ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ПО ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

 

 1. АПАРТАМЕНТ с площ 133.00 кв.м, ведно с прилежащи части: част от изба, с площ от 44.00 и 133/266 ид.части от общите части на сградата, с адрес: гр. Батак, ул. „Стефан Божков” № 2, етаж 1.

 

 1. АПАРТАМЕНТ № 55 с площ 100,98 кв.м, с административен адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, бл.53, вх.3, ет.4, ведно с избено помещение с площ 5.32 кв.м.

 

 1. ГАРАЖ № 1 с площ 18.83 кв.м, находящ се в бл. 3, ул. „Цанко Церковски” № 1, гр. Павликени, Област Велико Търново.

 

 1. АПАРТАМЕНТ № 1 с площ 67.53 кв.м, с адрес: гр.Търговище, ул. „Хан Крум“ № 2, ет. 1, заедно с изба № 1 със светла площ от 5.80 кв.м.

 

 1. АПАРТАМЕНТ № 15 с площ 88.95 кв.м, с адрес: гр.Търговище, ул. „Хан Крум“ № 2, ет. 5, заедно с изба № 15 със светла площ от 5.80 кв.м.

 

 1. АПАРТАМЕНТ № 33 с площ 116.58 кв.м, с адрес: гр. Стара Загора, кв. Железник, ул. „Младост" № 24, вх.Б, ет.2, ведно с прилежащо избено помещение № 7 с площ от 8.81 кв.м.

 

 1. 691/1920 идеални части от УПИ VIII, целият с площ 1920 кв.м по плана на гр. Първомай, ул. „Цар Шишман” № 5, Област Пловдив и ОБОСОБЕНИ ОБЕКТИ от сутерен, първи и втори етаж от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА /старата поща/, цялата със застроена площ 371 кв.м.

 

 1. ½ /една втора/ идеална част от ПИ с идентификатор 23025.502.46, с административен адрес: гр. Доспат, п.к. 4831, ул. „Орфей” с площ от 1261 кв.м, ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23025.502.46.1.2 с площ 33,66 кв.м, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23025.502.46.1.3 с площ 77,62 кв.м, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23025.502.46.1.5 с площ 200.85 кв.м, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23025.502.46.1.7 с площ 32.92 кв.м и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23025.502.46.1.9 с площ 51.90 кв.м.

           

 1. ДВЕ СТАИ ОТ ВТОРИЯ ЕТАЖ със застроена площ от 38.97 кв.м, заедно с 20.23 кв.м ид.части от коридор и сервизни помещения и ведно с 32.30 % ид. части от общите части на сграда, находяща се в с. Ясна поляна, Община Приморско, Област Бургас и съответния процент ид.части от правото на строеж.

 

 1. 3 бр. ПОМЕЩЕНИЯ, с обща застроена площ 68.84 кв.м от ВТОРИ ЕТАЖ /административен/ на МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА, цялата със застроена площ 126.00 кв.м, находяща се в с. Горна Росица, Община Севлиево, заедно с прилежащите за тези три броя помещения 50.73 % ид.части.

 

 1. ½ /една втора/ идеална част от УПИ с идентификатор 61710.503.6343, целият с площ 14 155 кв.метра, с административен адрес: гр. Разград, ул. „Търговищко шосе”, Община Разград, Област Разград, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект.

 

 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.501.1.10, целият със застроена площ 80,83 кв.м, находящ се на нулев етаж, в част от подблоковото пространство на сграда с идентификатор № 63427.5.501.1, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Димчо Дебелянов” № 3, с предназначение: ГАРАЖИ.

 

 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 04279.608.10.1.1, с предназначение ГАРАЖ В СГРАДА, със застроена площ 133 кв.м на едно ниво, с адрес на имота: гр. Благоевград, п.к.2700, ул. „Иван Михайлов“ № 67, етаж 1, ведно със съответните ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

 

 1. СГРАДА, с предназначение „ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ“, находяща се в ПИ с идентификатор 04279.608.10 с площ 234 кв.м, на един етаж, с адрес на имота: гр. Благоевград, п.к.2700, ул. „Иван Михайлов“ № 67, представляваща: ГАРАЖНИ КЛЕТКИ, със застроена площ 321 кв.м, на един етаж.

 

 1. 2622/8783 идеални части от ПИ с идентификатор 67338.603.217, с адрес: гр. Сливен, Община Сливен, Област Сливен, целият с площ: 8783 кв.м, ведно с построените в имота: сграда с идентификатор 67338.603.217.3, със застроена площ 269 кв.м; сграда с идентификатор 67338.603.217.5, със застроена площ 175 кв.м; сграда с идентификатор 67338.603.217.11, със застроена площ 13 кв.м; сграда с идентификатор 67338.603.217.36, със застроена площ 167 кв.м.

 

 1. ШЕСТ ПОМЕЩЕНИЯ с площ 92 кв.м, разположени на първия етаж в двуетажна масивна сграда, находяща се в с. Кортен, Община Нова Загора.

 

 1. ЧАСТ ОТ ЕДНОЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЕХНИЧЕСКА СГРАДА, с площ 100,00 кв.м, находяща се в с. Горно Александрово, Община Сливен.

 

 1. САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, реално обособени части от сгради, построени в поземлен имот, находящ се в гр. Дунавци, Община Видин.