Услуга "Бюрофакс" e предназначена за приемане и/или пренасяне чрез далекосъобщителни средства на текстови или графични документи, с формат А4.
Услугата "Бюрофакс"  е неуниверсална пощенска услуга за приемане, предаване по факс и доставяне на съобщения по реда на препоръчаните кореспондентски пратки – срещу подпис.
Услугата се предоставя в пощенски станции с обособени работни места, на които са монтирани факс апарати.