Безадресната доставка е форма на директна реклама, при която рекламното послание достига до най-широка аудитория под формата на физическа пощенска пратка. При нея рекламодателят се обръща пряко към потенциалния клиент без посредничеството на каналите за масова комуникация. Изпраща се масово по пощата. Сред основните й предимства са:

  • висока четимост;
  • силна персонализация - наглед масова, за лицето получило посланието по пощата тя е индивидуална и подчертава персоналното отношение на рекламодателя;
  • бързина на комуникациите;
  • ниска себестойност.

Безадресната доставка може да представлява каталог на стоки и услуги, брошура, талон за участие и т.н. Най-често намира приложение за директна продажба на продукт или услуга, за поддържане на висока степен на информираност на потребителите, като възможност за маркетингово проучване и други.

Получателите на безадресната доставка могат да бъдат съобразени с целите на рекламната кампания. Безадресната реклама може да бъде доставена от нас до:

  • пощенска кутия - такива са пощенските кутии на живущите в една сграда. Рекламата може да се състои от листовки, дипляни, проспекти, каталози, ваучери, талони за участие и т.н.
  • абонаментни пощенски кутии
  • на гише в пощенския офис
  • предварително определена по някакъв признак група получатели

Минималното количество за доставка е 100 броя в района на една пощенска станция. 1000 е минималният брой за материалите в района на една административна област, а 5000 - за доставяне на територията на цялата страна.