“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪТРЕШЕН ПОДБОР за длъжността: „РЪКОВОДИТЕЛ, ОБОСОБЕНО ЗВЕНО / НАЧАЛНИК, СЛУЖБА БРСЦ/” в БРСЦ - служба: „Международни пощенски пратки и колети” /МППК/

19.01.2021

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

гр. София, п.к.1700, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31

 

ОБЯВЯВА

Съгласно чл.5 от Системата за подбор на административен персонал  в

„ Български пощи” ЕАД и на основание чл.67 ал.1 т.1, във връзка с 70 от КТ

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪТРЕШЕН ПОДБОР

 

по документи и ситуационно интервю за длъжността:

 

„РЪКОВОДИТЕЛ, ОБОСОБЕНО ЗВЕНО / НАЧАЛНИК, СЛУЖБА БРСЦ/”

в БРСЦ - служба: „Международни пощенски пратки и колети” /МППК/

1 щатна бройка

 

Основни изисквания:

 • Образователно-квалификационна степен – Висше;
 • Специалност/професионално направление: Икономика;
 • Трудов стаж и професионален опит в системата на “Български пощи” ЕАД – мин. 5 години;

Допълнителни изисквания - предимство:

 • Професионален опит, свързан с обработката на международна поща;
 • Допълнителни квалификации, релевантни на длъжността;
 • Ползване на чужд език - английски;
 • Компютърна грамотност;

Основни задължения и отговорности:

 • организира, ръководи и контролира работата на служба МППК;
 • изготвя месечен график за работа в службата и го представя за утвърждаване от прекия ръководител;
 • организира и контролира качеството на производственият процес и стриктното прилагане на Инструкция за сортиране на пощенските пратки и Инструкция за отчитане качеството на работа;
 • провежда периодичен инструктаж на работещите в службата и води регистрационен дневник;
 • води технологичната документация;
 • други задължения, произтичащи от длъжностната характеристика и вътрешно-дружествени документи.

Необходими документи:

 • Заявление;
 • Професионална автобиография;
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
 • Ксерокопие от документ за трудов стаж и професионален опит;
 • Други документи за придобити квалификации /специализации/ или успешно завършени обучения за повишаване на компетенциите.

 

Подборът ще се проведе на 2 етапа:

 1. Предварителна селекция по документи – ще бъде разглеждани само документи на кандидати, отговарящи на основните изисквания;
 1. Ситуационно интервю – включващо набор от въпроси и казуси, свързани с познаване на вътрешно-дружествените документи: правилници, инструкции и други разпоредби на БП ЕАД, във връзка с изпълнение на функционалните задължения, както и за оценка на мотивацията, организационни, комуникативни и др. умения на кандидатите, съобразно спецификата на работа в службата.

 

Документи за участие се приемат до 01.02.2021 г. вкл. в БРСЦ на адрес за кореспонденция: гр.София, пощ.код:1900, ул.”Челопешко шосе”№31 на вниманието на г-жа Румянка Сярова, директор дирекция СДМТ или на е-mail: R.Syarova@bgpost.bg

 

Лице за контакти: Иванка Александрова – Експерт с изнесено работно място - БРСЦ , дирекция СДМТ гр. София, тел.: 02 8922671 с работно време от 8,00ч. до 16,30ч.

 

„Български пощи” ЕАД ще се свърже само с одобрените по документи кандидати.

 

„Български пощи” ЕАД обработва личните данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни на „Български пощи” ЕАД.