С Политиката по качество, сигурност на информацията и здравословни и безопасни условия на труд на „Български пощи“ ЕАД, утвърдена от главния изпълнителен директор на дружеството, може да се запознаете тук.

ISO 9001:2015

Сертификат, удостоверяващ, че „Български пощи” ЕАД е внедрила и прилага Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015

       

 

ISO/IEC 27001:2013

Сертификат, удостоверяващ, че „Български пощи” ЕАД е внедрила и прилага Система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2013

  

 

OHSAS 18001:2007

Сертификат, удостоверяващ, че „Български пощи” ЕАД е внедрила и прилага Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на стандарт OHSAS 18001:2007