ДИРЕКТИВИ на ЕО

ВСЕМИРНА пощенска конвенция

ЗАКОН за пощенските услуги

НАРЕДБА за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга.

Методиката за изчисляване на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга.

МЕТОДИКА за определяне достъпността на цената на универсалната пощенска услуга.

СЕКТОРНА пощенска политика на Република България.

ПРОЦЕДУРА за реда и сроковете за съгласуване на системата за разпределение на разходите по видове услуги на пощенския оператор със задължение за извършване на универсална пощенска услуга

РЕШЕНИЕ на ЕК от 20.12.2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.

Вътрешни правила за реда и организацията за разглеждане на искания за достъп до обществена информация в "Български пощи" ЕАД