Абонаментните пощенски кутии се използват за получаване на непрепоръчани кореспондентски пратки, ежедневен и периодичен печат, покани за колети, известия за препоръчани и непрепоръчани пощенски пратки и парични преводи и рекламни материали, адресирани до абоната. Услугата се осъществява в работното време на съответната ПС. Абонаментните пощенски кутии са поставени в пощенските станции на места, достъпни за потребителите на пощенски услуги.

В зависимост от размера, абонаментните пощенски кутии са:

- „малки” - с размери до 90 мм височина и до 270 мм ширина;

- „големи” - с размери над 90 мм височина и над 270 мм ширина.

Абонаментна пощенска кутия може да се наеме по всяко време на годината, като се предплаща цена най-много до края на календарната година. Цената се изчислява за съответния брой месеци до края на годината на база регламентираната годишна цена. Цената може да се заплати в брой или по безкасов път. При преждевременно освобождаване на пощенската кутия, предплатената цена не се връща на абоната.

При повреда на кутията по вина на абоната се заплаща цена от 12.00 лв.

При повреда на бравата или загубване на ключа по вина на абоната се заплаща цена от 5.40 лв.

В абонаментните пощенски кутии е забранено поставянето на каквито е да е предмети, различни от непрепоръчани кореспондентски пратки, рекламни материали, ежедневен и периодичен печат, известия за препоръчани и непрепоръчани пощенски пратки и парични преводи, покани за колети и рекламни материали, както от служителите, така и от абоната.

За наемане на абонаментна пощенска кутия е необходимо да се подаде писмено заявление до началника на съответната пощенска станция.

Юридическите лица, органицации с нестопанска цел и едноличните търговци представят и копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.

Заявленията се удовлетворяват по реда на постъпванията им съобразно наличните свободни кутии.