Централно управление на „Български пощи” ЕАД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪТРЕШЕН ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН EKСПЕРТ” В СЕКТОР „КОРПОРАТИВЕН И ОПЕРАТИВЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ”, ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ”

17.11.2020

Централно управление на „Български пощи” ЕАД

гр. София, п. код 1700, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31

 

ОБЯВЯВА

Съгласно чл.5 от Системата за подбор на административен персонал  в

„ Български пощи” ЕАД и на основание чл.67 ал.1 т.1, във връзка с чл.70 от КТ

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪТРЕШЕН ПОДБОР

по документи и ситуационно интервю

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН EKСПЕРТ” В

СЕКТОР „КОРПОРАТИВЕН И ОПЕРАТИВЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ”, ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ”

 

МЕСТОРАБОТА: БЪЛГАРСКИ ПОЩИ  ЕАД - ЦУ.

 

 

Основни изисквания към кандидатите:

 • Образователно-квалификационна степен – Висше;
 • Специалност/професионално направление: Икономика;
 • Трудов стаж и професионален опит в системата на “Български пощи” ЕАД – мин. 5 години;
 • Професионален опит, в областта на оперативната счетоводна и контролна дейност.

 

Допълнителни изисквания:

 • Възможност за командировки в страната;
 • Комуникативност и умение за екипна работа;
 • Добра компютърна грамотност: Microsoft Office.

 

Необходими документи:

 • Заявление;
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
 • Професионална автобиография;
 • Документ за трудов стаж и професионален опит;
 • Други документи за придобити квалификации/специализации.

 

 

Основни задължения:

 • Извършва финансови проверки в Регионални управления, Областни пощенски станции и специализирани поделения в структурата на БП ЕАД, като изготвя и представя в Дирекция „Вътрешен контрол” доклади, в съответствие с утвърдените изисквания в Дружеството;
 • При извършване на финансвовите проверки събира и аналаизира информация и предоставените му документи;
 • Осъществява последващ контрол върху по изпълненито на препоръките и разпоредбите от предходни проверки;
 • Въз основа на на резултатите от извършените проверки предлага мерки за отстраняване на допуснатите нарушения в проверяваните обекти;
 • Проверява спазването на законите, правилниците, наредбите, инструкциите, както и вътрешнодружествените актове, касаещи дейността на БП ЕАД;
 • Упражнява контрол по събирането, разходването, съхранението, опазването и отчитането на паричните средства и стоково-материални запаси.

-    Изготвя доклади, становища, заповеди, изводи и заключения, касаещи извършените проверки, като ги съгласува в оперативен порядък в Дирекцията.

 

Подборът ще се проведе на 2 /два/ етапа:

 1. Предварителна селекция по документи – ще бъдат разглеждани само документите на кандидатите, отговарящи на основните изисквания;
 2. Ситуационно интервю.

 

Кандидатите, допуснати до ситуационно интервю ще бъдат уведомени допълнително за мястото, деня и часа на провеждане.

 

Документи за участие се приемат до 30.11.2020 г. вкл., на адрес: гр. София, п.к. 1700, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или на е-mail адрес: G.Nitsov@BGPOST.BG.

 

Лице за контакти: Георги Ницов – ръководител отдел ФУК, дирекция „Вътрешен контрол” гр. София, тел.: 02 9493332, или на e- mail адрес: G.Nitsov@BGPOST.BG.

 

 

 

 

„Български пощи” ЕАД ще се свърже само с одобрените по документи кандидати.

 

„Български пощи” ЕАД обработва личните данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни на „Български пощи” ЕАД.

 

Личните данни на неодобрените кандидати ще бъдат унищожени в срок до 6 месеца след приключване на процедурата за подбор.