ПРОЦЕДУРА за вътрешен подбор по документи с провеждане на тест и интервю за длъжността „СЧЕТОВОДИТЕЛ ОПС ІІІ кат.,ТОЙ И КАСИЕР ЗАПЛАТИ ОПС ІІІ кат.” В ОПС ВИДИН

23.07.2019

РЪКОВОДСТВОТО
на
Регионално управление “Западен регион”

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за вътрешен подбор по документи с провеждане на тест и интервю
за длъжността

„СЧЕТОВОДИТЕЛ ОПС ІІІ кат.,
ТОЙ И КАСИЕР ЗАПЛАТИ ОПС ІІІ кат.”
В ОПС ВИДИН

          

 Необходими документи:

 • Заявление
 • Професионална автобиография
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Копие от трудова книжка

Изисквания към кандидатите:

 • Образование – Средно специално или по-висока степен
 • Специалност – Счетоводство, Финанси, Икономика
 • Стаж по специалността – мин. 3 год.
 • Компютърна грамотност

Основни задължения:

 • Осъществява оперативна дейност, свързана със счетоводството на ОПС;
 • Участва в съставянето на първични счетоводни документи и в организацията на документооборота;
 • Своевременно осчетоводява чрез приложен софтуер, стопанските операции въз основа но счетоводни документи;
 • Изготвя сведения, справки, данни, извлечения и други по искане на ръководството за текущи и минали периоди.
 • Изготвя ведомости за заплати, изплаща възнаграждения и други на персонала в ОПС. Изготвя сведения, справки, удостоверения и други, касаещи трудовите възнаграждения.

Документи за участие се приемат до 26.07.2019 година в отдел “Човешки  ресурси” на ул. “Владайска” № 33, 1081 гр. София, тел. 02/ 949 6555.

Одобрените по документи  кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, на която ще се проведат теста и интервюто.