Подкрепа на сдружения на етажната собственост за участие по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
     

  Цели на проекта:

  • Подкрепа на сдружения на етажната собственост за обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност:
   • да се осигурят по-добри условия на живот на гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда;
   • да се намалят разходите за енергия и за подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

  Целева група:

  • сдружения на етажната собственост в страната, които са подали документи за саниране на сградите по Програмата;
  • пощенски служители от станции или наематели на апартаменти в жилищни сгради, в които дружеството има собствени обекти.
  Фонд
  Бюджет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  Програма
  Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Програмата), за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.

  Основни дейности:

  Допустими за кандидатстване са всички многофамилни жилищни сгради, проектирани преди  26 април 1999 г., на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

  Допустими дейности:

  Допустимите дейности за финансиране са:

  • Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
  • Обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради;
  • Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност.

  Резултати:

  1. „Български пощи” ЕАД оказа подкрепа на 26 сдружения на етажна собственост при участието им в програмата за сгради, в които дружеството има обекти с доказана собственост: Попово, София, Пловдив, Карлово, Варна, Борино, Ловеч, Кюстендил, Севлиево, Трявна, Димитровград, Благоевград, Сандански, Велинград, Дупница, Бургас, Разград, Казанлък, Смолян и Перник.
  2. Завършени обекти: пощенски станции в Попово и Карлово и два апартамента в Стара Загора.
  3. Подписани договори с Българска банка за развитие – София, жк „Дружба 2“, блок 304; Пловдив, жк „Тракия“, блок 26 и Варна, жк „Младост“, блок 120.
  Териториален обхват
  Дейностите по Програмата се осъществяват на територията на Република България в рамките на 265 общини.
  Завършени обекти
  2 пощенски станции в градовете Попово и Карлово
  2 апартамента в Стара Загора
  Срок за изпълнение
  От 2015 г. – до сега