НАЧИН НА АДРЕСИРАНЕ НА ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ

 

В долния десен ъгъл на пратката се вписват данните за получателя на пратката:

име, презиме и фамилия;
адрес - улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент;
област;
пощенски код и наименование на населеното място, а за международните и наименованието на държавата.

В горния ляв ъгъл или в горната част на обратната страна на пратката /с изключение на колетите/ се вписват данните за подателя на пратката:

име, презиме и фамилия;
адрес - улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент;
област;
пощенски код и наименование на населеното място, а за международните и наименованието на държавата.
 

Вътрешните пощенски пратки и парични преводи се адресират на кирилица, а международните пощенски пратки -  с латински букви и арабски цифри.

Освен по начина, посочен по-горе потребителите могат да адресират пощенски пратки и пощенски записи:

"До поискване" - в пощенската станция (ПС) по местодоставянето им, като се посочват имената на получателя;


"До абонаментна пощенска кутия" - като посочат имената на получателя и номера на кутията в ПС по местодоставяне.
 

Примери за правилно адресирана кореспонденция:

     

    до поискване                                                              между частни абонати

  

    между бизнес-партньори                                          до абонаментна кутия