Често задавани въпроси

Въпрос: Какво означава това, че „Български пощи“ ЕАД действа като косвен представител?

Отговор: Това основно означава, че „Български пощи“ ЕАД може да представлява получателя пред митническата администрация въз основа на разрешение /декларация-съгласие/, подписано от получателя. Като косвен представител „Български пощи“ ЕАД извършва правни действия от свое име и за сметка и в интерес на лицето, което представлява.

Въпрос: От услугата „Митническо представителство /ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ  - Н6/“ могат да се възползват само физически лица или могат да се възползват и юридически лица?

Отговор: Услугата „Митническо представителство“ се предоставя, както на физически лица, така и на юридически лица, които внасят стоки от трети страни в пощенски пратки (стоки с нетърговски или търговски характер).

Въпрос: Защо получателят на международна пратка трябва да плаща допълнителни цени, свързани с митническото оформяне /цена за митническо представителство/?

Отговор: Във връзка с предоставянето на услугата „Митническо представителство“, „Български пощи“ ЕАД е изправена пред разходи, които не са незначителни. Като дружество с търговска цел, „Български пощи“ ЕАД трябва да компенсира тези разходи поне с частични приходи. Ето защо „Български пощи“ ЕАД начислява цена за услугите, предоставени на своите клиенти, а в този случай цената се заплаща от получателя.

Въпрос: Ще трябва ли получателят да заплати държавни вземания за пратка със стоково съдържание до левовата равностойност на 150 евро?

Отговор: Пратките на стойност до левовата равностойност на 150 EUR са безмитни, а клиентът / получателят ще трябва да заплати само начисленото ДДС (20%) и цената за услугите, предоставяни от „Български пощи“ ЕАД - Митническо представителство, доставяне на пратка с еднократно пълномощно и др.

Въпрос: Как ще бъдат обработвани и съхранявани личните данни, които се предоставят при митническото оформяне?

Отговор: „Български пощи“ ЕАД има издадено удостоверение за администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен № 0018416/20.07.2006 г. и обработва личните данни на своите клиенти, при спазване на разпоредбите на Общия регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни.

Въпрос: Как „Български пощи“ ЕАД определя стойността на стоките в пощенските пратки?

Отговор: Стойността на стоките в пратката не се определя от „Български пощи“ ЕАД. Стойността на стоките, съдържащи се в пратката, се доказват от получателя на пратката. Това е така наречената митническа стойност на стоките, която се състои от цената платена за стоките плюс цената за превоз /транспортните такси/. В случай, че има платена застраховка, и тя се добавя. За пратките, чиято стойност не може да бъде доказана чрез реално платената или договорената цена, тя се определя от митническите служители по време на процедурата за оформяне с помощта на методи, определени в Закона.

Въпрос: Какво ще бъде включено в митническата стойност за начисляване на мито/ ДДС, когато стоките се пускат в свободно обращение от митническите служители?

Отговор: В митническата стойност на внесените стоки ще бъдат включени следните позиции:
1. стойността на стоките;
2. транспортните разходи;
3. застраховка, опаковка и други разходи направени за пратката до получаването й /ако има такива/

Въпрос: В цената за пощенската услуга не е ли включена цената за митническо оформяне? Какво включва цената за пощенската услуга, заплатена от подателя при изпращането на пратката?

Отговор: В цената за пощенската услуга, заплатена от подателя на пратката, не са включени цени за митническо оформяне. В цената за пощенската услуга, заплатена от подателя на пратката, са включени разходите за транспортиране на пратката от местоположението на подателя до местоназначението, доставката, както и цените за други незадължителни пощенски услуги като: проследяване, застраховка, доставка до адрес и т.н.

Въпрос: Защо пратки изпратени от физически лица до получатели физически лица, за които няма извършено плащане (подаръци), изпратени от трети държави, подлежат на митническо оформяне и оценка на мито/ДДС?

Отговор: Пратки от физически лица до получатели физически лица, с нетърговски характер /т.е за които няма извършено плащане /подаръци/ до левовата равностойност на 45 евро се считат за декларирани за допускане за свободно обращение, чрез представянето им пред митница (без митническа декларация за внос) при условие, че изисканите данни са приети от митническите органи (данните от митническите декларации CN 22/23).
За пратки от физически лица до получатели физически лица, с нетърговски характер (т.е за които няма извършено плащане /подаръци/) над левовата равностойност на 45 евро до левовата равностойност на 700 евро се оформят, с митническа декларация за внос, като се прилага по благоприятна за лицето възможност при определяне на държавните вземания – мито, ДДС, а именно определена ставка от 2,5 % за мито или % мито, съгласно тарифна ставка по определени условия в Закона.

Въпрос: Какво включва услугата „Митническо представителство /ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ  - Н6/“?

Отговор: Услугата „Митническо представителство /ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ  - Н6/“ означава, че „Български пощи“ ЕАД може да представлява получателя пред митническата администрация въз основа на разрешение /декларация-съгласие/, подписано от него. Цената за услугата е 16,80 лв. съгласно цени на „Български пощи“ ЕАД“. Цената включва обработката на предоставените пред БП документи от клиента - проверяване, разпечатване, електронно подаване и оформяне с митническа декларация на стоки за освобождаване и заплащане на дължимите вземания на Агенция Митници с цел допускането на пратките за свободно обръщение и крайна употреба. При доставяне на пратката получателите заплащат дължимите вземания, вкл. цената от 16,80 лв. за услугата.