Съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД разкрива пред Комисията за финансов надзор и обществеността регулирана и друг вид информация, с характера и обема, предвидени в Глава шеста “a”. Актуалната информация се публикува на сайта на „Инфосток” ООД- www.infostock.bg, в качеството му на специализирана финансова медия.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на дългови ценни книжа:

Част І   - Регистрационен документ

Част ІІ  - Документ за предлаганите ценни книжа

Част ІІІ - Резюме

Инвеститорите, проявили интерес могат да се запознаят с оригинала на документа, както и да получат допълнителна информация по него, в офисите на:

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (ЕМИТЕНТ) - на адрес гр. София 1700, район Студентски, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Стефан Младенов № 1, бл. 31, тел. + 359 (2) 949 31 82, факс +359 (2) 868 55 63 електронен адрес: [email protected], лице за контакти: Лиляна Горанова, Директор за връзки с инвеститорите на БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа.

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД (УПЪЛНОМОЩЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК) - на адрес гр. София 1504, район Средец, ул. Гогол 18-20, телефони: + 359 (2)91 985 465, 91 985 463, факс: + 359 (2) 943 45 27, лице за контакти: Даниела Майсторска, електронен адрес: [email protected], всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа.

Писмо за подкрепа от МТИТС до облигационерите на "Български пощи" ЕАД

2011 година

2012 година

2013 година

2014 година

2015 година

2016 година