Процедура за подбор по документи и ситуационно интервю за длъжността „ЕКСПЕРТ” в отдел „ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ”, ДИРЕКЦИЯ: „ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ЛОГИСТИКА” в ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

04.06.2020

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД
гр. София, п. код 1700, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31
ОБЯВЯВА

Съгласно чл. 5 от Система за подбор на административен персонал в „Български пощи” ЕАД и във връзка с чл. 70 от КТ

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

по документи и ситуационно интервю

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ”
в отдел „ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ”,
ДИРЕКЦИЯ: „ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ЛОГИСТИКА”
 

Основни изисквания към кандидатите:

 • Образователно - квалификационна степен: висше – бакалавър;
 • Специалност: икономическа, финансова, техническа;
 • Ползване на английски език - ниво B1-B2;

Допълнителни изисквания към кандидатите - предимство:

 • Много добра компютърна грамотност - работа с Microsoft Office;
 • Допълнителни квалификации, релевантни на длъжността;
 • Професионален опит в област, съответстваща на функциите на длъжността.

Основни задължения:

 • Работа със специфични за дейността софтуери – вътрешни и на контрагенти;
 • Извършване на тестове на нови функционалности на специфични за дейността софтуери – вътрешни и на контрагенти.;
 • Набиране и обобщаване на данни за обеми и изчисляване на дължимото възнаграждение по договори с корпоративни клиенти;
 • Ежедневна комуникация със структурите на дружеството и контрагенти (в страната и чужбина);
 • Ежемесечен анализ на резултатите по сключени договори относно изменението на обемите и финансовите резултати и изготвяне на предложения за вземане на управленски решения.

Необходими документи:

 • Заявление;
 • Ксерокопие от диплома за завършено  образование;
 • Професионална автобиография;
 • Ксерокопие от документ за трудов стаж и професионален опит;
 • Други документи за придобити квалификации/специализации и/или успешно завършени обучения за повишаване на компетенциите

Подборът ще се проведе на 2 етапа:

 1. Предварителна селекция по документи – ще бъдат разглеждани само документите на кандидати, отговарящи на основните изисквания;
 1. Ситуационно интервю.

Кандидатите, допуснати до ситуационно интервю ще бъдат уведомени допълнително за мястото, деня и часа на провеждане.

Документи се приемат до 12.06.2020 г. вкл. на адрес: гр. София, п.к. 1700, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №1, бл.31, отдел „Човешки ресурси“, дирекция УЧРАДС или на e- mail адрес: o.anastasov@bgpost.bg

Лице за контакти: Тонка Смолева – р-л отдел „Пощенски услуги“, тел. 02/949 3240

 „Български пощи“ ЕАД обработва личните данни в съответствие в Общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни на „Български пощи“ ЕАД;

„Български пощи“ ЕАД ще се свърже само с одобрените кандидати;

Личните данни на неодобрените кандидати ще бъдат унищожени в срок до 6 месеца след приключване на процедурата за подбор;