Главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, на основание чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в изпълнение на т. 2 от раздел „IV. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА“ на Покана рег. № 95-00-13/12.08.2022 г. за представяне на оферти за участие в конкурс с предмет: „Избор на банка за сключване на договор за кредит - овърдрафт с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Избор на банка за предоставяне на кредит - овърдрафт в размер от 5 000 000 (пет милиона) до 10 000 000 (десет милиона) лева;

Обособена позиция 2: „Избор на банка за предоставяне на кредит – овърдрафт в размер от 10 000 000 (десет милиона) лева до 15 000 000 (петнадесет милиона) лева;

Кани посочените в настоящите покани банки да представят оферта за участие в обявения конкурс за избор на банка за сключване на договор за кредит – овърдрафт при запазване на първоначалните условия на конкурса. Срокът за получаване на офертите е до 5 работни дни от получаване на настоящата покана. Поканите са изпратени до посочените банки и в оригинал.


 

Покана за представяне на оферта за осъществяване на борсово представителство на „Софийска стокова борса“ АД

Покана


 

Резултати от проведен конкурс "Избор на банка за сключване на договор за кредит - овърдрафт с две обособени позиции"

Доклад

Протокол

Повторна покана за представяне на оферти за овърдрафт

 

Главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, на основание чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и Протокол № 13/28.07.2022 г. на заместник министър-председателя по ефективно управление, обявява конкурс с предмет: „Избор на банка за сключване на договор за кредит - овърдрафт с две обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция 1: „Избор на банка за предоставяне на кредит - овърдрафт в размер от 5 000 000 (пет милиона) до 10 000 000 (десет милиона) лева.

Обособена позиция 2: „Избор на банка за предоставяне на кредит – овърдрафт в размер от 10 000 000 (десет милиона) лева до 15 000 000 (петнадесет милиона) лева.

Срокът за получаване на оферти е до 10 работни дни от публикуването на настоящата покана.

В случаите, когато са представени оферти от по-малко от 5 банки, възложителят публикува повторна покана за оферти към посочени от него банки. В този случай срокът за получаване на оферти е до 5 работни дни, като възложителят избира изпълнител на базата на представените оферти, независимо от техния брой.

Всяко заинтересовано лице може да се обръща за допълнителна информация по въпроси, свързани с поканата, към г-н Михаил Николов, главен юрисконсулт дирекция „Правна дейност“, тел: +359(2)9493362, [email protected] 

 

Документация

Разяснения

Конкурсът е публикуван на 15.08.2022 г.