Транснационална среща по проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (Newpost) в гр. Атина, Гърция

  В периода 20-21.11.2018 г. в гръцката столица Атина се проведе откриваща транснационална среща по проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (Newpost). Домакин на събитието беше гръцката компания в областта на професионалното образование и обучение AKMI S.A., която е водещ партньор.

  Целта на проекта е разработване на съвременна учебна програма за професионално образование и обучение, за да се подкрепи развитието на пощенския сектор чрез адаптиране на уменията и квалификациите на работната сила към новите тенденции. Той се изпълнява от консорциум от 11 организации от България, Гърция и Румъния. Срокът за приключване на проектните дейности е 31.10.2020 година. Проектът е с общ бюджет на стойност 436 150,40 евро, като 80% от средствата се осигуряват от Програма Еразъм+ на Европейската комисия.

  По време на срещата партньорите обсъдиха предстоящите дейности и разпределението им между партньорите, времевия график, механизмите за популяризиране на резултатите, финансовите параметри, правилата за отчитане на изпълнението на проекта и други въпроси.


   

  Български пощи проведоха фокус група за идентифициране на липсващите умения в пощенския сектор

  Във връзка с изпълнението на втори работен пакет по проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (Newpost), партньорите провеждат проучвания, които целят да установят пропуските и недостига на умения в пощенския сектор и съществуващите към момента програми за професионално образование и обучение.

  На 25.04.2019 г. в Централно управление на „Български пощи“ ЕАД беше проведена фокус група, в която взеха участие представители на пощенския оператор, на Министерство на информационните технологии, транспорта и съобщенията и на синдикални организации. Беше обсъден следният кръг от въпроси – променящата се среда в пощенския сектор, развитието на електронната търговия, значението на информационните и комуникационните технологии, идеалният профил на служител в пощенския сектор, липсващите умения с оглед на новите предизвикателства и други.

  В допълнение екипът по проекта провежда дълбочинни интервюта и онлайн проучване със служители на Български пощи.

   


   

  Транснационална среща по проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (Newpost) в гр. Букурещ, Румъния

  В периода 9-10.05.2019 г. в гр. Букурещ, Румъния се проведе втора транснационална среща по проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (Newpost), чийто домакин беше румънският пощенски оператор.

  По време на срещата партньорите дискутираха следните въпроси:

  • Представяне на предварителните резултати от проведените проучвания (количествени и качествени) за установяване на пропуските и недостига на умения в пощенския сектор.
  • Длъжностите, общи за трите пощенски оператора, към които ще бъде насочена учебната програма.
  • Комуникационната стратегия, насочена към популяризиране на резултатите от изпълнението на проектните дейности.
  • Финансова отчетност и предстоящо подаване на междинен отчет.

   


   

  Транснационална среща по проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (Newpost) в гр. София

  В периода 30-31.10.2019 г. в Централно управление на „Български пощи“ ЕАД се проведе трета транснационална среща по проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (Newpost).

  По време на събитието партньорите по проекта обсъдиха следните въпроси:

  • Представяне на окончателните резултати от проведените проучвания (количествени и качествени) за установяване на пропуските и недостига на умения в пощенския сектор.
  • Платформа за е-обучение и учебна програма за приоритетните длъжности (касиер и пощенски раздавач) за пощенските оператори на България, Гърция и Румъния.
  • Планиране на дейностите във връзка със сертифицирането на обучителния курс.
  • Организиране на събития за популяризиране на резултатите от изпълнението на дейностите.
  • Подаване на междинен отчет за напредъка по проекта към Европейската комисия.


   

  Информационен ден по проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (Newpost) в гр. София

  На 18.12.2019 г. „Български пощи“ ЕАД организира информационен ден за представяне на постигнатите към момента резултати от изпълнението на проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” в сградата на Висшето училище по телекомуникации и пощи в гр. София.

  По време на събитието бяха обсъдени резултатите от проведените в пощенските оператори на България, Гърция и Румъния количествени и качествени проучвания за установяване на потребностите от обучения на служителите. Бяха представени и предстоящите през 2020 г. проектни дейности, включително учебната програма за обучение и платформата, която ще бъде разработена.

  В информационния ден взеха участие представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на синдикални и работодателски организации, на Висшето училище по телекомуникации и пощи и други.