Пряката пощенска реклама (Direct Mail) е най-често използваната медия на директния маркетинг, чрез която маркетинговите комуникации достигат до определен кръг получатели като физическа пощенска пратка.
Пряката пощенска реклама като инструмент на директния маркетинг се използва:

    За директна продажба на продукт или услуга
    За поддържане на висока степен на информираност на потребителите на стоки и услуги
    Като възможност за маркетингово проучване
    Като проява на лоялност между различните участници на пазара

Съобщението до потребителите може да бъде поднесено в различни варианти под формата на бизнес предложение, продуктов каталог, печатен рекламен материал, физически мостри и зависи от потребителския профил и вида на стоката или услугата, която се рекламира чрез този вид медия. Предимствата на пряката пощенска реклама като комуникационен инструмент са:

    измеримост на резултатите (реализирани продажби, върнати отговори и др.)
    достигане до потребители с определен профил
    персонализиране на взаимоотношенията с потенциалните клиенти
    възможност за тестване на рекламни съобщения с различно съдържание и дизайн и др.
    набиране на маркетингова информация за потенциални клиенти

Различава се от безадресната доставка по степента на персонализираност на рекламното съобщение.

 Минималното количество за приемане на пратки „пряка пощенска реклама” е 100 броя.

 Допълнителна информация можете да получите на [email protected]