„ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪТРЕШЕН ПОДБОР по документи и събеседване ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ”, в СЕКТОР „РЕГИОНАЛЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ”, ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ“,ЦУ БП ЕАД, МЕСТОРАБОТА: ОБЛАСТНА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ ГР. ГАБРОВО

23.07.2020

Централно управление на „Български пощи” ЕАД

гр. София, п. код 1700, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31

 

ОБЯВЯВА

Съгласно чл. 6 от Система за подбор на персонал за заемане на длъжности

 в „Български пощи” ЕАД

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪТРЕШЕН ПОДБОР

по документи и събеседване

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ” В

СЕКТОР „РЕГИОНАЛЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ”, ОТДЕЛ: „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ”

МЕСТОРАБОТА: ОБЛАСТНА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ ГР. ГАБРОВО – 1 бройка.

 

Необходими документи:

 • Заявление;
 • Професионална автобиография;
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
 • Документ за трудов стаж и професионален опит;
 • Други документи за придобити квалификации/специализации.

 

Основни изисквания към кандидатите:

 • Образователно - квалификационна степен: висше – професионален бакалавър;
 • Специалност – икономическа;
 • Трудов стаж и професионален опит в системата на БП ЕАД – мин. 3 год.;
 • Добра компютърна грамотност: Microsoft Office.

 

Допълнителни изисквания – предимство

 • Специфичен опит в областта на оперативната пощенска, счетоводна и контролна дейност.

 

Основни задължения:

 • Извършва финансови проверки в пощенските станции и други структурни подразделения в региона на Областна пощенска станция – гр. Габрово, като изготвя и представя в Дирекция „Вътрешен контрол” доклади за това;
 • Осъществява последващ контрол върху констатации и изводи от предходни проверки;
 • Проверява спазването на законите, правилниците, наредбите, инструкциите, както и вътрешно-нормативните актове, касаещи дейността на Дружеството;
 • Упражнява контрол по събирането, разходването, съхранението, опазването и отчитането на паричните средства и стоково-материални ценности.

 

Подборът ще се проведе на 2 /два/ етапа:

 1. Предварителна селекция по документи – ще бъдат разглеждани само документите на кандидатите, отговарящи на основните изисквания;
 2. Интервю.

 

       Документи за участие се приемат от 23.07.2020 г. до 14.08.2020 г. вкл. на адрес: гр. София, п.к. 1700, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, отдел „Човешки ресурси”, дирекция УЧРАДС, ет. 2, ст. 209С или на e- mail адрес: IAbagieva@bgpost.bg ; SChayleva@bgpost.bg

 

       Лице за контакти: Стефан Петков - ръководител сектор РФК, тел. 02 949 3215.