ПРОЦЕДУРА за подбор по документи, провеждане на тест и интервю за длъжността „СЧЕТОВОДИТЕЛ ОПС І КАТ., той и икономист” В ОПС БЛАГОЕВГРАД „СЧЕТОВОДИТЕЛ ОПС І КАТ., той и икономист”

23.07.2019

РЪКОВОДСТВОТО НА РУ „ЗАПАДЕН РЕГИОН"

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 за подбор по документи, провеждане на тест  и интервю

за длъжността

„СЧЕТОВОДИТЕЛ ОПС І КАТ., той и икономист”

В ОПС БЛАГОЕВГРАД

  Необходими документи:

 • Заявление;
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
 • Професионална автобиография;
 • Ксерокопие от документи за трудов стаж и професионален опит;

 Изисквания към кандидатите:

 • Образование – Средно специално или по-висока степен
 • Специалност – Счетоводство, икономическа, финанси
 • Стаж по специалността – 3 год.
 • Компютърна грамотност

 Основни задължения:

 • Осъществява оперативна дейност, свързана със счетоводството на ОПС;
 • Участва в съставянето на първични счетоводни документи и в организацията на документооборота;
 • Своевременно осчетоводява чрез приложен софтуер, стопанските операции въз основа но счетоводни документи;
 • Изготвя сведения, справки, данни, извлечения и други по искане на ръководството за текущи и минали периоди.

Документи за участие се приемат до 02.08.2019 година в отдел “Човешки ресурси” на ул. “Владайска” № 33, 1081 гр. София, тел. 02/ 9496 555

Одобрените по документи  кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, на която ще се проведат теста и интервюто.