Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни.

  Обща информация

  От 25 май 2018 г. влиза в сила Общ регламент за защита на личните данни на физическите лица (ОРЗД) 2016 / 679,  приет от Европейския съюз. ОРЗД има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС, както и да уеднакви регулациите при тяхната обработка.

  В качеството си на администратор на лични данни при изпълнение на законовото си задължение за извършване на Универсална пощенска услуга и пощенски парични преводи и в качеството си на обработващ лични данни по съпътстващи други дейности и услуги,
  „Български пощи” ЕАД изпълнява стриктно всички свои задължения произтичащи от ОРЗД при събирането, обработването и защитата на данните на физическите лица. „Български пощи” ЕАД  винаги се ръководи от принципите на добросъвестността и законосъобразността, и оперира с данни на физически лица само дотолкова, доколкото същите са необходими за извършването на услугите.


  Информация относно Администратора на лични данни

  • Наименование „Български пощи” ЕАД
  • ЕИК/БУЛСТАТ : 121396123
  • Седалище и адрес на управление: 1700 София, ул. „Акад. Стефан Младенов” №1 бл. 31
  • Данни за кореспонденция: 1700 София, ул. „Акад. Стефан Младенов” №1 бл. 31
  • E-mail: info@bgpost.bg
  • Телефон.: 02 / 949 3280
  • Уеб сайт: www.bgpost.bg

  Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

  • Име: Антоанета Николаева
  • Данни за кореспонденция: 1700 София, ул. „Акад. Стефан Младенов” №1 бл. 31
  • Телефон: 02 / 949 3293
  • Email: AntoanetaN@BGPOST.BG
  • Име: Любомир Черногорски
  • Телефон: 02 / 949 3399

  Информация относно компетентния надзорен орган

  • Наименование: Комисия за защита на личните данни
  • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  • Телефон:02 / 915 3519
  • Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
  • Уеб сайт: cpdp.bg

  „Български пощи” ЕАД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

   

  ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (PRIVACY NOTICE)