ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАТЕЛИТЕ НА СТОКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, ВЛОЖЕНИ В ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ

Ако очаквате да получите международна пощенска пратка със стоково съдържание от държава извън ЕС, независимо дали поръчка от интернет магазин или подарък от физическо лице /приятел/, може да се наложи да следвате процедура за митническо оформяне. Ние ще Ви помогнем да направите това, т.е. да представите необходимите декларации и документи и да заплатите съответните такси като ползвате нашите услуги.

 

Считано от 1 юли 2021 г.:

 1. С ДДС ще се облагат всички стоки с произход от трети страни или територии (обект на дистанционни продажби), внесени в ЕС независимо от тяхната стойност.
 2. Въвеждат се специални режими за опростявания при събиране на ДДС при внос на пратки със собствена стойност, непревишаваща 150 EUR:

1) Специален режим  за дистанционни продажби на стоки с произход  от трети страни или територии (схема за внос на едно гише - IOSS).

2) Специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос.

Тези опростявания са транспонирани в националното данъчно законодателство с изменението на ЗДДС от 08.12.2020 г., и са в сила от 01.07.2021 г.

В тази връзка от 01.07.2021 г. е въведена Митническа декларация с намален набор от данни по колона Н7 (Митническа декларация за допускане за свободно обръщение за пратка, която се ползва от освобождаване от вносно мито в съответствие с чл. 23, параграф 1 или чл. 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1186/2009).

Схемите за подаване на Митническа декларация с намален набор от данни по колона Н7 са три и те са:

 • Специален режим за дистанционни продажби на стоки с произход от трети страни или територии /Схема за внос на едно гише (IOSS)/;
 • Специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос /Специален режим/;
 • Стандартна схема.

 

 1. Какво представлява Специален режим за дистанционни продажби на стоки с произход от трети страни или територии /Схема за внос на едно гише (IOSS)/?

IOSS е система за онлайн продавачите и онлайн пазарите/платформите, която улеснява събирането, декларирането и плащането на ДДС на извършените от тях  дистанционни продажби на стоки за купувачи в ЕС. IOSS също така улеснява процеса за купувача, който ще заплати ДДС в момента на покупката.

 „Български пощи“ ЕАД ще извърши всички митнически формалности вместо вас – като подаде Митническа декларация с намален набор от данни по колона Н7 към Агенция Митници.

При доставката на пратките  по Схема за внос на едно гише (IOSS) клиентът ще подписва пълномощно за Косвено представителство на БП пред Агенция Митници / за изготвяне на Митническа декларация с намален набор от данни по колона Н7 /за съответната пратка.

Цената за предоставяне на услугата, в сила от 1 май 2023 г. е 3,00 лв. с ДДС съгласно цени на „Български пощи“ ЕАД. Цената ще се заплаща за пратки, пристигнали в България на и след 1 май 2023 г.

Цената за услугата се заплаща от клиента в пощенската станция при доставката на пратката. Клиентите не трябва да предоставят документи във връзка с митническото оформяне / декларации, поръчка от сайт и др./ освен в случаите когато митническите инспектори изискват допълнителна информация.

В тези случаи ще получите SMS или хартиено известие за наличие на пратка на Митница.

Моля, изпращайте документи на имейл адрес: [email protected] само в случай, че сте получили SMS или хартиено известие за наличие на пратка на Митница. Моля да изпращате документите в един имейл и в темата да вписвате номера/номерата на пратката.

Ако има проблем с документите, ще се свържем с Вас.

Ако продавачът не е регистриран по IOSS, купувачът ще трябва да плати ДДС и такса за митническото оформяне, начислявани в момента на внос на стоките в ЕС.

 

     2. Какво представлява Специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос /Специален режим/?

Специалният режим е за пощенските оператори/куриерските служби за деклариране и плащане на ДДС при внос, в случай че продавачите или пазарите/платформите не изберат да се регистрират по Схема за внос на едно гише (IOSS).

В случай, че онлайн продавачите или онлайн пазарите/плат­формите не са се регистрирали по IOSS, ДДС трябва да бъде събиран преди доставянето на стоките до клиента от пощенския оператор/куриерската служба, отговорни за доставката на пратката. Събраното ДДС ще се плаща на компетентните органи ежемесечно от пощенските оператори/куриерските служби.

Специалният режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос може да се прилага от „Български пощи“ ЕАД в случай, че са изпълнени едновременно следните условия:

а) стоките в пратките са със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро;
б) стоките са различни от акцизни стоки;
в) стоки за които не е приложен специален режим за дистанционни продажби на стоки, с произход от трети страни или територии (IOSS);
г) стоки които се допускат за свободно обръщение на територията на страната;
д) стоки на които изпращането или транспортирането завършва на територията на страната;
е) стоки на които получател е данъчно незадължено лице (физическо лице), установено на територията на страната;

„Български пощи“ ЕАД ще извърши всички митнически формалности вместо вас – като подаде Митническа декларация с намален набор от данни по колона Н7 към Агенция Митници и заплати възникналите задължения за ДДС за стоките в пратката, за което ще подпишете пълномощно за Косвено представителство на БП пред Агенция Митници при доставката на пратката, без да е необходимо да предприемате предварително каквито и да е действия.

Цената за предоставяне на услугата е 3,90 лв., съгласно цени на „Български пощи“ ЕАД.

Цената за услугата от 3,90 лв. и начисления ДДС се заплащат от клиента в пощенската станция при доставката на пратката. Клиентите не трябва да предоставят документи във връзка с митническото оформяне / декларации, поръчка от сайт и др./ освен документ за самоличност/пълномощно, необходими за доставката на пратката.

 

В случай, че стоките не отговарят едновременно на горепосочените условия следва да бъдат декларирани с митническа декларация с намален набор данни (Н6) или със стандартна митническа декларация (Н1). В този случай клиентът ще бъде уведомен, че пратката му е задържана за митническо оформяне.

           - „Български пощи“ ЕАД има право да подава, от името на клиента, митнически декларации с намален набор от данни (H6) за допускане за свободно обръщение на пощенски пратки по отношение на стоките в тях. Цената за услугата "Митническо представителство" /Изготвяне и подаване на митническа декларация за допускане за свободно обращение - Н6/ е 16,80 лв. с включен ДДС, считано от 01.07.2021 г.;

 • За изготвяне на митническа декларация /ЕАД/ за един вид стока се заплаща цена 36,00 лв. с включен ДДС;
 • За изготвяне на митническа декларация /ДЕАД/ за всеки следващ вид стока се заплаща цена 9,60 лв. с включен ДДС.

 

3. Какво представлява Стандартна схема при подаване на МД Н7 (без използване на двата специални режима - IOSS или Специален режим)

Стандартна схема при подаване на МД Н7 е за получатели на пратки, които желаят сами да се представляват пред митническите органи. Митническа декларация с намален набор от данни по колона Н7 може да се подава от 01 юли 2021 г. в Митническата информационна система за внасяне (МИСВ) на Агенция Митници, при условия, че:

 • собствената стойност на пратката не надвишава 150 EUR;
 • пратката не съдържа акцизни стоки;
 • стоките, вложени в пратката не са обект на забрани и ограничения.

      В случай, че стоките не отговарят на горепосочените условия, същите следва да бъдат декларирани в МИСВ със стандартна митническа декларация по колона Н1 от ДР.

Информация можете да намерите на сайта на Агенция „Митници“.

Попълнената електронно митническа декларация с намален набор от данни при внос /по колонаH7/ моля да изпратите своевременно до Български пощи на имейл адрес [email protected] заедно с прикаченото тук попълнено и подписано от Вас заявление.

Ако отложите попълването на митническата декларация за по-късно, можете да изпратите само заявлението, за да информирате Български пощи за Вашето намерение да се представлявате сам.

В случай, че желаете да се представлявате сами пред митническите власти за всички пратки занапред, не за конкретна пратка, впишете това в заявлението. Имайте предвид, че в този случай в предварителните електронни данни за митническа декларация пощенският оператор в страната на произход на пратката задължително трябва да е вписал телефонния номер на получателя на пратката. Телефонният номер задължително се вписва от получателя и в заявлението за самопредставляване. Двата номера трябва да са идентични!

Онлайн продавачите и онлайн платформите не могат да използват режима IOSS, за да декларират дистанционни продажби на стоки, извършени преди 1 юли 2021 г. Следователно стоките, закупени от трета държава или територия преди 1 юли 2021 г., за които митническата обработка в България се извършва на или след 1 юли 2021 г., ще подлежат на облагане с ДДС  и заплащане на цената за услугата на Български пощи /3,90лв/ за подаване на Митническа декларация с намален набор от данни по колона Н7 към Агенция Митници и заплащане на възникналите задължения за ДДС за стоките при доставката на пратката.

  

Какво не се променя от 1 юли 2021 г.?

 1. Няма промяна при събирането на мита и ДДС върху внасяни стоки с пощенски пратки на стойност над 150 евро;
 2. Няма промяна относно получаването на малки пратки съдържащи стоки с нетърговски характер с произход от трета страна или територия от физическо лице до друго физическо лице, на обща стойност до левовата равностойност на 45 евро.

 

Ползите за Вас като потребител

Като онлайн купувач в Европа не е нужно да правите нищо конкретно, за да спазвате новите правила за ДДС. Те са създадени да гарантират справедливо данъчно облагане и да осигурят по-прости и по-съгласувани правила за ДДС за всички засегнати участници.

Нещо повече, от 1 юли 2021 г. за стоки, чиято стойност не надвишава 150 евро и които сте закупили от държави извън ЕС, тези промени ще означават, че няма да има никакви допълнителни митнически такси, ако Вашият про­давач се регистрира в новата система за ДДС и използва режима за обслужване на едно лице при внос (IOSS). Ще бъдете сигурни в крайната цена, която плащате онлайн, без неочаквани данъци при доставката, независимо дали идва от или извън ЕС. Ако доставчикът не се регистрира в IOSS, ще трябва да платите ДДС и цена за митническо оформяне по цени на Български пощи.


Повече информация на: 
https://ec.europa.eu/vat-ecommerce