Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

  Обща информация

               От 25 май 2018 г. влезе в сила Общ регламент за защита на личните данни на физическите лица (ОРЗД) 2016/679, приет от Европейският съюз. ОРЗД има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС, както и да уеднакви регулациите при тяхната обработка.

                  В качеството си на администратор на лични данни при изпълнение на законовото си задължение за извършване на универсална пощенска услуга, неуниверсални пощенски услуги и пощенски парични преводи и в качеството си на обработващ лични данни по съпътстващи други дейности и услуги, „Български пощи“ ЕАД изпълнява стриктно всички свои задължения произтичащи от ОРЗД при събирането, обработването и защитата на данните на физическите лица. „Български пощи“ ЕАД винаги се ръководи от принципите на добросъвестността и законосъобразността, и оперира с данни на физически лица само дотолкова, доколкото същите са необходими за извършването на услугите.

   

  Информация относно Администратора на лични данни

           Наименование: „Български пощи“ ЕАД

           ЕИК: 121396123

           Седалище и адрес на управление: 1700 София, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, бл. 31

           Телефон: 02/949 32 80

           Email: [email protected]

           Уеб сайт: www.bgpost.bg

   

  Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

  • Име: Тамара Кирилова

           Данни за кореспонденция: 1700 София, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, бл. 31

           Телефон: 02/949 33 22

           Email: [email protected]

   

  Информация относно компетентният надзорен орган

           Наименование: Комисия за защита на личните данни

           Седалище и адрес на управление: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

           Данни за кореспонденция: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

           Телефон: 02/915 35 19

           Email: [email protected]; [email protected]

           Уеб сайт: www.cpdp.bg

   

                  „Български пощи“ ЕАД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с оброботването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

  ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (PRIVACY NOTICE)

   

  ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ИЗТРИВАНЕ ПО ЧЛЕН 17 ОТ РЕГЛАМЕНТ 2016/679

  ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОГРАНИЧАВАНЕ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ПО ЧЛЕН 18 ОТ РЕГЛАМЕНТ 2016/679

  ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПО ЧЛЕН 21 ОТ РЕГЛАМЕНТ 2016/679

  ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА КОРИГИРАНЕ ПО ЧЛЕН 16 ОТ РЕГЛАМЕНТ 2016/679

  ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВЯНЕ НА ПРАВОТО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ ПО ЧЛЕН 20 ОТ РЕГЛАМЕНТ 2016/679

  ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ ПО ЧЛЕН 15 ОТ РЕГЛАМЕНТ 2016/679

   

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАРУШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  по реда на чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679