,„Злополука на лицата в превозните средства“„Каско“,„Трудова злополука“ и застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности
17.12.2019Провеждане на конкурс за „Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2019 г.
16.12.2019Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0010}: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД - предпазни обувки и ботуши“
13.12.2019Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията,Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0013}: „Доставка на нефискални принтери, мобилни нефискални принтери за куриерски услуги и обновяване на налични нефискални принтери
13.12.2019Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2019-0006}: „Наемане на принтери за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
12.12.2019Сключен договор №238 за изпълнение,обществена поръчка с предмет: {00276-2019-0004}„Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи”ЕАД от служба по трудова медицина с две обособени позиции“
12.12.2019Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2019-0011}: „Доставка на хартиени артикули за нуждите на БП ЕАД с две обособ. позиции“: Обособ. позиция № 1 – „Самозалепващи се етикети“; Обособ. позиция № 2 - „Хартия за канцеларски нужди“
11.12.2019Възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2019-0015}: „Доставка на приложни и комуникационни сървъри”
10.12.2019Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0014}: „Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3,5 тона и автобуси“
09.12.2019Сключен договор №236 за изпълнение, обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2019-0005}: „Ремонт и сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона“
02.12.2019Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0013}: „Доставка на нефискални принтери, мобилни нефискални принтери за куриерски услуги и обновяване на налични нефискални принтери“
26.11.2019Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9093097} : „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД - студозащитни и други лични предпазни средства“
26.11.2019Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0013}: „Доставка на нефискални принтери, мобилни нефискални принтери за куриерски услуги и обновяване на налични нефискални принтери“
25.11.2019Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0006}: „Наемане на принтери за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
25.11.2019Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2019-0011}: „Доставка на хартиени артикули за нуждите на БП ЕАД с две обособени позиции“: Обособ. позиция № 1 – „Самозалепващи се етикети“; Обособ. позиция № 2 - „Хартия за канцеларски нужди“
20.11.2019Съобщение за отлагане отварянето на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2019-0009}: „Доставка на пликове за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „БП“ ЕАД, състояща се от две обособени позиции“
19.11.2019Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0010}: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД - предпазни обувки и ботуши“
18.11.2019Сключени договори №№214, 215, 216, 217, 218 и 219, обществена поръчка с предмет {9090867}: „Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“
13.11.2019Съобщение за отлагане отварянето на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2019-0009}: „Доставка на пликове за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „БП“ ЕАД, състояща се от две обособени позиции“
12.11.2019Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2019-0009}: „Доставка на пликове за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД, състояща се от две обособени позиции“
11.11.2019Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0012}: „Доставка на комплекти с негравирано датно клеймо, кутия със специален кръгъл тампон (кече) и резервен тампон“
06.11.2019Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка, с предмет {00276-2019-0007}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга“
06.11.2019Разяснение 2, обществена поръчка {00276-2019-0011}: „Доставка на хартиени артикули за нуждите на „Български пощи“ ЕАД с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1 – „Самозалепващи се етикети“; Обособена позиция № 2 - „Хартия за канцеларски нужди“
05.11.2019Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0010}: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД - предпазни обувки и ботуши“
04.11.2019Протоколи 1 и 2, Доклад от работата на Комисията,Решение за избор на изпълнител,ОП {00276-2019-0008}:„Подновяване правото на ползване на сервизните пакети на оборудване Fortigate 300C,Fortigate Edge firewalls,PaloAlto 3050,Application Delivery Controller
04.11.2019Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: {9091537} „Доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“
01.11.2019Възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0014}: „Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3,5 тона и автобуси“
31.10.2019Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0005}: „Ремонт и сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона“
29.10.2019Възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0013}: „Доставка на нефискални принтери, мобилни нефискални принтери за куриерски услуги и обновяване на налични нефискални принтери“
29.10.2019Разяснение 1, обществена поръчка {00276-2019-0011}: „Доставка на хартиени артикули за нуждите на „Български пощи“ ЕАД с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1 – „Самозалепващи се етикети“; Обособена позиция № 2 - „Хартия за канцеларски нужди“
23.10.2019Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0006}: „Наемане на принтери за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
23.10.2019Възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0012}: „Доставка на комплекти с негравирано датно клеймо, кутия със специален кръгъл тампон (кече) и резервен тампон“
21.10.2019Възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2019-0011}: „Доставка на хартиени артикули за нуждите на БП ЕАД с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1 – „Самозалепващи се етикети“;Обособена позиция № 2 - „Хартия за канцеларски нужди“
21.10.2019Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0009}: „Доставка на пликове за производствените нужди на СП „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД, състояща се от две обособени позиции“
18.10.2019Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти, обществена поръчка с предмет {9093097} : „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД - студозащитни и други лични предпазни средства“
17.10.2019Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0005}: „Ремонт и сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона“
17.10.2019Съобщение за отлагане отварянето на ценови оферти, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0007}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга“
14.10.2019Разяснение 1, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0010}: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД - предпазни обувки и ботуши“
14.10.2019Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0007}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга“
09.10.2019Съобщение за отваряне на ценови оферти,обществена поръчка{00276-2019-0008}:„Подновяване правото на ползване на сервизните пакети на оборудване Fortigate 300C, Fortigate Edge firewalls, PaloAlto 3050, Application Delivery Controller - F5 и Anti-SPAM Filter
08.10.2019Съобщение за коригиране на техническа грешка, обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9090700} „Доставка на банкнотоброячни машини за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
04.10.2019Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9093097}: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД - студозащитни и други лични предпазни средства“
03.10.2019Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0007}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга“
02.10.2019Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка с предмет: {00276-2019-0004} „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от служба по трудова медицина с две обособени позиции“
01.10.2019Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9091461} „Доставка на електронни везни за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
01.10.2019Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9090700}: „Доставка на банкнотоброячни машини за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
24.09.2019Възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0010}: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД - предпазни обувки и ботуши“
20.09.2019Разяснение 1, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0008}: „Подновяване правото на ползване на сервизните пакети на оборудване Fortigate 300C, Fortigate Edge firewalls, PaloAlto 3050, Application Delivery Controller - F5 и Anti-SPAM Filter“
19.09.2019Възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2019-0009}: „Доставка на пликове за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД, състояща се от две обособени позиции“
16.09.2019Възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0008}: „Подновяване правото на ползване на сервизните пакети на оборудване Fortigate 300C, Fortigate Edge firewalls, PaloAlto 3050, Application Delivery Controller - F5 и Anti-SPAM Filter“
16.09.2019Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет {9090867}: „Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“
13.09.2019Разяснение 1, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0006}: „Наемане на принтери за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
05.09.2019Възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2019-0007}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга“
03.09.2019Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти, обществена поръчка с предмет {9091537}: „Доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“
29.08.2019Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2019-0006}: „Наемане на принтери за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
27.08.2019Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти, обществена поръчка с предмет {9091461} „Доставка на електронни везни за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
26.08.2019Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2019-0005}: „Ремонт и сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона“
19.08.2019Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: {9091537} „Доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“
15.08.2019Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9091461} „Доставка на електронни везни за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
14.08.2019Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка с предмет: {00276-2019-0004} „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от служба по трудова медицина с две обособени позиции“
12.08.2019Сключен договор №166 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9089085} „Доставка на бутилирана /изворна или минерална/ вода за работещите на открито при високи летни температури в „Български пощи“ ЕАД“.
06.08.2019Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти, обществена поръчка с предмет {9090700} „Доставка на банкнотоброячни машини за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
02.08.2019Сключени договори №№158, 159 и 160 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9079414} „Ремонт на климатици и климатични инсталации“ по тринадесет обособени позиции
30.07.2019Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с, предмет {9090867}: „Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“
25.07.2019Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9090700} „Доставка на банкнотоброячни машини за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
19.07.2019Разяснение 1, обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2019-0005}: „Ремонт и сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона“
17.07.2019Сключен договор №144 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {6}: „Годишна техническа поддръжка и абонаментно поддържане на програмен продукт „Бизнес процесор-WEB версия счетоводство (Конто 66)" за нуждите на Български пощи“ ЕАД
16.07.2019Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9089085} „Доставка на бутилирана /изворна или минерална/ вода за работещите на открито при високи летни температури в „Български пощи“ ЕАД“
16.07.2019Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет: {00276-2019-0004} „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от служба по трудова медицина с две обособени позиции“
10.07.2019Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2019-0005}: „Ремонт и сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона“
02.07.2019Сключен договор №140 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9079414} „Ремонт на климатици и климатични инсталации“ по тринадесет обособени позиции
01.07.2019Протокол от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет {6}:„Годишна техническа поддръжка и абонаментно поддържане на програмен продукт „Бизнес процесор-WEB версия счетоводство (Конто 66)" за нуждите на Български пощи“ ЕАД за срок от една година“
28.06.2019Разяснение 1, обществена поръчка с предмет: {00276-2019-0004} „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от служба по трудова медицина с две обособени позиции“
17.06.2019Сключени договори №№121 и 122 за изпълнение, обществена поръчка, с предмет {00276-2019-0002}: „Доставка на формуляри за нуждите на „Български пощи” ЕАД” с две обособени позиции“
12.06.2019Възлагане на обществена поръчка с предмет: {00276-2019-0004} „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от служба по трудова медицина с две обособени позиции“
11.06.2019Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9089085} „Доставка на бутилирана /изворна или минерална/ вода за работещите на открито при високи летни температури в „Български пощи“ ЕАД“.
11.06.2019Сключен договор №119 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9084571}: „Доставка на специални хартиени артикули“
06.06.2019Допълнително споразумение 1 към договор 119, с предмет {00276-2016-0005}: "Доставка чрез наемане на мултифункционални устройства за нуждите на ОПС на „Български пощи” ЕАД”
05.06.2019Възлагане на обществена поръчка с предмет {6}:„Годишна техническа поддръжка и абонаментно поддържане на програмен продукт „Бизнес процесор-WEB версия счетоводство (Конто 66)" за нуждите на Български пощи“ ЕАД за срок от една година“
03.06.2019Допълнително споразумение 1 към договор №104 с предмет {00276-2019-0001}: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти на Майкрософт и услуги от производителя“
27.05.2019Сключен договор №110 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9079414} „Ремонт на климатици и климатични инсталации“ по тринадесет обособени позиции
23.05.2019Сключен договор №104 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0001}: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти на Майкрософт и услуги от производителя“
23.05.2019Допълнително споразумение 2 към Договор 219, с предмет {00276-2016-0015}: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ ЕАД, намиращи се на територията на гр.София“
20.05.2019Допълнително споразумение към Договор 85, обществена поръчка с предмет {00276-2018-0003}: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по две обособени позиции“
07.05.2019Сключени договори №№94, 95 и 96 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9079414} „Ремонт на климатици и климатични инсталации“ по тринадесет обособени позиции
22.04.2019Протоколи 2 и 3, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2019-0002}:„Доставка на формуляри за нуждите на БП ЕАД” с две обособ. позиции“: № 1: „Известие за доставяне с лепящ гръб”,№ 2:„Адресен етикет с баркод номер за куриерски услуги”
19.04.2019Съобщение за класиране на участници, обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9079414} „Ремонт на климатици и климатични инсталации“ по тринадесет обособени позиции
10.04.2019Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9084571}: „Доставка на специални хартиени артикули“
02.04.2019Сключен договор №75 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9084668}: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителни и мълниезащитни уредби в БП ЕАД по шест обособени позиции“
01.04.2019Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0001}: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти на Майкрософт и услуги от производителя“
29.03.2019Протокол 1, Доклад от работата на Комисията, Решение за прекратяване, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0003}: „Доставка на комплекти с негравирано датно клеймо, кутия със специален кръгъл тампон (кече) и резервен тампон“
28.03.2019Сключени договори №№70, 71, 72, 73 и 74 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9084668}: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителни и мълниезащитни уредби в БП ЕАД по шест обособени позиции“
20.03.2019Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0002}:„Доставка на формуляри за нуждите на БП ЕАД” с две обособени позиции“:№ 1: „Известие за доставяне с лепящ гръб”,№ 2:„Адресен етикет с баркод номер за куриерски услуги”
12.03.2019 Протокол 1 от работата на Комисията,обществена поръчка {00276-2019-0002}:„Доставка на формуляри за нуждите на БП ЕАД” с две обособ. поз:Обособ. поз. 1:„Известие за доставяне с лепящ гръб”,обособ. поз. 2:„Адресен етикет с баркод номер за куриерски услуги”
11.03.2019Сключен договор №62 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9079414} „Ремонт на климатици и климатични инсталации“ по тринадесет обособени позиции
11.03.2019Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0001}: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти на Майкрософт и услуги от производителя“
27.02.2019Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0001}: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти на Майкрософт и услуги от производителя“
22.02.2019Разяснение 1, обществена поръчка {00276-2019-0002}: „Доставка на формуляри за нуждите на БП ЕАД” с две обособени позиции“: Обособ. позиция № 1: „Известие за доставяне с лепящ гръб”, обособ. позиция № 2: „Адресен етикет с баркод номер за куриерски услуги”
21.02.2019Възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0003}: „Доставка на комплекти с негравирано датно клеймо, кутия със специален кръгъл тампон (кече) и резервен тампон“
19.02.2019Сключен договор №41 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2017-0007}: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
18.02.2019Сключен договор №50 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2017-0031}: „Предоставяне на комуникационна свързаност за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
18.02.2019Сключен договор №259 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2018-0013}: “Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“
15.02.2019Сключен договор №51 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9083355}: „Доставка и монтаж на климатици за обекти на „Български пощи“ ЕАД“
13.02.2019Възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2019-0002}: „Доставка на формуляри за нуждите на БП ЕАД” с две обособени позиции“: Обособ. поз. №1: „Известие за доставяне с лепящ гръб”, обособ. поз. №2: „Адресен етикет с баркод номер за куриерски услуги
12.02.2019Сключен договор №42 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2018-0017}: „Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на СП „Българска филателия и нумизматика“ към БП ЕАД”
11.02.2019Сключен договор №47 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9077929}: „Доставка на машини за броене на парични средства за нуждите на „Български пощи“ ЕАД” с две обособени позиции”
11.02.2019Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет {9084668}: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителни и мълниезащитни уредби в БП ЕАД по шест обособени позиции“
08.02.2019Образци към документация по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0001}: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти на Майкрософт и услуги от производителя“
29.01.2019Сключен договор №31 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9081891}: „Изграждане на система за защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни в страните членки на ЕС
24.01.2019Сключен договор №25 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2018-0019}: “Доставка на газьол за промишлени и комунални цели със съдържание на сяра до 0,1%"
23.01.2019Сключени договори №26 и №27 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2018-0011}: “Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две обособени позиции"
18.01.2019Сключен договор №266 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2018-0012}: „Доставка на ниско и високо повдигащи палетни колички (стакери) с две обособени позиции"
17.01.2019Възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2019-0001}: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти на Майкрософт и услуги от производителя“
14.01.2019Уточнение поради технически проблем- Приложение №3,обществена поръчка с предмет {9084668}: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителни и мълниезащитни уредби в БП ЕАД по шест обособени позиции“
10.01.2019Сключен договор 323 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2018-0016}: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ЕАД по 11 обособени позиции“
09.01.2019Сключен договор 265 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9082434}: „Доставка и монтаж на компоненти за системи за видеонаблюдение в обектите на „Български пощи“ ЕАД“
09.01.2019Сключен договор 264 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9082242}: Доставката и монтаж на компоненти за сигнално-охранителни и известителни системи в обекти на „Български пощи“ ЕАД
08.01.2019Сключени договори №1744 и №687 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2018-0016}: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ЕАД по 11 обособени позиции“
07.01.2019Възлагане на обществена поръчка, с предмет {9084668}: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителни и мълниезащитни уредби в „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“
03.01.2019Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9083355}: „Доставка и монтаж на климатици за обекти на „Български пощи“ ЕАД“
31.12.2018Възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварителна покана за участие, с предмет {00276-2018-0019}: “Доставка на газьол за промишлени и комунални цели със съдържание на сяра до 0,1%"
28.12.2018Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9084571}: „Доставка на специални хартиени артикули“
27.12.2018Допълнително споразумение към Договор 219, с предмет {00276-2016-0015}: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ ЕАД, намиращи се на територията на гр.София“
20.12.2018Протоколи 1, 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка с предмет {00276-2017-0007}: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
17.12.2018Сключен договор №248 за изпълнение, обществена поръчка с предмет „Доставка, монтиране и пускане в експлоатация на сортировъчна машина за пощенски пратки с тегло от 50 гр. до 2 кг. за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
14.12.2018Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка с предмет (00276-2017-0031): „Предоставяне на комуникационна свързаност за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
12.12.2018Сключен договор №246 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2018-0012}: „Доставка на ниско и високо повдигащи палетни колички (стакери) с две обособени позиции"
06.12.2018Сключен договор №242 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9081989}: „Подновяване правото на ползване на сервизните пакети на оборудване Fortigate Edge firewalls, PaloAlto 3050, Application Delivery Controller - F5 и Anti-SPAM Filter“
06.12.2018Сключен договор №667 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2018-0016}: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ЕАД по 11 обособени позиции“
04.12.2018Сключен договор №234 за изпълнение, обществена поръчка с предмет: {00276-2018-0015} „Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови товарни автомобили с полезна товароносимост над 3,5 тона – 5 броя за нуждите на „Български пощи” ЕАД”.
03.12.2018Сключен договор №235 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2018-0014}: Наемане на две цифрови, монохромни печатни машини за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика “ към БП ЕАД
27.11.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет {9081891}: „Изграждане на система за защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни в страните членки на ЕС
27.11.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет {9082242}: Доставката и монтаж на компоненти за сигнално-охранителни и известителни системи в обекти на „Български пощи“ ЕАД
27.11.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет {9082434}: „Доставка и монтаж на компоненти за системи за видеонаблюдение в обектите на „Български пощи“ ЕАД“
27.11.2018Разяснение 1, обществена поръчка с предмет {9083355}: „Доставка и монтаж на климатици за обекти на „Български пощи“ ЕАД“
23.11.2018Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка с предмет {00276-2017-0007}: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
23.11.2018Протоколи 1, 3 и 4, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка с предмет {00276-2018-0011}: “Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две обособени позиции"
22.11.2018Сключен договор №227 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2018-0009}: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“ с три обособени позиции
22.11.2018Протоколи 1 и 2, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2018-0017}:„Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на СП БФН към БП ЕАД”
22.11.2018Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка с предмет {00276-2017-0031}: „Предоставяне на комуникационна свързаност за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
21.11.2018Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9083355}: „Доставка и монтаж на климатици за обекти на „Български пощи“ ЕАД“
13.11.2018Сключени Договори 217,218,219,220,221 и 222 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9079073}: „Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на БП ЕАД по шест обособени позиции“
12.11.2018Сключен договор №640 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2018-0016}: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ЕАД по 11 обособени позиции“
09.11.2018Възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварителна покана за участие с предмет {00276-2018-0018}: Доставка на горива за отопление за нуждите на „Български пощи” ЕАД, по две обособени позиции
08.11.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9081989}:„Подновяване правото на ползване на сервизните пакети на оборудване Fortigate Edge firewalls, PaloAlto 3050, Application Delivery Controller- F5 и Anti-SPAM Filter“ за период от една година
07.11.2018Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти, обществена поръчка {9082434}: „Доставка и монтаж на компоненти за системи за видеонаблюдение в обектите на „Български пощи“ ЕАД“
31.10.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет {9077929}: „Доставка на машини за броене на парични средства за нуждите на „Български пощи“ ЕАД” с две обособени позиции”
26.10.2018Възлагане на обществена поръчка с предмет {9082434}: „Доставка и монтаж на компоненти за системи за видеонаблюдение в обектите на „Български пощи“ ЕАД“
25.10.2018Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2018-0011}: “Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две обособени позиции"
23.10.2018Възлагане на обществена поръчка с предмет {9082242}:Доставката и монтаж на компоненти за сигнално-охранителни и известителни системи в обекти на „Български пощи“ ЕАД
18.10.2018Разяснение 1, обществена поръчка с предмет {9081891}: „Изграждане на система за защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни в страните членки на ЕС, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679
17.10.2018Протокол 2 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет {00276-2018-0011}: “Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две обособени позиции"
16.10.2018Възлагане на обществена поръчка с предмет {9081989}: „Подновяване правото на ползване на сервизните пакети на оборудване Fortigate Edge firewalls, PaloAlto 3050, Application Delivery Controller - F5 и Anti-SPAM Filter“ за период от една година
15.10.2018Възлагане на обществена поръчка с предмет {9081891}: „Изграждане на система за защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни в страните членки на ЕС, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679
12.10.2018Сключен договор №205 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9077727}: „Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР с етикети с надпис за „Допълнителни пощенски услуги“ (ДПУ) и със специализирани надписи”
11.10.2018 Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет {00276-2017-0031}: „Предоставяне на комуникационна свързаност за нуждите на „Български пощи” ЕАД
09.10.2018Протоколи 1, 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител,обществена поръчка {00276-2018-0014}: Наемане на две цифрови, монохромни печатни машини за производствените нужди на СП „Българска филателия и нумизматика “ към „БП” ЕАД
08.10.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет: {9080375}„Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителни и мълниезащитни уредби в „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции
05.10.2018Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварителна покана с предмет {00276-2018-0016}: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ЕАД по 11 обособени позиции“
04.10.2018Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2018-0017}: „Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на СП „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД
03.10.2018 „Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи" ЕАД за 2018 г."
27.09.2018Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2018-0013}: “Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“
26.09.2018Решение за одобрение на обявление за изменение или допълнителна информация, обществена поръчка с предмет {00276-2017-0031}: „Предоставяне на комуникационна свързаност за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
21.09.2018Сключени Договори 186, 187 и 188 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2018-0005}: „Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови автомобили по четири обособени позиции“
20.09.2018Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2018-0012}: „Доставка на ниско и високо повдигащи палетни колички (стакери) с две обособени позиции"
12.09.2018Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2018-0013}: “Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“
11.09.2018Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2018-0014}: "Наемане на две цифрови, монохромни печатни машини за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД
10.09.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2018-0013}: “Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“
07.09.2018Допълнително споразумение към Договор 115, с предмет {00276-2016-0004}: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти и услуги от производителя“
07.09.2018Сключен договор №189 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9077610}: „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД“
05.09.2018Протокол 2, Доклад от работата на Комисията, Решение за прекратяване, обществена поръчка {00276-2018-0010}: „Доставка на таксувачни машини (франкиращи машини), за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
05.09.2018Протокол 1, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка:{00276-2018-0015} „Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови товарни автомобили с полезна товароносимост над 3,5 тона – 5 броя
05.09.2018Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2018-0008}: „Доставка, монтиране и пускане в експлоатация на сортировъчна машина за пощенски пратки с тегло от 50 гр. до 2 кг. за нуждите на БП ЕАД
05.09.2018Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2018-0009}: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“ с три обособени позиции
03.09.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет {9079414}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации“ по тринадесет обособени позиции
03.09.2018Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:{9080375}„Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителни и мълниезащитни уредби в „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции
03.09.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет {9079073}: „Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“
29.08.2018Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2018-0012}: „Доставка на ниско и високо повдигащи палетни колички (стакери) с две обособени позиции"
28.08.2018Сключени Договори №169, 170, 171, 172, 173 и 174 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2018-0001}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции”
27.08.2018Сключени Договори №163, 164, 165, 166, 167 и 168 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2018-0001}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции”
20.08.2018Съобщение за удължаване срока на работата на Комисията, обществена поръчка {9077929}: „Доставка на машини за броене на парични средства за нуждите на „Български пощи“ ЕАД” с две обособени позиции”
16.08.2018Разяснение 1, обществена поръчка {9079414} с предмет „Ремонт на климатици и климатични инсталации“ по тринадесет обособени позиции
15.08.2018Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2018-0009}: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“ с три обособени позиции
14.08.2018Сключени Договори № 157, 158, 159 и 160 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2018-0004}: „Доставка на хартии за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, четири обособени позиции
09.08.2018Сключени Договори № 154, 155 и 156 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0023}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ , с пет обособени позиции"
08.08.2018Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9079414}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации“ по тринадесет обособени позиции
08.08.2018Сключен договор №153 за изпълнение, обществена поръчка {9076020}: „Изграждане на единен център за наблюдение на локални охранителни системи (ЛОС) в обекти на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД"
08.08.2018Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2018-0008}: „Доставка, монтиране и пускане в експлоатация на сортировъчна машина за пощенски пратки с тегло от 50 гр. до 2 кг. за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
03.08.2018Възлагане на обществена поръчка с предмет:{00276-2018-0015} „Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови товарни автомобили с полезна товароносимост над 3,5 тона – 5 броя за нуждите на „Български пощи” ЕАД”.
03.08.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2018-0009}: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“ с три обособени позиции
03.08.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет {00276-2018-0012}: „Доставка на ниско и високо повдигащи палетни колички (стакери) с две обособени позиции"
01.08.2018Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0014}: Наемане на две цифрови, монохромни печатни машини за производствените нужди на СП „Българска филателия и нумизматика “ към „Български пощи” ЕАД
31.07.2018Информация при производство по обжалване (ЗОП), обществена поръчка {00276-2017-0007}: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
31.07.2018Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9079073}: „Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“
30.07.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9077610}: „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД“
30.07.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9077727}: „Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР с етикети с надпис за „Допълнителни пощенски услуги“ (ДПУ) и със специализирани надписи”
27.07.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2018-0010}: „Доставка на таксувачни машини (франкиращи машини), за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
27.07.2018Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет, {00276-2018-0013}: “Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“
24.07.2018Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти, обществена поръчка {9078385}: „Разработване и внедряване на „Система за измерване времето за пренасянето на единични пощенски пратки ...”
24.07.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2018-0008}: „Доставка, монтиране и пускане в експлоатация на сортировъчна машина за пощенски пратки с тегло от 50 гр. до 2 кг. за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
23.07.2018Разяснение 2, обществена поръчка {00276-2018-0011}: “Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две обособени позиции"
23.07.2018Решение за одобрение на обявление за изменение или допълнителна информация, обществена поръчка {00276-2017-0007}: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
16.07.2018Разяснение 1, обществена поръчка {00276-2018-0012}: „Доставка на ниско и високо повдигащи палетни колички (стакери) с две обособени позиции"
13.07.2018Разяснение 2, обществена поръчка {00276-2018-0009}: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“ с три обособени позиции
13.07.2018Разяснение 1, обществена поръчка {9078385}: „Разработване и внедряване на „Система за измерване времето за пренасянето на единични пощенски пратки „от край до край” в мрежата на „Български пощи” ЕАД ...”
12.07.2018Обявление за възложена (прекратена) поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП), обществена поръчка {00276-2018-0005}: „Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови автомобили по четири обособени позиции“
12.07.2018Разяснение 1, обществена поръчка {00276-2018-0009}: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“ с три обособени позиции
12.07.2018Разяснение 1, обществена поръчка {00276-2018-0011}: “Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две обособени позиции"
11.07.2018Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9078385}: „Разработване и внедряване на „Система за измерване времето за пренасянето на единични пощенски пратки „от край до край” в мрежата на „Български пощи” ЕАД ...”
11.07.2018Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти, обществена поръчка {9077929}: „Доставка на машини за броене на парични средства за нуждите на „Български пощи“ ЕАД” с две обособени позиции”
10.07.2018Разяснение 1, обществена поръчка {00276-2017-0007}: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
09.07.2018Сключен Договор № 117 за изпълнение, обществена поръчка {9076409}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”
09.07.2018Сключен Договор № 128 за изпълнение, обществена поръчка {5}: „Абонаментно поддържане на софтуерен продукт „Интегрирана система за управление на човешките ресурси „Аладин“ за нуждите на „Български пощи“ЕАД за срок от 48 месеца“
09.07.2018Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2018-0012}: „Доставка на ниско и високо повдигащи палетни колички (стакери) с две обособени позиции"
09.07.2018Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0011}: “Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две обособени позиции"
05.07.2018Разяснение 1, обществена поръчка {9077727}: „Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР с етикети с надпис за „Допълнителни пощенски услуги“ (ДПУ) и със специализирани надписи”
05.07.2018Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти, обществена поръчка {9077727}: „Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР с етикети с надпис за „Допълнителни пощенски услуги“ (ДПУ) и със специализирани надписи”
29.06.2018Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0010}: „Доставка на таксувачни машини (франкиращи машини), за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
29.06.2018Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0009}: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“ с три обособени позиции
29.06.2018Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9077929}: „Доставка на машини за броене на парични средства за нуждите на „Български пощи“ ЕАД” с две обособени позиции”
28.06.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {5}: „Абонаментно поддържане на софтуерен продукт „Интегрирана система за управление на човешките ресурси „Аладин“ за нуждите на „Български пощи“ЕАД за срок от 48 месеца“
26.06.2018Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9077727}: „Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР с етикети с надпис за „Допълнителни пощенски услуги“ (ДПУ) и със специализирани надписи”
26.06.2018Протоколи 1 и 2, Доклад от работата на Комисията, Решение за прекратяване, обществена поръчка {00276-2018-0007}: “Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените ..."
25.06.2018Сключен Договор № 117 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2018-0006}: „Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3.5 тона и автобуси”
22.06.2018Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9077610}: „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД“
22.06.2018Протокол 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2018-0005}: „Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови автомобили по четири обособени позиции“
19.06.2018Сключен Договор № СД-06-10 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0022}: «Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на «Български пощи»ЕАД по 53 обособени позиции»
15.06.2018Сключен Договор № 103 за изпълнение, обществена поръчка {4}: „Годишна техническа поддръжка и абонаментно поддържане на програмен продукт „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство (Конто 66) за нуждите на „Български пощи“ЕАД ...“
15.06.2018Сключен Договор № 113 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2018-0002}: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги „EMS/BULPOST” за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
13.06.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9076020}: „Изграждане на единен център за наблюдение на локални охранителни системи (ЛОС) в обекти на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД"
13.06.2018Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2018-0008}: „Доставка, монтиране и пускане в експлоатация на сортировъчна машина за пощенски пратки с тегло от 50 гр. до 2 кг. за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
12.06.2018Сключен Договор № 112 за изпълнение, обществена поръчка {9075266}: „Доставка на бутилирана вода (изворна или минерална) за работещите на открито при високи летни температури“
11.06.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9076409}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”
08.06.2018Протокол 2 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2018-0005}: „Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови автомобили по четири обособени позиции“
07.06.2018Сключен Договор № СД-06-9 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0022}: «Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на «Български пощи»ЕАД по 53 обособени позиции»
05.06.2018Сключен Договор № 98 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0029}: „Разработване на интегрирана куриерска информационна система на СП„ИМС/Булпост“ на „Български пощи“ ЕАД“
05.06.2018Сключен Договор № 106 за изпълнение, обществена поръчка {9073790}: „Доставка и монтаж на компоненти за изграждане и поддръжка /профилактика/ на пожароизвестителни системи в обектите на „Български пощи” ЕАД“
05.06.2018Сключен Договор № 105 за изпълнение, обществена поръчка {9073831}, с предмет: : „Доставка на фискални касови апарати за нуждите на 80 бр. ПС без мобилно покритие и нефискални принтери необходими за работа с ИАСУТД – PAWN“
05.06.2018Сключен Договор № 107 за изпълнение, обществена поръчка {9074090}: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
04.06.2018Възлагане на обществена поръчка с предмет {5}: „Абонаментно поддържане на софтуерен продукт „Интегрирана система за управление на човешките ресурси „Аладин“ за нуждите на „Български пощи“ЕАД за срок от 48 месеца“
31.05.2018Сключен Договор № 90 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0028}: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по четири обособени позиции“
29.05.2018Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2018-0004}: „Доставка на хартии за производствените нужди на СП „БФН“ към „Български пощи” ЕАД, четири обособени позиции
23.05.2018Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9076409}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”
22.05.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2018-0005}: „Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови автомобили по четири обособени позиции“
22.05.2018Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2018-0006}: „Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3.5 тона и автобуси”
21.05.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9075266}: „Доставка на бутилирана вода (изворна или минерална) за работещите на открито при високи летни температури“
21.05.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {4}: „Годишна техническа поддръжка и абонаментно поддържане на програмен продукт „Бизнес процесор – WEB версия ...“
16.05.2018Сключен Договор № 89 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0026}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нуждите на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД“
14.05.2018Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9076020}: „Изграждане на единен център за наблюдение на локални охранителни системи (ЛОС) в обекти на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД"
14.05.2018Протоколи 2, 3 и 4, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2018-0001}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции”
10.05.2018Сключен Договор № 83 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0018}: „Строително-монтажни и ремонтни дейности на обекти, включени в проектно предложение по Фонд „Условия на труд”
10.05.2018Сключен Договор № 82 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0027}: „Доставка на пощенски чували за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
10.05.2018Сключени Договори № 86 и 87 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0023}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ , с пет обособени позиции"
09.05.2018Възлагане на обществена поръчка с предмет {4}: „Годишна техническа поддръжка и абонаментно поддържане на програмен продукт „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство (Конто 66) за нуждите ...“
09.05.2018Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2018-0006}: „Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3.5 тона и автобуси”
08.05.2018Сключени Договори № 81 и 85 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2018-0003}: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по две обособени позиции“
08.05.2018Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0007}: “Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на СП „БФН“ към „Български пощи” ЕАД"
03.05.2018Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти, обществена поръчка {9075266}: „Доставка на бутилирана вода (изворна или минерална) за работещите на открито при високи летни температури“
02.05.2018Сключен Договор № 78 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0028}: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по четири обособени позиции“
30.04.2018Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2018-0004}: „Доставка на хартии за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, четири обособени позиции
27.04.2018Съобщение за спиране на процедура, обществена поръчка: "Покана до определено лице {3}- чл. 191, ал. 1 т. 2 от ЗО" / 13.04.2018
26.04.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2018-0006}: „Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3.5 тона и автобуси”
26.04.2018Протокол от работата на Комисията, обществена поръчка {9074090}: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
24.04.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9073790}: „Доставка и монтаж на компоненти за изграждане и поддръжка /профилактика/ на пожароизвестителни системи в обектите на „Български пощи” ЕАД“
24.04.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9073831},с предмет: : „Доставка на фискални касови апарати за нуждите на 80 бр. ПС без мобилно покритие и нефискални принтери необходими за работа с ИАСУТД – PAWN“
24.04.2018Конкурс за избор на банка за предоставяне на банков кредит при определени параметри на „Български пощи“ЕАД
24.04.2018Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9075266}: „Доставка на бутилирана вода (изворна или минерална) за работещите на открито при високи летни температури“
20.04.2018Сключен Договор № 71 за изпълнение, обществена поръчка {9072504}: „Доставка на тонизиращи напитки (кафе и захар) за работещите нощни смени и затоплящи напитки (чай и захар) за работещите на открито при среднодневни температури под...”
18.04.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2018-0004}: „Доставка на хартии за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, четири обособени позиции
17.04.2018Разяснение 4, обществена поръчка {00276-2018-0005}: „Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови автомобили по четири обособени позиции“
16.04.2018Разяснение 3, обществена поръчка {00276-2018-0005}: „Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови автомобили по четири обособени позиции“
16.04.2018Протоколи 1 и 2, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2018-0002}: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги „EMS/BULPOST” за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
13.04.2018Покана до определено лице - чл. 191, ал. 1 т. 2 от ЗОП
10.04.2018Разяснение 2, обществена поръчка {00276-2018-0005}: „Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови автомобили по четири обособени позиции“
30.03.2018Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет, {00276-2018-0006}: „Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3.5 тона и автобуси”
30.03.2018Разяснение 1, обществена поръчка {00276-2018-0005}: „Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови автомобили по четири обособени позиции“
27.03.2018Разяснение 1, обществена поръчка {9074090}: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
26.03.2018Разяснение 1, Методическо указание на АОП, обществена поръчка {00276-2018-0004}: „Доставка на хартии за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, четири обособени позиции
26.03.2018Протокол 1, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2017-0029}: „Разработване на интегрирана куриерска информационна система на СП„ИМС/Булпост“ на „Български пощи“ ЕАД“
22.03.2018Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти, обществена поръчка {9073790}: „Доставка и монтаж на компоненти за изграждане и поддръжка /профилактика/ на пожароизвестителни системи в обектите на „Български пощи” ЕАД“
21.03.2018Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява {9074090}: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
20.03.2018Решение за изменение на влязло в сила решение, обществена поръчка {00276-2017-0023}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ , с пет обособени позиции"
19.03.2018Протоколи 1 и 2, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2018-0003}: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по две обособени позиции“
19.03.2018Решение за откриване на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет, {00276-2018-0005}: „Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови автомобили по четири обособени позиции“
15.03.2018Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0004}: „Доставка на хартии за производствените нужди на СП „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, четири обособени позиции
14.03.2018Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2017-0026}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нуждите на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД“
14.03.2018Сключен Договор № 54 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0024}: „Доставка на пликове с формат C 6/5 (114 x 229 мм) с десен прозорец за производствените нужди на „Хибриден център” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика”.
14.03.2018Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява {9073831},с предмет: : „Доставка на фискални касови апарати за нуждите на 80 бр. ПС без мобилно покритие и нефискални принтери необходими за работа с ИАСУТД – PAWN“
14.03.2018Сключен Договор № 60 за изпълнение, обществена поръчка {9069674}: „Доставка и монтаж на компоненти за системи за контрол на работното време и контрол на достъпа в обекти на „Български пощи“ ЕАД
13.03.2018Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9073790}: „Доставка и монтаж на компоненти за изграждане и поддръжка /профилактика/ на пожароизвестителни системи в обектите на „Български пощи” ЕАД“
13.03.2018Сключен Договор № 52 за изпълнение, обществена поръчка {9069980}: „Оптимизация на ИКТ инфраструктурата и пълен редизайн на услугите в домейна на „Български пощи” ЕАД“
13.03.2018Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2018-0002}: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги „EMS/BULPOST” за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
12.03.2018Искане за писмена обосновка, обществена поръчка {00276-2018-0001}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции”
02.03.2018Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2018-0003}: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по две обособени позиции“
01.03.2018Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2018-0001}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции”
27.02.2018Сключени Договори № 43, 44, 48, 49, 50 и 51 за изпълнение, обществена поръчка {9070884}: „Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“
26.02.2018Съобщения по чл.43, ал.4 (ЗОП) до участници, обществена поръчка {00276-2017-0023}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ , с пет обособени позиции"
26.02.2018Съобщения по чл.43, ал.4 (ЗОП) до участници, обществена поръчка {00276-2017-0027}: „Доставка на пощенски чували за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
23.02.2018Сключени Договори № 1, 5-17-58, 223, 224, 307, СД-06-02, СД-06-03 и 266 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0022}: «Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на «Български пощи»ЕАД по 53 обособени позиции»
22.02.2018Решение за прекратяване, обществена поръчка {00276-2017-0030}: „Доставка на природен газ (метан) за отопление в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД”, с 13 обособени позиции, по доставчици
22.02.2018Сключен Договор № 33 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0016}: „Закупуване на оборудване за сканиране на баркодове”
22.02.2018Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2017-0023}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ , с пет обособени позиции"
22.02.2018Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2017-0027}: „Доставка на пощенски чували за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
20.02.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2018-0001}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции”
14.02.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9072504}: „Доставка на тонизиращи напитки (кафе и захар) за работещите нощни смени и затоплящи напитки (чай и захар) за работещите на открито при среднодневни температури под +10О С и ...”
13.02.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9071227}: „Доставка на машини за броене на парични средства за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
13.02.2018Протоколи 2, 3 и 4, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2017-0028}: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по четири обособени позиции“
09.02.2018Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2017-0026}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нуждите на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД“
09.02.2018Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2017-0029}: „Разработване на интегрирана куриерска информационна система на СП„ИМС/Булпост“ на „Български пощи“ ЕАД“
07.02.2018Разяснение 3, обществена поръчка {00276-2018-0001}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции”
07.02.2018Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2018-0002}: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги „EMS/BULPOST” за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
07.02.2018Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2017-0028}: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по четири обособени позиции“
30.01.2018Разяснение 2, обществена поръчка {00276-2018-0001}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции”
30.01.2018Разяснения 1 и 2, обществена поръчка {9072504}: „Доставка на тонизиращи напитки (кафе и захар) за работещите нощни смени и затоплящи напитки (чай и захар) за работещите на открито при среднодневни температури под +10 С и в неотопляеми помещения”
29.01.2018Сключен Договор № 29 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0022}: «Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на «Български пощи»ЕАД по 53 обособени позиции»
26.01.2018Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2017-0023}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ , с пет обособени позиции"
26.01.2018Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2017-0027}: „Доставка на пощенски чували за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
26.01.2018Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9072504}: „Доставка на тонизиращи напитки (кафе и захар) за работещите нощни смени и затоплящи напитки ...”
26.01.2018Протокол 1, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка [00276-2017-0025]: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“ с три обособени позиции"
24.01.2018Разяснение 1, обществена поръчка {00276-2018-0001}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции”
24.01.2018Сключени Договори № 337, 338 и 1 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0022}: «Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на «Български пощи»ЕАД по 53 обособени позиции»
23.01.2018Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2017-0018}: „Строително-монтажни и ремонтни дейности на обекти, включени в проектно предложение по Фонд „Условия на труд”
23.01.2018Информация при производство по обжалване (ЗОП), обществена поръчка (00276-2017-0031): „Предоставяне на комуникационна свързаност за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
22.01.2018Сключен Договор № 298 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0022}: «Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на «Български пощи»ЕАД по 53 обособени позиции»
22.01.2018Съобщение за спиране на процедура, обществена поръчка (00276-2017-0031): „Предоставяне на комуникационна свързаност за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
17.01.2018Становище за осъществен контрол, обществена поръчка {00276-2017-0030}: „Доставка на природен газ (метан) за отопление в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД”, с 13 обособени позиции, по доставчици"
16.01.2018Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0001}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции”
15.01.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2017-0026}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нуждите на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД“
11.01.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2017-0027}: „Доставка на пощенски чували за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
11.01.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2017-0028}: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по четири обособени позиции“
10.01.2018Протоколи 1 и 2, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2017-0024}: „Доставка на пликове с формат C 6/5 (114 x 229 мм) с десен прозорец за производствените нужди на „Хибриден център” в СП „БФН”.
10.01.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9070884}: „Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции
08.01.2018Съобщение за спиране на процедура, обществена поръчка {00276-2017-0007}: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
08.01.2018Информация при производство по обжалване (ЗОП), обществена поръчка {00276-2017-0007}: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
22.12.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет (00276-2017-0031): „Предоставяне на комуникационна свързаност за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
18.12.2017Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти, обществена поръчка {9071227}: „Доставка на машини за броене на парични средства за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
18.12.2017Решение за одобряване на обявление за изменение и допълнителна информация, обществена поръчка {00276-2017-0007}: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
15.12.2017Разяснения 1, 2 и 3, обществена поръчка {00276-2017-0028}: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по четири обособени позиции“
14.12.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне, с предмет {00276-2017-0030}: „Доставка на природен газ (метан) за отопление в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД”, с 13 обособени позиции, по доставчици
13.12.2017Съобщение за корекция на Образец 3 - Техническо предложение, от Приложенията към обявлението, обществена поръчка {00276-2017-0029}: „Разработване на интегрирана куриерска информационна система на СП„ИМС/Булпост“ на „Български пощи“ ЕАД“
13.12.2017Разяснения 3 и 4, обществена поръчка [00276-2017-0025]: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“ с три обособени позиции"
07.12.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2017-0023}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ , с пет обособени позиции"
07.12.2017Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2017-0024}: „Доставка на пликове с формат C 6/5 (114 x 229 мм) с десен прозорец за производствените нужди на „Хибриден център” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика”
06.12.2017Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9071227}: „Доставка на машини за броене на парични средства за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
06.12.2017Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2017-0018}: „Строително-монтажни и ремонтни дейности на обекти, включени в проектно предложение по Фонд „Условия на труд”
05.12.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2017-0029}: „Разработване на интегрирана куриерска информационна система на СП„ИМС/Булпост“ на „Български пощи“ ЕАД“
05.12.2017Разяснения 1 и 2, обществена поръчка [00276-2017-0025]: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“ с три обособени позиции"
30.11.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2017-0028}: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по четири обособени позиции“
29.11.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9069674}, с предмет: „Доставка и монтаж на компоненти за системи за контрол на работното време и контрол на достъпа в обекти на „Български пощи“ ЕАД
29.11.2017Сключен Договор № 256 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2016-0009}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД, с 2 обособени позиции
29.11.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2017-0027}: „Доставка на пощенски чували за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
29.11.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2017-0026}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нуждите на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД“
29.11.2017Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9070884}: „Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“
28.11.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет [00276-2017-0025]: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“ с три обособени позиции"
28.11.2017Становище на АОП за осъществен предварителен контрол, обществена поръчка {00276-2017-0022}: «Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на «Български пощи»ЕАД по 53 обособени позиции»
27.11.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9069980}: „Оптимизация на ИКТ инфраструктурата и пълен редизайн на услугите в домейна на „Български пощи” ЕАД“
22.11.2017Разяснения 1 и 2, обществена поръчка {00276-2017-0023}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ , с пет обособени позиции"
17.11.2017Протокол 1, Доклад от работата на Комисията, Решение за прекратяване, обществена поръчка {00276-2017-0020}: „Доставка на специални хартиени артикули”
15.11.2017Информация за производство по обжалване, обществена поръчка {00276-2017-0021}: „Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на обекти на „Български пощи” ЕАД”
15.11.2017Протоколи 1 и 2, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2017-0016}:„Закупуване на оборудване за сканиране на баркодове”
13.11.2017Сключен Договор № 256 за изпълнение, обществена поръчка {9068645}: „Подновяване правото за ползване на корпоративна антивирусна защита NOD 32 (ESET Endpoint Antivirus)“
10.11.2017Сключен Договор № 255 за изпълнение, обществена поръчка {9066679}, с предмет: „Доставка на самокопирна хартия за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД“
09.11.2017Сключен Договор № 251 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0017}: „Доставка на полиетиленови пликове за банкноти и монети за ценни пратки, в т.ч. „вакуумни”
09.11.2017Сключени Договори № 245, 246 и 248 за изпълнение, обществена поръчка {9066124}, с предмет: „Доставка на горива за горене за отопление на обекти на „Български пощи” ЕАД”, с три обособени позиции"
08.11.2017Съобщение за промяна датата и часа на отваряне на оферти, обществена поръчка {00276-2017-0021}: „Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на обекти на „Български пощи” ЕАД”
08.11.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание с предмет {00276-2017-0024}: „Доставка на пликове с формат C 6/5 (114 x 229 мм) с десен прозорец за производствените нужди на „Хибриден център” в Специализирано поделение „БФН”.
07.11.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2017-0023}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ , с пет обособени позиции"
06.11.2017Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти, обществена поръчка {9069674}, с предмет: „Доставка и монтаж на компоненти за системи за контрол на работното време и контрол на достъпа в обекти на „Български пощи“ ЕАД
03.11.2017Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9069980}: „Оптимизация на ИКТ инфраструктурата и пълен редизайн на услугите в домейна на „Български пощи” ЕАД“
01.11.2017Сключени Договори № 238, 239 и 240 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0005}: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона по три обособени позиции"
26.10.2017Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява {9069674}, с предмет: „Доставка и монтаж на компоненти за системи за контрол на работното време и контрол на достъпа в обекти на „Български пощи“ ЕАД
20.10.2017Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварителна покана с предмет {00276-2017-0022}: «Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на «Български пощи»ЕАД по 53 обособени позиции»
18.10.2017Сключен Договор № 227 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0019}: „Продължаване право на ползване на софтуерни продукти с всички услуги по..."
17.10.2017Сключен Договор № 232 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0012}: „Доставка и монтаж на климатици”
16.10.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2017-0021}: „Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на обекти на „Български пощи” ЕАД”
12.10.2017Сключени Договори № 223, 224, 225, 228, 229 и 230 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0011}: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи“ЕАД, с шест обособени позиции
09.10.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9068645}: „Подновяване правото за ползване на корпоративна антивирусна защита NOD 32 (ESET Endpoint Antivirus)“
04.10.2017Разяснение 1, обществена поръчка {00276-2017-0020}: „Доставка на специални хартиени артикули”
04.10.2017Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2017-0016}:„Закупуване на оборудване за сканиране на баркодове”
02.10.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне, с предмет {00276-2017-0020}: „Доставка на специални хартиени артикули”
02.10.2017Сключени Договори № 205 и 206 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0013}: „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”, с четири обособени позиции"
27.09.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2017-0018}: „Строително-монтажни и ремонтни дейности на обекти, включени в проектно предложение по Фонд „Условия на труд”
26.09.2017Протокол 1, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2017-0019}: „Продължаване право на ползване на софтуерни продукти ...“
26.09.2017Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9068645}: „Подновяване правото за ползване на корпоративна антивирусна защита NOD 32 (ESET Endpoint Antivirus)“
21.09.2017Протокол 1, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2017-0017}: „Доставка на полиетиленови пликове за банкноти и монети за ценни пратки, в т.ч. „вакуумни”
20.09.2017Съобщение за промяна часа на отваряне на оферти, обществена поръчка {00276-2017-0019}: „Продължаване право на ползване на софтуерни продукти с всички услуги...“
15.09.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет {00276-2017-0019}: „Продължаване право на ползване на софтуерни продукти с всички услуги...“
13.09.2017Сключен Договор № 202/08.09.2017 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0013}: „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”, с четири обособени позиции, обособ. поз. 1
12.09.2017Сключен Договор № 203/08.09.2017 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0010}: „Доставка на хартии за производство на терморолки и хартиени ролки за производствените нужди на СП „БФН“ към „Български пощи” ЕАД по две обособени позиции"
12.09.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9066679}: „Доставка на самокопирна хартия за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД“
04.09.2017Сключен Договор № 190/24.08.2017 за изпълнение, обществена поръчка {9066010}: Доставката и монтаж на компонентите за видеонаблюдение в обекти на „Български пощи“ ЕАД
04.09.2017Сключен Договор № 188/21.08.2017 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0003}: „Доставка на пощенски чували и платнени торби по две обособени позиции”
30.08.2017Сключен Договор № 187/18.08.2017 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0015}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации за ОПС Велико Търново, РСЦ Горна Оряховица, ОПС Плевен, ОПС Ловеч, ОПС Русе, ОПС Силистра, ОПС Разград и ОПС Габрово“
29.08.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2017-0018}: „Строително-монтажни и ремонтни дейности на обекти, включени в проектно предложение по Фонд „Условия на труд”
29.08.2017Сключен Договор № 186/17.08.2017 за изпълнение, обществена поръчка {9064787}: Доставката и монтаж на компоненти за сигнално-охранителните системи в обекти на „Български пощи“ ЕАД
28.08.2017Сключен Договор № 185/16.08.2017 за изпълнение, обществена поръчка {9064788}: Модернизация на 4 броя рентгенови системи за инспекция на пощенски пратки модели Hi- Scan100100V и Hi-Scan9075, производство на Smiths Heimann Германия
25.08.2017Сключени Договори № 180, 181 и 182 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0009}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции"
25.08.2017Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2017-0012}: „Доставка и монтаж на климатици”
24.08.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка с предмет {9066124}: „Доставка на дърва за горене за отопление на обекти на „Български пощи” ЕАД”, с три обособени позиции"
22.08.2017Сключени Договори № 178 и 179 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0014}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации по две обособени позиции“
21.08.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне (801473), с предмет {00276-2017-0017}: „Доставка на полиетиленови пликове за банкноти и монети за ценни пратки, в т.ч. „вакуумни”
21.08.2017Разяснения 1 и 2, обществена поръчка {00276-2017-0016}:„Закупуване на оборудване за сканиране на баркодове”
09.08.2017Решение за прекратяване, обособ. поз.2, обществена поръчка {00276-2017-0010}: „Доставка на хартии за производство на терморолки и хартиени ролки за производствените нужди на СП „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД по две..."
08.08.2017Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти, обществена поръчка {9066679}: „Доставка на самокопирна хартия за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД“
07.08.2017Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2017-0012}: „Доставка и монтаж на климатици”
04.08.2017Протокол 1, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2017-0015}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации за ОПС Велико Търново, РСЦ Горна Оряховица, ОПС Плевен, ОПС Ловеч, ОПС Русе...“
03.08.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9066010}: Доставката и монтаж на компонентите за видеонаблюдение в обекти на „Български пощи“ ЕАД
03.08.2017Протоколи 1 и 2, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2017-0011}: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи“ЕАД, с шест обособени позиции
02.08.2017Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2017-0013}: „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”, с четири обособени позиции"
02.08.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0016}:„Закупуване на оборудване за сканиране на баркодове”
01.08.2017Разяснение 1, обществена поръчка {9066679}, с предмет: „Доставка на самокопирна хартия за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД“
27.07.2017Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява {9066679}, с предмет: „Доставка на самокопирна хартия за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД“
26.07.2017Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2017-0013}: „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”, с четири обособени позиции"
25.07.2017Протоколи 1, 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2017-0010}: „Доставка на хартии за производство на терморолки и хартиени ролки за производствените нужди на СП „Българска филателия..."
25.07.2017Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти, обществена поръчка {9066124}, с предмет: „Доставка на дърва за горене за отопление на обекти на „Български пощи” ЕАД”, с три обособени позиции"
20.07.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9064787}: Доставката и монтаж на компоненти за сигнално-охранителните системи в обекти на „Български пощи“ ЕАД
20.07.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9064788}: Модернизация на 4 броя рентгенови системи за инспекция на пощенски пратки модели Hi- Scan100100V и Hi-Scan9075, производство на Smiths Heimann Германия
19.07.2017Сключен Договор № 150 за изпълнение, обществена поръчка {9061923}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”
14.07.2017Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2017-0011}: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи“ЕАД, с шест обособени позиции
12.07.2017Сключен Договор № 161 за изпълнение, обществена поръчка (9062261): „Доставка на бланки „Известие за доставяне” с лепящ гръб за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
11.07.2017Протоколи 2, 3, 4 и допълнения към тях, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2017-0005}: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД за леки и лекотоварни автомобили ..."
11.07.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2017-0013}: „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”, с четири обособени позиции"
11.07.2017Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява {9066124}, с предмет: „Доставка на дърва за горене за отопление на обекти на „Български пощи” ЕАД”, с три обособени позиции"
10.07.2017Протокол 1, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2017-0014}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации по две обособени позиции“
10.07.2017Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2017 г.
07.07.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет {00276-2017-0015}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации за ОПС Велико Търново, РСЦ Горна Оряховица, ОПС Плевен, ОПС Ловеч, ОПС Русе, ОПС Силистра, ОПС Разград и ...“
06.07.2017Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9066010}: Доставката и монтаж на компонентите за видеонаблюдение в обекти на „Български пощи“ ЕАД
05.07.2017Протоколи 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2017-0012}: „Доставка и монтаж на климатици”
04.07.2017Сключен Договор 153 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0002}: „Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на Firewall, Spam, Filter и Application Delivery Controller за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
30.06.2017Разяснение 3, обществена поръчка {00276-2017-0013}: „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”, с четири обособени позиции"
28.06.2017Съобщение за прекратяване, Обособ. поз. 1, обществена поръчка {00276-2017-0003}: „Доставка на пощенски чували и платнени торби по две обособени позиции”
27.06.2017Сключен Договор 148 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0001}: „Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на лицата в превозните средства“, застраховка „Трудова злополука“ ..."
26.06.2017Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2017-0010}: „Доставка на хартии за производство на терморолки и хартиени ролки за производствените нужди на СП „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД по две ..."
26.06.2017Разяснение 2, обществена поръчка {00276-2017-0013}: „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”, с четири обособени позиции"
22.06.2017Разяснение 1, обществена поръчка {00276-2017-0012}: „Доставка и монтаж на климатици”
21.06.2017Разяснение 1, обществена поръчка {00276-2017-0013}: „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”, с четири обособени позиции"
19.06.2017Сключен Договор № 147 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0008}: „Избор на застраховател за сключване на Застраховка „ Пари и ценности“ на „Български пощи“ ЕАД“
19.06.2017Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2017-0009}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции"
19.06.2017Допълнително споразумение към Договор 86, {00276-2015-0015}: „Разработване на интегрирана система за аналитично счетоводно отчитане на приходите и разходите по услуги и разходни центрове, основана на ABC (ActivityBasedCosting) в БП ЕАД"
16.06.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет {00276-2017-0014}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации по две обособени позиции“
14.06.2017Сключен Договор № 145 за изпълнение, обществена поръчка {9062755}: „Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на СП „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД”
14.06.2017Сключен Договор № 135 за изпълнение, обществена поръчка {9061404}: „Доставка на електронни везни за нуждите на „Български пощи” ЕАД
14.06.2017Сключен Договор № 135 за изпълнение, обществена поръчка {9062767}: „Доставка на разхладителни напитки (натурална минерална вода) за работещите в „Български пощи” ЕАД ”
14.06.2017Сключен Договор № 130 за изпълнение, обществена поръчка {9061620}: “Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги „EMS/BULPOST за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
13.06.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание,с предмет {00276-2017-0013}: „Доставка нахартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”, с четири обособени позици"
08.06.2017Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти, обществена поръчка {9064788}: Модернизация на 4 броя рентгенови системи за инспекция на пощенски пратки модели Hi- Scan100100V и Hi-Scan9075, производство на Smiths Heimann Германия
07.06.2017Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2017-0005}: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона по три обособени позиции"
02.06.2017Разяснение 3, обществена поръчка {00276-2017-0010}: „Доставка на хартии за производство на терморолки и хартиени ролки за производствените нужди на СП „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД по две обособени позиции"
02.06.2017Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2017-0008}: „Избор на застраховател за сключване на Застраховка „ Пари и ценности“ на „Български пощи“ ЕАД“
02.06.2017Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2017-0003}: „Доставка на пощенски чували и платнени торби по две обособени позиции”
02.06.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2017-0011}: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи“ЕАД, с шест обособени позиции
02.06.2017Обява за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0012}: „Доставка и монтаж на климатици”
02.06.2017Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2017-0009}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции"
01.06.2017Разяснение 2, обществена поръчка {00276-2017-0010}: „Доставка на хартии за производство на терморолки и хартиени ролки за производствените нужди на СП „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД по две обособени позиции"
31.05.2017Сключен Договор 122 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0001}: „Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на лицата в превозните средства“, застраховка „Трудова злополука“ ..."
30.05.2017Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9064787}: Доставката и монтаж на компоненти за сигнално-охранителните системи в обекти на „Български пощи“ ЕАД
30.05.2017Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9064788}: Модернизация на 4 броя рентгенови системи за инспекция на пощенски пратки модели Hi- Scan100100V и Hi-Scan9075, производство на Smiths Heimann Германия
26.05.2017Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2017-0002}: „Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на Firewall, Spam, Filter и Application Delivery Controller за нуждите...
25.05.2017Сключен Договор 121 за изпълнение, обществена поръчка (9062005): „Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД
25.05.2017Сключен Договори 119 и 120 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2016-0018}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации по осем обособени позиции”
25.05.2017Разяснение 1, обществена поръчка {00276-2017-0010}: „Доставка на хартии за производство на терморолки и хартиени ролки за производствените нужди на СП „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД по две обособени позиции"
19.05.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0010}: „Доставка на хартии за производство на терморолки и хартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“
16.05.2017Сключен Договор 97 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0001}: „Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на лицата в превозните средства“, застраховка „Трудова злополука“ ..."
16.05.2017Сключен Договор 104 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2016-0014}: „Доставка на колички с чанти и на чанти за разнос на пощенски пратки и рекламни материали с две обособени позиции”
15.05.2017Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2017-0008}: „Избор на застраховател за сключване на Застраховка „ Пари и ценности“ на „Български пощи“ ЕАД“
15.05.2017Сключени Договор № 105 и Договор 107 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2016-0018}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации по осем обособени позиции”
05.05.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2017-0009}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции"
02.05.2017Съобщение за спиране на процедура, обществена поръчка {00276-2017-0007}: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
28.04.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2017-0005}: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона по три обособени позиции"
24.04.2017Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2017-0003}: „Доставка на пощенски чували и платнени торби по две обособени позиции”
21.04.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2017-0008}: „Избор на застраховател за сключване на Застраховка „ Пари и ценности“ на „Български пощи“ ЕАД“
20.04.2017Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2017-0002}: „Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на Firewall, Spam, Filter и Application Delivery Controller за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
12.04.2017Сключен Договор 95 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2016-0018}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации по осем обособени позиции”
11.04.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка (9062005): „Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД
11.04.2017Сключен Договор 92 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2016-0013}: „Доставка на хартии за нуждите на печатната база в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД, с 4 обособени позиции"
11.04.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка (9062261): „Доставка на бланки „Известие за доставяне” с лепящ гръб за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
10.04.2017Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти, обществена поръчка {00276-2017-0005}: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона по три обособени позиции"
10.04.2017Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти, обществена поръчка {00276-2017-0007}: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
07.04.2017Разяснение 2, обществена поръчка {00276-2017-0005}: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона по три обособени позиции"
06.04.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9061923}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”
04.04.2017Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти, обществена поръчка {00276-2017-0008}: „Избор на застраховател за сключване на Застраховка „ Пари и ценности“ на „Български пощи“ ЕАД“
04.04.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2017-0002}: „Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на Firewall, Spam, Filter и Application Delivery Controller за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
04.04.2017Сключен Договор № 76 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0001}: „Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на лицата в превозните средства“, застраховка „Трудова злополука“ ...“
31.03.2017Разяснение 1, обществена поръчка {00276-2017-0005}: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона по три обособени позиции"
30.03.2017Разяснение 1, обществена поръчка {9062767}: „Доставка на разхладителни напитки (натурална минерална вода) за работещите в „Български пощи” ЕАД ”
28.03.2017Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9062767}: „Доставка на разхладителни напитки (натурална минерална вода) за работещите в „Български пощи” ЕАД ”
28.03.2017Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9062755}: „Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на СП „БФН“ към „Български пощи” ЕАД”
24.03.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2017-0009}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции"
24.03.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0008}: „Избор на застраховател за сключване на Застраховка „ Пари и ценности“ на „Български пощи“ ЕАД“
24.03.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2017-0003}: „Доставка на пощенски чували и платнени торби по две обособени позиции”
23.03.2017Протокол 1 от работата на Комисията, Покана до определено лице {2} - чл. 191, ал. 1 т. 2 от ЗОП
22.03.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
22.03.2017Процедура на договаряне без обявление с предмет, {00276-2017-0006}: „Доставка на горива за нуждите на „Български пощи“ЕАД
22.03.2017Сключен Договор № 69 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2015-0010}: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина"
21.03.2017Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти, обществена поръчка (9062261): „Доставка на бланки „Известие за доставяне” с лепящ гръб за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
15.03.2017Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти, обществена поръчка (9062005): „Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД
13.03.2017Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, (9062261): „Доставка на бланки „Известие за доставяне” с лепящ гръб за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
06.03.2017Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (9062005),с предмет: „Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД
02.03.2017Покана до определено лице - чл. 191, ал. 1 т. 2 от ЗОП
01.03.2017Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9061923}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”
28.02.2017Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти, обществена поръчка {9061620}: “Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги „EMS/BULPOST за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
27.02.2017Решение за откриване на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона по три обособени позиции"
27.02.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0003}: „Доставка на пощенски чували и платнени торби по две обособени позиции”
27.02.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет, {00276-2017-0002}: „Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на Firewall, Spam, Filter и Application Delivery Controller за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
24.02.2017Протоколи 4 и 5, Доклад 3 от работата на Комисията, Решение, обществена поръчка {00276-2017-0001}: „Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на лицата в...“
23.02.2017Сключен Договор № 42 за изпълнение, обществена поръчка {9059014}: Абонаментно обслужване на изгребни ями по две обособени позиции”
23.02.2017Сключен Договор № 56 за изпълнение, обществена поръчка (9060195): „Ремонт и резервни части на компютърна и офис техника, въведена в експлоатация в системата на „Български пощи” ЕАД”
22.02.2017Протоколи 2 и 3, Доклади 1 и 2 от работата на Комисията, Решение за класиране, обществена поръчка {00276-2017-0001}: „Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на лицата в...“
22.02.2017Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за класиране, обществена поръчка {00276-2016-0014}: „Доставка на колички с чанти и на чанти за разнос на пощенски пратки и рекламни материали с две обособени позиции”
21.02.2017Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти, обществена поръчка {9061404}: „Доставка на електронни везни за нуждите на „Български пощи” ЕАД
20.02.2017Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9061620}: “Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги „EMS/BULPOST за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
20.02.2017Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2016-0018}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации по осем обособени позиции”
14.02.2017Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2016 г.” ...
13.02.2017Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9061404}: „Доставка на електронни везни за нуждите на „Български пощи” ЕАД
13.02.2017Съобщение №2 за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2017-0001}: „Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на лицата в превозните средства“, застраховка „Трудова...“
07.02.2017Сключен Договор № 8 за изпълнение, обществена поръчка {9059012}: „Закупуване на ръчни лазерни баркод скенери за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
07.02.2017Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2017-0001}: „Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на лицата в превозните средства“, застраховка „Трудова...“
06.02.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2017-0001}: „Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на лицата в превозните средства“, застраховка „Трудова...“
06.02.2017Сключен Договор № 40 за изпълнение, обществена поръчка {9060145}: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона”
06.02.2017Сключен Договор № 27 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2016-0009}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД, с 2 обособени позиции
06.02.2017Сключен Договор № 38 за изпълнение, обществена поръчка {9059893}: „Доставка на пликове С 6/5 с десен прозорец за производствените нужди на „Хибриден център” на СП „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи“ ЕАД"
03.02.2017Покана до определено лице - чл. 191, ал. 1 т. 2 от ЗОП
27.01.2017Протокол 3 и Доклад от работата на Комисията; Решение за прекратяване, обособ. поз. 1, 2 и 3; Решение за избор на изпълнител, обособ. поз. 4, обществена поръчка {00276-2016-0013}: „Доставка на хартии за нуждите на печатната база..."
26.01.2017Решение за прекратяване, {00276-2016-0017}: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги EMS/Bulpost, за нуждите на „Български пощи” ЕАД
26.01.2017Разяснение 2, обществена поръчка {00276-2017-0001}: „Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на лицата в превозните средства“, застраховка „Трудова...“
26.01.2017Протокол 6, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2015-0010}: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина"
25.01.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка (9060195) ,с предмет: „Ремонт и резервни части на компютърна и офис техника, въведена в експлоатация в системата на „Български пощи” ЕАД”
24.01.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9060145}: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона”
19.01.2017Разяснение 1, обществена поръчка {00276-2017-0001}: „Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на лицата в превозните средства“, застраховка „Трудова злополука“ на служителите..."
18.01.2017Сключен Договор № 17 за изпълнение, обществена поръчка {9057917}: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
18.01.2017Сключен Договор № 16 за изпълнение, обществена поръчка {9058517}: "Доставка и монтаж на офис и търговско обзавеждане"
17.01.2017Решение за прекратяване, {00276-2016-0016}: „Доставка на горива за автомобилите на „Български пощи“ ЕАД“
17.01.2017Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2016-0018}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации по осем обособени позиции”
11.01.2017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0001}: „Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на лицата в превозните ...“
10.01.2017Сключен Договор № 270 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2016-0012}: Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на обекти на „Български пощи” ЕАД
09.01.2017Съобщение за отваряне на ценови оферти, Обособ. поз.2, обществена поръчка {00276-2016-0014}: „Доставка на колички с чанти и на чанти за разнос на пощенски пратки и рекламни материали с две обособени позиции”
09.01.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9059893}: „Доставка на пликове С 6/5 с десен прозорец за производствените нужди на „Хибриден център” на СП „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи“ ЕАД"
09.01.2017Решение за прекратяване, Обособ. поз. 1, обществена поръчка {00276-2016-0014}: „Доставка на колички с чанти и на чанти за разнос на пощенски пратки и рекламни материали с две обособени позиции”
05.01.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2016-0018}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации по осем обособени позиции”
04.01.2017Сключен Договор № 255 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2016-0008}: „Доставка на машина за производство на ролки с високочувствителна термохартия /терморолки/” за производствените нужди на „Български пощи“ ЕАД
23.12.2016Протоколи 1, 2, 3 и4, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2016-0016}: „Доставка на горива за автомобилите на „Български пощи“ ЕАД“
23.12.2016Разяснение 1, обществена поръчка {9060145}: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона”
22.12.2016Протокол 1 от работата на Комисията, избор на изпълнител, обществена поръчка {9059012}: „Закупуване на ръчни лазерни баркод скенери за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
22.12.2016Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9059014}: Абонаментно обслужване на изгребни ями по две обособени позиции”
21.12.2016Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (9060195) ,с предмет: „Ремонт и резервни части на компютърна и офис техника, въведена в експлоатация в системата на „Български пощи” ЕАД”
21.12.2016Разяснение 1, обществена поръчка {00276-2016-0018}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации по осем обособени позиции”
21.12.2016Уточнение към документацията, {9060145}: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона”
20.12.2016Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9060145}: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона”
13.12.2016Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9059893}: „Доставка на пликове С 6/5 с десен прозорец за производствените нужди на „Хибриден център” на СП „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи“ ЕАД"
13.12.2016Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2016-0018}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации по осем обособени позиции”
13.12.2016Протокол 3 и Доклад от работата на Комисията, Решение за класиране и избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2016-0009}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД, с 2 обособени позиции"
13.12.2016Съобщение за отлагане отварянето на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2016-0017}: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги EMS/Bulpost, за нуждите на „Български пощи” ЕАД
12.12.2016Протокол 1 от работата на Комисията, избор на изпълнител, обществена поръчка {9058517}: "Доставка и монтаж на офис и търговско обзавеждане"
09.12.2016Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2016-0017}: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги EMS/Bulpost, за нуждите на „Български пощи” ЕАД
08.12.2016Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2016-0016}: „Доставка на горива за автомобилите на „Български пощи“ ЕАД“
06.12.2016Сключен Договори № 244, 245, 246 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2016-0011}: „Доставка на твърди горива за отопление на обекти на „Български пощи“ ЕАД, с 3 обособени позиции"
05.12.2016Протокол 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за класиране, обществена поръчка {00276-2016-0012}: Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на обекти на „Български пощи” ЕАД
05.12.2016Сключен Договор № 237 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2016-0007} „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД“ с две обособени позиции"
05.12.2016Съобщение за отлагане отварянето на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2016-0016}: „Доставка на горива за автомобилите на „Български пощи“ ЕАД“
01.12.2016Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2016-0016}: „Доставка на горива за автомобилите на „Български пощи“ ЕАД“
01.12.2016Съобщение относно удължаване срока за подаване на оферти, обществена поръчка {9059012}: „Закупуване на ръчни лазерни баркод скенери за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
25.11.2016Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9057917}: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
24.11.2016Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти, {9058497}: Избор на регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2016г.
24.11.2016Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9059014}: Абонаментно обслужване на изгребни ями по две обособени позиции”
24.11.2016Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9059012}: „Закупуване на ръчни лазерни баркод скенери за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
22.11.2016Сключен Договор № 232 за изпълнение, обществена поръчка {9054875} : „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на студентско общежитие бл. 30- административна част (зона 1) "
21.11.2016Разяснение 1, обществена поръчка {00276-2016-0017}: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги EMS/Bulpost, за нуждите на „Български пощи” ЕАД "
16.11.2016Обява за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2016-0017}: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги EMS/Bulpost, за нуждите на „Български пощи” ЕАД
11.11.2016Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9058517}: "Доставка и монтаж на офис и търговско обзавеждане"
11.11.2016Обява за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на горива за автомобилите на „Български пощи“ ЕАД“
11.11.2016Протокол 3, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2016-0011}: „Доставка на твърди горива за отопление на обекти на „Български пощи“ ЕАД, с 3 обособени позиции"
11.11.2016Протоколи 2, 3 и 4, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2016-0008}: „Доставка на машина за производство на ролки с високочувствителна термохартия /терморолки/” за производствените нужди ..."
10.11.2016Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9058497}: Избор на регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети..."
09.11.2016Решение за избор на изпълнител, Обособ. поз. 2, обществена поръчка {00276-2016-0007} „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД“ с две обособени позиции"
08.11.2016Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2016-0007} „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД“ с две обособени позиции"
07.11.2016Протокол 2 от работата на Комисията и Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2016-0012}: Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на обекти на „Български пощи” ЕАД
04.11.2016Сключен Договор № 222 за изпълнение, обществена поръчка {9055494}: „Доставка и внедряване на софтуерна система за управление на недвижимата собственост на „Български пощи” ЕАД“
03.11.2016Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти, обществена поръчка {9057638}: „Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2016г.“
03.11.2016Протокол 2 от работата на Комисията и Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2016-0013}: „Доставка на хартии за нуждите на печатната база в СП „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД, с 4 обособени позиции"
03.11.2016Протокол 2 от работата на Комисията и съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2016-0009}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД, с 2 обособени позиции
02.11.2016Сключен Договор № 217 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2016-0006}: "Доставка на компютърни конфигурации и сървъри за съхранение на информация за нуждите на „Български пощи“ ЕАД”
02.11.2016Сключен Договор № 219 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2016-0015}: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ ЕАД, намиращи се на територията на гр.София“
31.10.2016Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2016-0014}: „Доставка на колички с чанти и на чанти за разнос на пощенски пратки и рекламни материали с две обособени позиции”
31.10.2016Съобщение за промени в приложенията, обществена поръчка {9057917}: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
28.10.2016Протокол 1 от работата на Комисията, {00276-2016-0013}: „Доставка на хартии за нуждите на печатната база в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД, с 4 обособенипозиции"
27.10.2016Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9057917}: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
27.10.2016Отваряне на ценови оферти, Обособ. поз. 2, обществена поръчка {00276-2016-0007} „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД“ с две обособени позиции"
27.10.2016Решение за прекратяване, Обособ. поз. 1, обществена поръчка {00276-2016-0007} „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД“ с две обособени позиции"
26.10.2016Съобщение за допусната техническа грешка в Протокол № 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2016-0007} „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД“ с две обособени позиции"
25.10.2016Анекс 1 към Договор 145, обществена поръчка {00276-2016-0002}: „Доставка и монтаж на климатици за нужди на "Български пощи" EAД"
25.10.2016Сключени договори №№ 206, 207, 210, 211, 212 и 213 за изпълнение, {9054650} : „Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи“ ЕАД”, по 6 /шест/ обособени позиции"
25.10.2016Протокол 2 от работата на Комисията и Съобщение за отваряне на ценови оферти, {00276-2016-0011}: „Доставка на твърди горива за отопление на обекти на „Български пощи“ ЕАД, с 3 обособени позиции"
19.10.2016Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9057638}: „Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2016г.“
19.10.2016Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2016-0012}: Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на обекти на „Български пощи” ЕАД
17.10.2016Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2016-0011}: „Доставка на твърди горива за отопление на обекти на „Български пощи“ ЕАД, с 3 обособени позиции"
14.10.2016Сключен Договор 203 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2016-0010}: „Продължаване право на ползване на софтуерен продукт Post Pay и Post Deal предлагани в пощенските станции на ОПС София – град, Регионално управление „Западен регион“..."
13.10.2016Протокол от работата на Комисията и Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2016-0015}: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ ЕАД, намиращи се на територията на гр.София“
13.10.2016Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2016-0007} „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД“ с две обособени позиции"
11.10.2016Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2016-0009}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД, с 2 обособени позиции"
11.10.2016Анекси към договори №№ 185, 186 и 188, обществена поръчка {00276-2015-0004}: ”Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции”
07.10.2016Разяснение 1, обществена поръчка {00276-2016-0013}: „Доставка на хартии за нуждите на печатната база в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД, с 4 обособенипозиции"
03.10.2016Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет, {00276-2016-0014}: „Доставка на колички с чанти и на чанти за разнос на пощенски пратки и рекламни материали с две обособени позиции”
03.10.2016Договаряне без предварителна покана за участие, с предмет, {00276-2016-0015}: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ ЕАД, намиращи се на територията на гр.София“
03.10.2016Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет, {00276-2016-0013}: „Доставка на хартии за нуждите на печатната база в СП „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД, с 4 обособени позиции"
28.09.2016Съобщение за отваряне на ценови оферти, {00276-2016-0008}: „Доставка на машина за производство на ролки с високочувствителна термохартия /терморолки/” за производствените нужди на „Български пощи“ ЕАД
27.09.2016Протокол 1 от работата на Комисията, {9055494}: „Доставка и внедряване на софтуерна система за управление на недвижимата собственост на „Български пощи” ЕАД“
26.09.2016Решение за избор на изпълнител, {00276-2016-0010}: „Продължаване право на ползване на софтуерен продукт Post Pay и Post Deal предлагани в пощенските станции на ОПС София – град, Регионално управление „Западен регион“, тяхната поддръжка и доработка на..."
21.09.2016Доклад от работата на Комисията, {00276-2016-0010}: „Продължаване право на ползване на софтуерен продукт Post Pay и Post Deal предлагани в пощенските станции на ОПС София – град, Регионално управление „Западен регион“, тяхната поддръжка и доработка..."
21.09.2016Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет, {00276-2016-0012}: Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на обекти на „Български пощи” ЕАД
20.09.2016Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет, {00276-2016-0011}: „Доставка на твърди горива за отопление на обекти на „Български пощи“ ЕАД, с 3 обособени позиции"
16.09.2016Протокол 1 от работата на Комисията, {00276-2016-0008}: „Доставка на машина за производство на ролки с високочувствителна термохартия /терморолки/” за производствените нужди на „Български пощи“ ЕАД
15.09.2016Сключен Договор № 182 за изпълнение, {00276-2016-0006}: "Доставка на компютърни конфигурации и сървъри за съхранение на информация за нуждите на „Български пощи“ ЕАД”
13.09.2016Сключен Договор № 179 за изпълнение, {9054959}: „Избор на застраховател за застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности, който са собственост или са под отговорност на „Български пощи” ЕАД и за избор на застраховател…”
13.09.2016Обява за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет, {00276-2016-0010}: „Продължаване право на ползване на софтуерен продукт Post Pay и Post Deal предлагани в пощенските станции на ОПС София – град…
12.09.2016Обява за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет, {00276-2016-0009}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД, с 2 обособени позиции"
09.09.2016Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9054875} : „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на студентско общежитие бл. 30- административна част (зона 1) "
07.09.2016Информация при производство по обжалване, {00276-2015-0010}: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина"
29.08.2016Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти, {9055494}: „Доставка и внедряване на софтуерна система за управление на недвижимата собственост на „Български пощи” ЕАД“
25.08.2016Уточнение към документацията, {00276-2016-0007} „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД“ с две обособени позиции"
25.08.2016Протокол 1 от работата на Комисията, {9054650} : „Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи“ ЕАД”, по 6 /шест/ обособени позиции"
23.08.2016Разяснение 1 относно постъпило запитване, обществена поръчка {9055494}: „Доставка и внедряване на софтуерна система за управление на недвижимата собственост на „Български пощи” ЕАД“
18.08.2016Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет, {00276-2016-0007} „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД“ с две обособени позиции"
18.08.2016Обява за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет, {00276-2016-0008}: „Доставка на машина за производство на ролки с високочувствителна термохартия /терморолки/” за производствените нужди на „Български пощи“ ЕАД
18.08.2016Уточнение относно лице за контакт, {9055494}: „Доставка и внедряване на софтуерна система за управление на недвижимата собственост на „Български пощи” ЕАД“
18.08.2016Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9055494}: „Доставка и внедряване на софтуерна система за управление на недвижимата собственост на „Български пощи” ЕАД“
16.08.2016Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9054959}: Избор на застраховател за застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности, който са собственост или са под отговорност на „Български пощи” ЕАД и за избор на застраховател..."
12.08.2016Съобщение за удължаване на срок, {9054875} : „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на студентско общежитие бл. 30- административна част (зона 1) "
11.08.2016Доклад, протокол и решение за класиране в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2015-0010}: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина
11.08.2016Съобщение за удължаване на срок, обществена поръчка {9054959}: Избор на застраховател за застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности, който са собственост или са под отговорност на „Български пощи” ЕАД и за избор на застраховател..."
04.08.2016Указания за участие, обществена поръчка {9054959}: Избор на застраховател за застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности, който са собственост или са под отговорност на „Български пощи” ЕАД и за избор на застраховател за застраховане..."
04.08.2016Сключен Договор № 151/30.06.2016 г. за изпълнение, {9053588}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”
03.08.2016Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9054959}: Избор на застраховател за застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности, който са собственост или са под отговорност на „Български пощи” ЕАД..."
01.08.2016Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9054875} : „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на студентско общежитие бл. 30- административна част (зона 1) "
25.07.2016Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9054650} : „Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи“ ЕАД”, по 6 /шест/ обособени позиции"
18.07.2016Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти, {9054191}: „Доставка, монтаж и инженеринг на два броя модулни дизел станции за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
18.07.2016Сключен Договор № 152/01.07.2016 г. за изпълнение, {00276-2015-0008}: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
18.07.2016Сключени договори № 148/30.06.2016 г. и № 156/07.07.2016 г. за изпълнение, {00276-2016-0003}: „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две самостоятелно обособени позиции"
08.07.2016Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9054191}: „Доставка, монтаж и инженеринг на два броя модулни дизел станции за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
06.07.2016Заповед за коригиране на техническа грешка, открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2016-0006}: "Доставка на компютърни конфигурации и сървъри за съхранение на информация за нуждите на „Български пощи“ ЕАД”
06.07.2016Повторно публикуване поради допусната техническа грешка на Протокол 4 от работата на Комисията, {00276-2016-0006}: "Доставка на компютърни конфигурации и сървъри за съхранение на информация за нуждите на „Български пощи“ ЕАД”
05.07.2016Протоколи 2, 3 и 4, Доклад от работата на Комисията и Заповед за класиране на участниците и определяне на изпълнител, {00276-2016-0006}: "Доставка на компютърни конфигурации и сървъри за съхранение на информация за нуждите на „Български пощи“ ЕАД”
05.07.2016Допълнително споразумение към Договор 115, {00276-2016-0004}: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти и услуги от производителя“
05.07.2016Сключен Договор № 142/20.06.2016 г. за изпълнение, {9052525}: „Доставка на негравирани датни клейма”
30.06.2016Сключен Договор № 145/23.06.2016 г. за изпълнение, {00276-2016-0002}: „Доставка и монтаж на климатици за нужди на "Български пощи" EAД"
23.06.2016Протокол и Доклад от работата на Комисията, {9053588}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”
21.06.2016Съобщение за отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2016-0006}: "Доставка на компютърни конфигурации и сървъри за съхранение на информация за нуждите на „Български пощи“ ЕАД”
20.06.2016Уведомление относно отваряне на ценови оферти, обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9053588}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”
20.06.2016Сключени договори за изпълнение, {9052273}: “ Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи” ЕАД през 2016г. с 6 обособени позиции"
20.06.2016Сключен Договор 135/14.06.2016 за изпълнение, {9052530}: „Доставка на разхладителни напитки ( изворна вода) за работещите в „Български пощи” ЕАД, на открито, при високи летни температури”
17.06.2016Освободени гаранции за участие в открита процедура, {00276-2016-0003}: „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две самостоятелно обособени позиции"
13.06.2016Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9053588}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”
08.06.2016Сключен Договор № 119/03.06.2016, {00276-2016-0005}: "Доставка чрез наемане на мултифункционални устройства за нуждите на ОПС на „Български пощи” ЕАД”
07.06.2016Протокол и Доклад от работата на Комисията, {9052525}: „Доставка на негравирани датни клейма”
07.06.2016Сключен Договор № 115/31.05.2016 г. за изпълнение, {00276-2016-0004}: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти и услуги от производителя“
02.06.2016Протоколи 2, 3, 4 и 5, Доклад от работата на Комисията и Заповед за класиране на участниците и определяне на изпълнител, {00276-2016-0003}: „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с 2 обособ. поз."
18.05.2016Освободена гаранция за добро изпълнение, обществена поръчка {00276-2015-0004}: ”Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции”
17.05.2016Протокол и Доклад от работата на Комисията, обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9052530}: „Доставка на разхладителни напитки ( изворна вода) за работещите в „Български пощи” ЕАД, на открито, при високи летни температури”.
14.05.2016Освободени гаранции за участие в открита процедура, {00276-2016-0002}: „Доставка и монтаж на климатици за нужди на "Български пощи" EAД"
14.05.2016Освободени гаранции за участие в открита процедура, {00276-2016-0005}: "Доставка чрез наемане на мултифункционални устройства за нуждите на ОПС на „Български пощи” ЕАД”
11.05.2016Освободени гаранции за участие в открита процедура, {00276-2015-0010}: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина"
10.05.2016Сключени договори №№ 88, 89, 90 и 91 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2015-0013}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД с четири обособени позиции"
10.05.2016Решение за възлагане и обявление за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0013}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД с четири обособени позиции"
04.05.2016Сключен договор № 97 за изпълнение, обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9050327}: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски пратки “EMS/BULPOST”
03.05.2016Информация за извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
03.05.2016Освободени гаранции за участие, {00276-2015-0013}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД с четири обособени позиции
03.05.2016Информация за извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
28.04.2016Протокол и Доклад от работата на Комисията, обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9049841}: Доставка на пликове с формат С6 (114x162 мм) за изработване на илюстровани пощенски пликове с таксов знак и пликове с формат 114x200 мм за ..."
28.04.2016Протокол и Доклад от работата на Комисията, обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9052273}: “ Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи” ЕАД ...
28.04.2016Протоколи 1, 2 и 3, Доклад от работата на Комисията и Заповед за класиране на участниците и определяне на изпълнител, {00276-2016-0005}: "Доставка чрез наемане на мултифункционални устройства за нуждите на ОПС на „Български пощи” ЕАД”
28.04.2016Протоколи 2 и 3, Доклад от работата на Комисията и Заповед за класиране на участниците и определяне на изпълнител, {00276-2016-0002}: „Доставка и монтаж на климатици за нужди на "Български пощи" EAД"
28.04.2016Протоколи 1, 2 и 3, Доклад от работата на Комисията и Заповед за класиране на участниците и определяне на изпълнител, {00276-2016-0004}: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти и услуги от производителя“
26.04.2016Протокол 1 от работата на Комисията, открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2016-0006}: "Доставка на компютърни конфигурации и сървъри за съхранение на информация за нуждите на „Български пощи“ ЕАД”
20.04.2016Съобщение за отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2016-0002}: „Доставка и монтаж на климатици за нужди на "Български пощи" EAД"
19.04.2016Информация за извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
18.04.2016Съобщение за отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2016-0002}: „Доставка и монтаж на климатици за нужди на "Български пощи" EAД"
12.04.2016Съобщение относно отваряне на ценови оферти за {00276-2016-0004}: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти и услуги от производителя“
12.04.2016Съобщение относно отваряне на ценови оферти за {00276-2016-0005}: "Доставка чрез наемане на мултифункционални устройства за нуждите на ОПС на „Български пощи” ЕАД”
12.04.2016Публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9052525}: „Доставка на негравирани датни клейма”
12.04.2016Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет, {9052530}: „Доставка на разхладителни напитки ( изворна вода) за работещите в „Български пощи” ЕАД, на открито, при високи летни температури”.
12.04.2016Протокол и Доклад от работата на Комисията, обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9050412}: „Доставка на негравирани датни клейма”
11.04.2016Съобщение относно отваряне на ценови оферти за {00276-2016-0003}: „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две самостоятелно обособени позиции"
08.04.2016Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет, {9052273}: “ Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи” ЕАД през 2016г. с 6 обособени позиции"
08.04.2016Протоколи 2, 3 и 4, доклад от работата на комисията, заповед за класиране, обществена поръчка {00276-2015-0010}: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина"
07.04.2016Информация за извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
05.04.2016Сключени договори №№ 71, 72, 73, 74, 75 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2015-0009}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
05.04.2016Протокол и Доклад от работата на Комисията, публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9051185}: „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на „Български пощи“ ЕАД”
05.04.2016Сключен Договор 81/31.03.2016 за изпълнение, публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9050411}: Доставка на ролки с високочувствителна термохартия(терморолки) за нуждите на „БП” ЕАД
31.03.2016Протокол 1 от работата на Комисията, открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2016-0003}: „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две самостоятелно обособени позиции"
29.03.2016Информация за извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
28.03.2016Информация за извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
28.03.2016Информация за освободена гаранция за изпълнение на договор 175, {9034285}: „Инженеринг за преработка на отоплителни инсталации”
23.03.2016Протокол и Доклад от работата на Комисията, публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9050411}: Доставка на ролки с високочувствителна термохартия(терморолки) за нуждите на „БП” ЕАД
23.03.2016Протокол 1 от работата на Комисията, открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2016-0002}: „Доставка и монтаж на климатици за нужди на "Български пощи" EAД"
22.03.2016Разяснение 3, открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2016-0003}: „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две самостоятелно обособени позиции"
21.03.2016Протокол и Доклад от работата на Комисията, публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9050328}: „Доставка на платнени чували за ценни пратки чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД
17.03.2016Разяснение 2, открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2016-0003}: „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две самостоятелно обособени позиции"
14.03.2016Разяснение 1, открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2016-0003}: „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две самостоятелно обособени позиции"
12.03.2016Решение за промяна, открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2016-0006}: "Доставка на компютърни конфигурации и сървъри за съхранение на информация за нуждите на „Български пощи“ ЕАД”
11.03.2016Публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9051185}: „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на „Български пощи“ ЕАД”
10.03.2016Информация за извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
10.03.2016Сключен договор № 44 за изпълнение, {9049761}: „Наем на дигитално печатащо устройство за нуждите на ”Хибриден център” в СП „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи“ ЕАД...
10.03.2016Сключен Договор 46/19.02.2016 за изпълнение, {9047813}: „Абонаментно обслужване на машини в СП „БФН” с 2 обособени позиции"
10.03.2016Допълнително споразумение 1 към Договор 12, {9044414}: „Покупка, доставка и инсталиране на нова перфорираща машина за пощенски марки” за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД
10.03.2016Сключен Договор 54/02.03.2016 за изпълнение, {9048587}: „Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД с две обособени позиции"
02.03.2016Информация за извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
02.03.2016Уточнение относно периодично индикативно обявление
02.03.2016Протоколи и Доклад от работата на комисията, Заповед за класиране,{00276-2015-0013}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД с четири обособени позиции"
02.03.2016Протоколи и Доклад от работата на комисията, Заповед за класиране, {00276-2015-0015}: „Разработване на интегрирана система за аналитично счетоводно отчитане на приходите и разходите по услуги и разходни центрове, основана на ABC (ActivityBasedCosting) в Б
01.03.2016Предварителни обявления, съгласно чл.23, ал.1 от Закона за обществените поръчки
01.03.2016Информация за освободена гаранция за изпълнение на договор 247, {9046071}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД”
29.02.2016Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2016-0005}: "Доставка чрез наемане на мултифункционални устройства за нуждите на ОПС на „Български пощи” ЕАД”
29.02.2016Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2016-0006}: "Доставка на компютърни конфигурации и сървъри за съхранение на информация за нуждите на „Български пощи“ ЕАД”
29.02.2016Доклад от комисията и Протокол от работата на комисията по публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, {9050327}: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски пратки “EMS/BULPOST”
25.02.2016Конкурс за избор на регистриран одитор за „Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2015г.”
23.02.2016Решение за прекратяване на открита процедура, {00276-2016-0001}: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ на стойност до 2 160 000 лв. /два милиона и сто и шейсет хиляди лева/ без ДДС."
22.02.2016Сключен договор № 18 за изпълнение, договаряне без обявление {00276-2015-0014}: „Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД”
22.02.2016Съобщение относно отваряне на ценови оферти за {00276-2015-0015}: „Разработване на интегрирана система за аналитично счетоводно отчитане на приходите и разходите по услуги и разходни центрове, основана на ABC (ActivityBasedCosting) в БП ЕАД"
18.02.2016Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2016-0004}: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти и услуги от производителя“
18.02.2016Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2016-0002}: „Доставка и монтаж на климатици за нужди на "Български пощи" EAД"
18.02.2016Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2016-0003}: „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две самостоятелно обособени позиции"
18.02.2016Съобщение за отваряне на ценови оферти за {00276-2015-0010}: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина"
17.02.2016Информация за извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
15.02.2016Публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9050412}: „Доставка на негравирани датни клейма”
15.02.2016Публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9050411}: Доставка на ролки с високочувствителна термохартия(терморолки) за нуждите на „БП” ЕАД
11.02.2016Публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9050327}: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски пратки “EMS/BULPOST”
11.02.2016Публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9050328}: „Доставка на платнени чували за ценни пратки чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД
10.02.2016Протоколи 2, 3 и 4, Доклад от работата на комисията и Заповед за класиране и избор на изпълнител по обществена поръчка {00276-2015-0009}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
10.02.2016Разяснениe към открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2016-0001}: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
09.02.2016Протокол и Доклад от работата на комисията по публична покана за възлагане на обществена поръчка, {9049761}: „Наем на дигитално печатащо устройство за нуждите на ”Хибриден център” в СП „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи“ ЕАД...
09.02.2016Информация за извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
08.02.2016Информация за сключен Договор 13 за изпълнение, {9044418}: „Доставка на пликове за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, с две обособени позиции"
08.02.2016Информация за сключен Договор 12 за изпълнение, {9044414}: „Покупка, доставка и инсталиране на нова перфорираща машина за пощенски марки” за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД
08.02.2016Информация за сключен договор 5 за изпълнение, {00276-2015-0005}: „Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на СП „БФН”
08.02.2016Информация за сключен договор 4 за изпълнение, {00276-2015-0008}: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
03.02.2016Информация за сключен договор, {00276-2015-0014}: „Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД”
03.02.2016Съобщение относно отваряне на ценови оферти в открита процедура по ЗОП, 00276-2015-0013 : „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД с четири обособени позиции
01.02.2016Информация за извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
01.02.2016Информация за извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
01.02.2016Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2016-0001}: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ на стойност до 2 160 000 лв. /два милиона и сто и шейсет хиляди лева/ без ДДС.
01.02.2016Информация за сключен договор № 3, {9046070}: „Абонаментна поддръжка на програмен продукт "Бизнес процесор - WEB версия счетоводство (Конто 66)", за нуждите на "Български пощи" ЕАД”
29.01.2016Информация за сключен договор № 288, {9048933}: Доставка и монтаж на компоненти за сигнално-охранителни системи, системи за видеонаблюдение и системи за контрол на достъпа
27.01.2016Освободена гаранция за участие в открита процедура, {00276-2015-0008}: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
25.01.2016Публична покана за възлагане на обществена поръчка, {9049841}: „Доставка на пликове с формат С 6 (114x162 мм) за изработване на илюстровани пощенски пликове с таксов знак и пликове с формат 114x200 мм за изработване на илюстровани първодневни пликове”.
21.01.2016Протокол и Доклад от работата на комисията по публична покана за възлагане на обществена поръчка, {9047806}: „Доставка на пликове с формат С 6 (114x162 мм) за изработване на илюстровани пощенски пликове с таксов знак и пликове с формат 114x200 мм за израб
21.01.2016Информация за изпълнението на договор № 11 по Рамковo споразумениe № 30/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на консумативи за печатащи устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
20.01.2016Публична покана за възлагане на обществена поръчка, {9049761}: „Наем на дигитално печатащо устройство за нуждите на ”Хибриден център” в СП „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи“ ЕАД...
20.01.2016Освободена гаранция за участие в открита процедура, {00276-2015-0008}: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
19.01.2016Освободена гаранция за участие в открита процедура, {00276-2015-0008}: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
18.01.2016Протокол и Доклад от работата на комисията по публична покана за възлагане на обществена поръчка, {9048587}: „Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД с две обособени позиции"
18.01.2016Освободени гаранции за участие в открита процедура, {00276-2015-0008}: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
18.01.2016Информация за сключен договор 281 за изпълнение, {00276-2015-0008}: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
13.01.2016Информация за сключени договори 275, 276 за изпълнение, {00276-2015-0008}: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
12.01.2016Разяснениe 2 към открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0015}: „Разработване на интегрирана система за аналитично счетоводно отчитане на приходите и разходите по услуги и разходни центрове, основана на ABC (ActivityBasedCosting)
12.01.2016Информация за сключен договор 269 за изпълнение, {9047750}: „Внедряване на единна информационна система за управление и контрол на паричните преводи в „Български пощи” ЕАД..."
12.01.2016Информация за сключен договор 268 за изпълнение, {9042880}: "Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации по осем обособени позиции"
08.01.2016Информация за извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
08.01.2016Информация за извършени плащания съгл. чл.22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП
06.01.2016Решение за промяна относно удължаване срока за подаване на оферти, {00276-2015-0015}:„Разработване на интегрирана система за аналитично счетоводно отчитане на приходите и разходите по услуги и разходни центрове, основана на ABC (ActivityBasedCosting) в БП
06.01.2016Протокол 1 от работата на комисията по открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2015-0013}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД с четири обособени позиции"
05.01.2016Информация за извършени плащания съгл. чл.22б, ал. 2, т. 14
04.01.2016Извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
29.12.2015Протокол от работата на комисията. публична покана {9048933}: Доставка и монтаж на компоненти за сигнално-охранителни системи, системи за видеонаблюдение и системи за контрол на достъпа
28.12.2015Разяснениe 1 към открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0015}: „Разработване на интегрирана система за аналитично счетоводно отчитане на приходите и разходите по услуги и разходни центрове, основана на ABC (ActivityBasedCosting)
22.12.2015Информация за сключен договор 249 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2015-0012}: „Доставка на горива за отопление за нуждите на „Български пощи” - Доставка на дърва за отопление
21.12.2015Информация за сключени договори за изпълнение, обществена поръчка {00276-2015-0007}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”
18.12.2015Информация за сключен договор 252 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2015-0007}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”
18.12.2015Информация за сключен договор 247 за изпълнение, обществена поръчка {9046071}:"Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи” ЕАД”
17.12.2015Продължаване на Договор с рег. № 202 с правоприемник, обществена поръчка {00276-2015-0001}: „Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи” ЕАД”
16.12.2015Информация за освободена гаранция за изпълнение на договор 206, {9042840}: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
14.12.2015Информация за извършени плащания съгл. чл.22б, ал. 2, т. 14
12.12.2015Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0015}: „Разработване на интегрирана система за аналитично счетоводно отчитане на приходите и разходите по услуги и разходни центрове, основана на ABC (ActivityBasedCosting) в БП ЕАД"
11.12.2015Публична покана за възлагане на обществена поръчка покана, {9048933}: Доставка и монтаж на компоненти за сигнално-охранителни системи, системи за видеонаблюдение и системи за контрол на достъпа
10.12.2015Допълнително споразумение към договор за подизпълнение № 17, обществена поръчка {00276-2015-0001}: „Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи” ЕАД”
10.12.2015Доклад и протокол от работата на комисията за обществена поръчка покана, {9047750}: „Внедряване на единна информационна система за управление и контрол на паричните преводи в „Български пощи” ЕАД
10.12.2015Протокол от работата на комисията и доклад от работата на комисията за обществена поръчка покана, {9047813}: „Абонаментно обслужване на машини в СП „БФН” с 2 обособени позиции"
10.12.2015Доклад от комисията и заповед за определяне на изпълнител по обществена поръчка {00276-2015-0014} чрез договаряне без обявление „Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД”
09.12.2015Информация за сключен договор за изпълнение, обществена поръчка {00276-2015-0011}: „Доставка на горива за отопление за нуждите на „Български пощи” - Доставка на промишлен газьол за отопление
09.12.2015Информация за сключен договор за изпълнение, обществена поръчка {9042898}: “Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР с етикети с надпис за “Допълнителни пощенски услуги” (ДПУ) и със специализирани надписи за нуждите на “Български пощи” ЕАД”
07.12.2015Информация за извършени плащания съгл. чл.22б, ал. 2, т. 14
07.12.2015Информация за изпълнен договор с предмет, {00276-2014-0018}: „Доставка на сървъри за съхранение на информация“
07.12.2015Информация за изпълнен договор с предмет, {00276-2015-0003}: Охрана на имуществото за транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи" ЕАД"
07.12.2015Информация за извършени плащания съгл. чл.22б, ал. 2, т. 14
04.12.2015Публична покана за възлагане на обществена поръчка, {9048587}: „Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД с две обособени позиции"
04.12.2015Информация за извършени плащания съгл. чл.22б, ал. 2, т. 14
03.12.2015Информация за освободена гаранция за изпълнение, договор 208/29.09.2015, {9042844}: "Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на Български пощи ЕАД"
03.12.2015Съобщение за отваряне на ценови оферти за {00276-2015-0009}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
03.12.2015Информация относно освободена гаранция за изпълнен договор по обществена поръчка, {00276-2014-0014}: „Доставка на горива за отопление за нуждите на „Български пощи”
01.12.2015Извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
26.11.2015Разяснение 1 по публична покана за възлагане на обществена поръчка покана, {9047813}: „Абонаментно обслужване на машини в СП „БФН” с 2 обособени позиции"
26.11.2015Доклад и протокол от комисията, обществена поръчка {9046070}: “Абонаментна поддръжка на програмен продукт "Бизнес процесор - WEB версия счетоводство (Конто 66)", за нуждите на "Български пощи" ЕАД”
26.11.2015Протоколи 2 и 3, доклад от работата на комисията, заповед за класиране, обществена поръчка {00276-2015-0008}: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
26.11.2015Протоколи 2 и 3, доклад от работата на комисията, заповед за класиране, обществена поръчка {00276-2015-0005}: „Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на СП „БФН”
26.11.2015Информация за освободена гаранция за изпълнение, договор 74/15.03.2015, {00276-2015-0003}
24.11.2015Информация относно изпълнен договор по обществена поръчка, {00276-2014-0011}: „„Доставка на гориво по проект ESF-2203-01-11007/ BG051PO001-2.2.03-0083 „Транспорт на служителите на „Български пощи” ЕАД до и от Български разменно-сортировъчен център”
24.11.2015Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0013}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД с четири обособени позиции
24.11.2015Решение за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0014} чрез договаряне без обявление „Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД”
20.11.2015Договори за подизпълнение, обществена поръчка {00276-2015-0001}: „Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи” ЕАД”
18.11.2015Публична покана за възлагане на обществена поръчка покана, {9047813}: „Абонаментно обслужване на машини в СП „БФН” с 2 обособени позиции"
18.11.2015Публична покана за възлагане на обществена поръчка покана {9047806}: „Доставка на пликове с формат С 6 (114x162 мм) за изработване на илюстровани пощенски пликове с таксов знак и пликове с формат 114x200 мм за изработване на илюстровани първодневни пликов
18.11.2015Публична покана за възлагане на обществена поръчка покана, {9047799}: „Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Велико Търново, РСЦ Горна Оряховица,ОПС Плевен, ОПС Ловеч, ОПС Русе, ОПС Силистра, ОПС Разград и ОПС Габрово”
17.11.2015Публична покана за възлагане на обществена поръчка покана, {9047750}: „Внедряване на единна информационна система за управление и контрол на паричните преводи в „Български пощи” ЕАД
17.11.2015Извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
11.11.2015Информация относно изпълнен договор по обществена поръчка, {00276-2014-0014}: „Доставка на горива за отопление за нуждите на „Български пощи”
06.11.2015Съобщение относно отваряне на ценови оферти в открита процедура по ЗОП, {00276-2015-0008}: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
05.11.2015Извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
05.11.2015Съобщение относно отваряне на ценови оферти, {00276-2015-0005}: „Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база в специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД
04.11.2015Извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
02.11.2015Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2015-0010}: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина"
29.10.2015Решение на Възложителя за класиране, {00276-2015-0007}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”
29.10.2015Извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
29.10.2015Сключен договор № 208 за изпълнение, {9042844}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД с две обособени позиции”
29.10.2015Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2015-0009}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
27.10.2015Протокол и Доклад от работата на Комисията, обществена поръчка {9046071}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД”
27.10.2015Протокол и Доклад от работата на Комисията, обществена поръчка {9044418}: „Доставка на пликове за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, с две обособени позиции"
27.10.2015Протоколи №№ 1, 2, 3 и Доклад от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2015-0007}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”
27.10.2015Протокол и Доклад от работата на Комисията, обществена поръчка {9044414}: „Покупка, доставка и инсталиране на нова перфорираща машина за пощенски марки” за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика”
20.10.2015Решение за промяна, обществена поръчка чрез договаряне без обявление {00276-2015-0012}: „Доставка на горива за отопление за нуждите на „Български пощи” - Доставка на дърва за отопление
20.10.2015Решение за промяна, обществена поръчка чрез договаряне без обявление {00276-2015-0011}: „Доставка на горива за отопление за нуждите на „Български пощи” - Доставка на промишлен газьол за отопление
19.10.2015Информация за сключен Договор №202 по процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка, {00276-2015-0001}: „Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи” ЕАД”
16.10.2015Информация за сключен Договор №202 по процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка, {00276-2015-0001}: „Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи” ЕАД”
15.10.2015Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2015-0008}: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
12.10.2015Решение за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление {00276-2015-0012}: „Доставка на горива за отопление за нуждите на „Български пощи” - Доставка на дърва за отопление
12.10.2015Решение за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление {00276-2015-0011}: „Доставка на горива за отопление за нуждите на „Български пощи” - Доставка на промишлен газьол за отопление
09.10.2015Информация за извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
08.10.2015Информация за сключен договор, {00276-2015-006}: „Предоставяне правото на ползване върху специализирани софтуерни продукти „Post Pay” и „Post Deal”, автоматизиращи услугите предоставяни в пощенските станции в РУ „Западен регион” – ОПС София-град, и ...
08.10.2015Информация за освободени гаранции за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0001}: "Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на "Български пощи” ЕАД"
02.10.2015Разяснение 5, Разяснение 6 и Разяснение 7 относно постъпило запитване по открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2015-0009}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
02.10.2015Извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
01.10.2015Съобщение относно отваряне на ценови оферти в открита процедура по ЗОП, {00276-2015-0007}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”
30.09.2015Сключен договор 206 за изпълнение, публична покана за възлагане на обществена поръчка {9042840}: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
29.09.2015Разяснение 4 относно постъпило запитване по открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2015-0009}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
25.09.2015Извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
25.09.2015Сключен договор за изпълнение, публична покана за възлагане на обществена поръчка {9044299}: “Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и чужбина, както и хотелско настаняване в чужбина за нуждите на Български пощи ЕАД"
23.09.2015Разяснение 1 и Разяснение 2 относно постъпило запитване по открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2015-0010}: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина"
18.09.2015Разяснение 3 относно постъпило запитване по открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2015-0009}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
18.09.2015Разяснение 6 относно постъпило запитване по открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2015-0008}: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
18.09.2015Разяснение 5 относно постъпило запитване по открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2015-0008}: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
18.09.2015Разяснение 4 относно постъпило запитване по открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2015-0008}: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
18.09.2015Публична покана за възлагане на обществена поръчка {9046071}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД”
18.09.2015Публична покана за възлагане на обществена поръчка {9046070}: “Абонаментна поддръжка на програмен продукт "Бизнес процесор - WEB версия счетоводство (Конто 66)", за нуждите на "Български пощи" ЕАД"
16.09.2015Разяснение 3 относно постъпило запитване по открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2015-0008}: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
15.09.2015Разяснение 2 относно постъпило запитване по открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2015-0009}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
15.09.2015Разяснение 2 относно постъпило запитване по открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2015-0008}: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции
14.09.2015Разяснение 1 относно постъпило запитване по открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2015-0008}: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции
12.09.2015Сключени договори №№ 185, 186, 187 за изпълнение, {00276-2015-0004}: “Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции"
11.09.2015Информация за сключени договори №№ 185, 186, 187, 188, 189, 190 с предмет: "Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции”
11.09.2015Доклад и Протокол от работата на комисията, обществена поръчка {9044984}: “Абонаментна поддръжка на програмен продукт "Бизнес процесор - WEB версия счетоводство (Конто 66)", за нуждите на "Български пощи" ЕАД”
11.09.2015Сключени договори №№ 191, 192, 193, 196 за изпълнение, {9042880}: “Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации по осем обособени позиции" , обособ.поз.5, 6, 8, 7
10.09.2015Освободена гаранция за изпълнение на договор по обществена поръчка {9035128}: „Доставка на банкнотоброячни машини”
10.09.2015Разяснение 1 {00276-2015-0009}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
09.09.2015Доклад от от длъжностните лица и Решение за класиране, {00276-2015-0006}: „Предоставяне правото на ползване върху специализирани софтуерни продукти „Post Pay” и „Post Deal”..."
04.09.2015Извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
03.09.2015Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0010}: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина"
02.09.2015Решение за промяна по открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0009}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции
02.09.2015Решение за промяна по открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0008}: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
02.09.2015Решение за промяна по открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0007}: "Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”
31.08.2015Съгл. Чл. 22б, ал. 2, т. 9 информация за освободени гаранции за участие в открита процедура {00276-2015-0004}: "Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции”
31.08.2015Протокол 1 от работата на комисията, обществена поръчка {00276-2015-0005}: „Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на СП „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД"
27.08.2015Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0009}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
27.08.2015Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0008}: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
25.08.2015Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранции за изпълнение на договори {9034277}: Измерване на импеданса на контур фаза – защитен проводник и съпротивление на мълниезащитни и заземителни инсталации в "БП" ЕАД по шест обособ. поз.
25.08.2015Допълнително споразумение 181, {9034283}: „Извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасители за обектите на „Български пощи” ЕАД
25.08.2015Сключен договор № 182 за изпълнение, {00276-2015-0002}, обособ.поз.1: “Полиетиленови пликове за влагане на абонамент РП (с печат и без печат) ”
21.08.2015Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-007}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”
21.08.2015Допълнителни споразумения, {9034283}: „Извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасители за обектите на „Български пощи” ЕАД
20.08.2015Решение за избор на изпълнител, процедура на договаряне с обявление {00276-2015-0001}: „Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи” ЕАД"
20.08.2015Доклад от работата на комисията, процедура на договаряне с обявление {00276-2015-0001}: „Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи” ЕАД"
20.08.2015Протоколи 3, 4, 4.1 и 5 от работата на комисията, процедура на договаряне с обявление {00276-2015-0001}: „Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи” ЕАД"
18.08.2015Публична покана за възлагане на обществена поръчка {9044984}: “Абонаментна поддръжка на програмен продукт "Бизнес процесор - WEB версия счетоводство (Конто 66)", за нуждите на "Български пощи" ЕАД"
18.08.2015Решение за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление {00276-2015-006}: „Предоставяне правото на ползване върху специализирани софтуерни продукти „Post Pay” и „Post Deal”, автоматизиращи услугите предоставяни в ..."
17.08.2015Доклад и Протокол от работата на комисията, обществена поръчка {9044299}: „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и чужбина, както и хотелско настаняване в чужбина за нуждите на Български пощи ЕАД”
06.08.2015Разяснение 1 {9044414}: „Доставка на пликове за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, с две обособени позиции"
04.08.2015Разяснение 1 по документацията за участие {00276-2015-0005}: „Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на СП „БФН” към „Български пощи” ЕАД.
03.08.2015Извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
31.07.2015Извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
31.07.2015Публична покана за възлагане на обществена поръчка покана {9044418}: „Доставка на пликове за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, с две обособени позиции"
31.07.2015Публична покана за възлагане на обществена поръчка {9044414}: „Покупка, доставка и инсталиране на нова перфорираща машина за пощенски марки” за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД
28.07.2015Доклад и Протокол от работата на комисията, обществена поръчка {9042880}: „Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации по осем обособени позиции”
28.07.2015Публична покана за възлагане на обществена поръчка {9044299}: “Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и чужбина, както и хотелско настаняване в чужбина за нуждите на Български пощи ЕАД"
22.07.2015Сключени договори №№ 155, 156, 157, 158 и 159 за изпълнение: {9034282} „Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации в „Български пощи ЕАД по 6 обособени позиции”
17.07.2015Обявление относно провеждане на открита процедура {00276-2015-0005} за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на СП „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД"
14.07.2015Покани за представяне на първоначална оферта по процедура на договаряне с обявление {00276-2015-0001}: „Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи” ЕАД”
14.07.2015Решение на Възложителя за класиране: {00276-2015-0004} „Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции"
14.07.2015Протокол 3 от работата и доклад на Председателя на комисията, обществена поръчка {00276-2015-0004} „Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции"
14.07.2015Сключен договор № 151 за изпълнение: {9034282} „Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации”
14.07.2015Доклад и Протокол от работата на комисията, обществена поръчка {9042844}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД” с две обособени позиции"
14.07.2015Доклад и Протокол от работата на комисията, обществена поръчка {9042840}: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
14.07.2015Доклад и Протокол от работата на комисията, обществена поръчка {9042898} “Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР..."
10.07.2015Публична покана за възлагане на обществена поръчка {9043703}: “Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД с две обособени позиции"
08.07.2015Сключен договор № 149 за изпълнение: {9041238} "Доставка на разхладителни напитки (изворна вода) за работещите в „Български пощи” ЕАД на открито, при високи летни температури”
07.07.2015Сключени договори № 119 и № 131 за изпълнение: {9040367} "Абонаментно обслужване на машини в СП „БФН” с 6 обособени позиции"
06.07.2015Решение за прекратяване по открита процедура {00276-2015-0002}, обособ. поз. 2, 3, 4: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции"
06.07.2015Решение за класиране по открита процедура {00276-2015-0002}, обособ. поз. 1: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции"
06.07.2015Сключен договор № 118 за изпълнение: {9040367} "Абонаментно обслужване на машини в СП „БФН” с 6 обособени позиции"
06.07.2015Извършени плащания по договори съгл. чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП
01.07.2015Доклад от председателя на комисията по открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0002}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции"
01.07.2015Протокол 4 от работата на комисията, обществена поръчка {00276-2015-0002}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции"
01.07.2015Информация за изпълнението и информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за изпълнение в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хартии за нуждите на Български пощи” ЕАД”
01.07.2015Решение на Възложителя по процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0001} с предмет: „Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи” ЕАД
01.07.2015Доклад от председателя на комисията по процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0001} с предмет: „Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи” ЕАД
01.07.2015Протокол 2 от работата на комисията, обществена поръчка {00276-2015-0001}: „Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи” ЕАД"
30.06.2015Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0004}: „Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с 6 обособ. поз.”
30.06.2015Протокол 2 от работата на комисията, обществена поръчка {00276-2015-0004} „Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции"
29.06.2015Протокол 1 от работата на комисията, обществена поръчка {00276-2015-0004} „Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции"
19.06.2015Протокол 1 от работата на комисията, обществена поръчка {00276-2015-0001}: „Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи” ЕАД"
19.06.2015Разяснение 1 {9042844}: "„Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД” с две обособени позиции""
17.06.2015Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР с етикети с надпис за “Допълнителни пощенски услуги” (ДПУ) и със специализирани надписи за нуждите на “Български пощи” ЕАД” през 2015 г.
17.06.2015Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации по осем обособени позиции"
16.06.2015Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
16.06.2015Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД” с две обособени позиции"
15.06.2015Разяснение 1 {00276-2015-0004}: "Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции"
11.06.2015Доклад и Протоколи 1 и 2 от работата на комисията: {9041238} „Доставка на разхладителни напитки (изворна вода) за работещите в „Български пощи” ЕАД"
09.06.2015Сключен договор № 117 за изпълнение: {9040367} "Абонаментно обслужване на машини в СП „БФН” с 6 обособени позиции"
05.06.2015Протокол 3 от работата на комисията: {00276-2015-0002} „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки"
03.06.2015Относно възобновяване на спряна процедура на договаряне с обявление с предмет: „Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи” ЕАД
03.06.2015Информация за хода на процедура при производство по обжалване
02.06.2015Извършени плащания по договори съгл. чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП
01.06.2015Информация за освободена гаранция за изпълнение: "Доставка на сървъри за съхранение на информация"
28.05.2015Обявление относно провеждане на открита процедура {00276-2015-0004} за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции”
19.05.2015Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура {00276-2015-0002} за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
19.05.2015Протокол 2 от работата на комисията, обществена поръчка {00276-2015-0002} с предмет: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки"
18.05.2015Задържана гаранция за участие: “Доставка на сървъри за съхранение на информация”
18.05.2015Освободена гаранция за изпълнение на договор: “Доставка на електронни везни”
18.05.2015Информация за изпълнението на договор 52 / 11.02.2015, с предмет: „Доставка на електронни везни”
18.05.2015Освободена гаранция за участие: “Доставка на сървъри за съхранение на информация”
08.05.2015Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор 178/04.11.2014 г., с предмет : „Доставка на специализирани полиетиленови пликове за куриерски услуги” “EMS/BulPost” сключен с “ТиС Трейдинг България” ЕАД
08.05.2015Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14
30.04.2015Освободена гаранция за изпълнение на договор: “Разработване (внедряванe) на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007”
30.04.2015Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14
30.04.2015Сключен договор 96 за изпълнение: ”Доставка на банкнотоброячни машини”
30.04.2015Сключен договор 94 за изпълнение: ”Доставка на сървъри за съхранение на информация”
27.04.2015Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на разхладителни напитки (изворна вода) за работещите в „Български пощи” ЕАД на открито, при високи летни температури”
24.04.2015Протокол 1 от работата на комисията, обществена поръчка {00276-2015-0002} „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции"
24.04.2015Протокол от работата на комисията, обществена поръчка "Абонаментно обслужване на машини в СП „БФН”” с 6 обособени позиции"
23.04.2015Информация за изпълнението на договор 183 за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
23.04.2015Информация за изпълнението на договор 40/03.02.2015 г. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
20.04.2015Сключени договори за изпълнение - "Извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасители"
20.04.2015Допълнително споразумение – Анекс към Договор №82/01.04.2015 г.: "Доставка на хартии за нуждите на “Български пощи” ЕАД"
15.04.2015Сключен договор за изпълнение на обществена поръчка: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД"
07.04.2015Протоколи от работата на комисията, обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации в „Български пощи" ЕАД, с шест обособени позиции"
02.04.2015Информация за изпълнението на договор 178/04.11.2014 г.,с предмет : „Доставка на специализирани полиетиленови пликове за куриерски услуги” “EMS/BulPost” сключен с “ТиС Трейдинг България” ЕАД
02.04.2015Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хартии за нуждите на Български пощи” ЕАД”
02.04.2015Извършени плащания по договори съгл. чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП
02.04.2015Заповед на възложителя за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Доставка на сървъри за съхранение на информация”
31.03.2015Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Абонаментно обслужване на машини в СП „БФН”” с 6 обособени позиции
30.03.2015Съобщение за оттегляне на публична покана, с предмет: „Абонаментно обслужване на машини в СП „БФН”” с 6 обособени позиции
27.03.2015Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на Договор № 13/14.01.2015 г. по Рамково споразумение № 28/ 30.01.2013 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи устройства"
23.03.2015Сключен договор №74 за изпълнение: {00276-2015-0003} “Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на “Български пощи” ЕАД”
18.03.2015Съобщение относно провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Охрана на имуществото за транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи" ЕАД"
18.03.2015Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Абонаментно обслужване на машини в СП „БФН”” с 6 обособени позиции"
16.03.2015Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хартии за нуждите на Български пощи” ЕАД”
13.03.2015Обявление за събиране на оферти за сключване на договор за извършване на одит на разходите по проект „Транспорт на служителите на „Български пощи” ЕАД до и от Български разменно-сортировъчен център”
10.03.2015Сключен договор за изпълнение на обществена поръчка: „Доставка на електронни везни”
06.03.2015Съобщение за спиране на процедура на договаряне с обявление, с предмет: „Охрана на имуществото за транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи" ЕАД"
04.03.2015Сключени договори за изпълнение на обществена поръчка: „Измерване на импеданса на контур фаза-защитен проводник и съпротивление на мълниезащитни и заземителни инсталации в „Български пощи” ЕАД”
27.02.2015Предварително обявление за обществена поръчка, с предмет: “Обслужване на работниците и служителите на "Български Пощи" ЕАД от Служба по трудова медицина”
27.02.2015Предварително обявление за обществена поръчка, с предмет: “Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД”
27.02.2015Предварително обявление за обществена поръчка, с предмет: “Избор на оператор за телефонни услуги”
27.02.2015Предварително обявление за обществена поръчка, с предмет: “Ежедневни (текущи) и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на "Български пощи" ЕАД”
27.02.2015Предварително обявление за обществена поръчка, с предмет: “Наемане на принтери за нуждите на Български пощи ЕАД”
27.02.2015Предварително обявление за обществена поръчка, с предмет: “Доставка на компютърна техника и сървъри за съхранение на информация”
27.02.2015Предварително обявление за обществена поръчка, с предмет: “Доставка и монтаж на климатици”
27.02.2015Предварително обявление за обществена поръчка, с предмет: „ИТ система ERP, BI (I-ви етап)”
27.02.2015Протоколи от работата на комисията, обществена поръчка с предмет: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
27.02.2015Обявление относно провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции
27.02.2015Разяснения по постъпили запитвания по документация за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи” ЕАД”
27.02.2015Извършени плащания по договори съгл. чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП
25.02.2015Протоколи от работата на комисията, обществена поръчка с предмет: „Доставка на банкнотоброячни машини”
24.02.2015Протоколи от работата на комисията, обществена поръчка с предмет: „Извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасители за обектите на „Български пощи” ЕАД
23.02.2015Заповед на възложителя за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Доставка на сървъри за съхранение на информация”
23.02.2015Доклад от председателя на комисията, назначена да разгледа, оцени и класира подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на сървъри за съхранение на информация
23.02.2015Протоколи от работата на комисията, назначена да разгледа, оцени и класира подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на сървъри за съхранение на информация“
20.02.2015Сключен договор за изпълнение на обществена поръчка "Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД"
17.02.2015Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
11.02.2015Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на сървъри за съхранение на информация”
11.02.2015Обявление за събиране на оферти за извършване на одит на разходите по проект „Повишаване на трудовата безопасност в „Български пощи“ ЕАД“
10.02.2015Сключен договор по обществена поръчка „Разработване (внедряванe) на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 и обучение във връзка с нововъведения стандарт за безопасни условия на труд"
10.02.2015Сключен договор № 13 за изпълнение по Рамковo споразумениe № 28/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
10.02.2015Сключен договор № 11 за изпълнение по Рамковo споразумениe № 30/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на консумативи за печатащи устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
05.02.2015Обявление относно провеждане на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи” ЕАД”
02.02.2015Извършени плащания по договори съгл. чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП
30.01.2015Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
14.01.2015Обявление относно провеждане на процедура по Рамковo споразумениe № 30/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на консумативи за печатащи устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
14.01.2015Обявление относно провеждане на процедура по Рамковo споразумениe № 28/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
14.01.2015Освободени гаранции за добро изпълнение
14.01.2015Върната банкова гаранция за изпълнение на договор - „Доставка на активно мрежово оборудване"
13.01.2015Информация за изпълнението на договор 195 / 16.12.2014, с предмет: „Доставка на активно мрежово оборудване за нуждите на "БП”- ЕАД”
09.01.2015Освободени гаранции за добро изпълнение
09.01.2015Заповед на възложителя за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електронни везни"
09.01.2015Доклад от председателя на комисията, назначена да разгледа, оцени и класира подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електронни везни"
09.01.2015Протокол № 2 и Протокол № 3 от работата на комсията, назначена да разгледа, оцени и класира подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електронни везни"
06.01.2015Сключен договор за изпълнение