ОБЯВЯВА Съгласно чл. 6 от Система за подбор на персонал за заемане на длъжности в „Български пощи” ЕАД ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪТРЕШЕН ПОДБОР по документи и събеседване ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ”

03.02.2020

Централно управление на „Български пощи” ЕАД

гр. София, п. код 1700, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31

 

ОБЯВЯВА

Съгласно чл. 6 от Система за подбор на персонал за заемане на длъжности

 в „Български пощи” ЕАД

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪТРЕШЕН ПОДБОР

по документи и събеседване

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ” В

СЕКТОР „РЕГИОНАЛЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ”, ОТДЕЛ: „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ”

 

МЕСТОРАБОТА:

ОБЛАСТНА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ ГР. ГАБРОВО – 1 бройка и

ОБЛАСТНА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ ГР. ПАЗАРДЖИК – 1 бройка

 

Необходими документи:

 • Заявление;
 • Професионална автобиография;
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
 • Документ за трудов стаж и професионален опит;
 • Други документи за придобити квалификации/специализации.

 

Основни изисквания към кандидатите:

 • Образователно - квалификационна степен: висше – професионален бакалавър;
 • Специалност – икономическа;
 • Трудов стаж и професионален опит в системата на БП ЕАД – мин. 3 год.;
 • Добра компютърна грамотност: Microsoft Office.

Допълнителни изисквания – предимство

 • Специфичен опит в областта на оперативната пощенска, счетоводна и контролна дейност.

 

Основни задължения и отговорности:

 • Извършва финансови проверки в пощенските станции и други структурни подразделения в региона на Областна пощенска станция – гр. Габрово и гр. Пазарджик, като изготвя и представя в Дирекция „Вътрешен контрол” доклади за това;
 • Осъществява последващ контрол върху констатации и изводи от предходни проверки;
 • Проверява спазването на законите, правилниците, наредбите, инструкциите, както и вътрешно-нормативните актове, касаещи дейността на Дружеството;
 • Упражнява контрол по събирането, разходването, съхранението, опазването и отчитането на паричните средства и стоково-материални ценности.

 

Подборът ще се проведе на 2 /два/ етапа:

 1. Предварителна селекция по документи.
 2. Интервю.

 

       Документи за участие се приемат от 03.02.2020 г. до 14.02.2020г. вкл. на адрес: гр. София, п.к. 1700, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, отдел „Човешки ресурси”, дирекция УЧРАДС, ет. 2, ст. 209 С или на e- mail адрес: o.anastasov@bgpost.bg

       Лице за контакти: Стефан Петков - ръководител сектор РФК, тел. 02 949 3215.

„Български пощи“ ЕАД обработва личните данни в съответствие в Общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни на „Български пощи“ ЕАД. За повече информация, моля, вижте нашия интернет сайт, раздел „Защита на данните“