ЦУ НА “БП” ЕАД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „КОНТРОЛЬОР ЕКСПЛОАТАЦИОННА СЛУЖБА”, СЛУЖБА „ЛОГИСТИКА И ВЪТРЕШНИ ПОЩЕНСКИ КОЛЕТИ“ В ДИРЕКЦИЯ „СОРТИРОВЪЧНА ДЕЙНОСТ И МАГИСТРАЛЕН ТРАНСПОРТ”

26.09.2022

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

гр. София, п. код 1700, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31

 

БЪЛГАРСКИ РАЗМЕННО СОРТИРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР

 

ОБЯВЯВА

Съгласно чл.5 и чл. 10 от Системата за подбор на административен персонал  в

„ Български пощи” ЕАД и на основание чл .67 ал.1 т.1, във връзка с чл.70 от КТ

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

по документи и ситуационно интервю

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА:  КОНТРОЛЬОР ЕКСПЛОАТАЦИОННА СЛУЖБА”, СЛУЖБА „ЛОГИСТИКА И ВЪТРЕШНИ ПОЩЕНСКИ КОЛЕТИ

В ДИРЕКЦИЯ „СОРТИРОВЪЧНА ДЕЙНОСТ И МАГИСТРАЛЕН ТРАНСПОРТ”

 

 

Основни изисквания за длъжността:

 • Средно образование;
 • Компютърна грамотност.

 

Основни задължения и отговорности:

 • Контролира технологичния процес по приемането, обработката и експедирането на пощенските пратки;
 • Извършва текущ и последващ контрол по работни места на технологичния процес относно: сверяване на входящата поща със съпроводителната документация, изготвяне на връзки с пратки, влагане в чували и експедирането им;
 • Извършва проверка и последващ контрол при постъпили жалби и рекламации;
 • Ежедневно заверява книга за клеймата, отговаря за ползването им по време на дежурство и тяхното съхранение;
 • Контролира правилното отчитане на обработения трафик и води ежедневна статистическа отчетност;
 • Проверява изготвената технологична документация и я предава за отговорно пазене в архива;
 • Отразява ежедневно в Рапортната книга цялостното протичане на технологичния и трудов процес по време на дежурство;
 • Контролира трудовата дисциплина, спазването на графиците за работно време и почивки;
 • При неотложна производствена необходимост извършва и други дейности по разпореждане на прекия си ръководител.

 

Необходими документи:

 • Заявление;
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
 • Професионална автобиография;
 • Ксерокопие от документ за трудов стаж и професионален опит.

 

Подборът ще се проведе на 2 етапа:

 1. Предварителна селекция по документи – ще бъдат разглеждани само документите на кандидати, отговарящи на основните изисквания;
 1. Ситуационно интервю.

 

Кандидатите, допуснати до ситуационно интервю ще бъдат уведомени допълнително за мястото, деня и часа на провеждане.

 

Документи за участие се приемат и в Български разменно сортировъчен център на „Български пощи” ЕАД, гр. София, кв. Враждебна, ул. „Челопешко шосе” № 31.

Лице за контакти: г-жа Иванка  Александрова – работно време от 8,00 ч. до 16,30 часа или GSM:0879433227.

 

 „Български пощи“ ЕАД обработва личните данни в съответствие в Общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни на „Български пощи“ ЕАД;

„Български пощи“ ЕАД ще се свърже само с одобрените кандидати;

Личните данни на неодобрените кандидати ще бъдат унищожени в срок до 6 месеца след приключване на процедурата за подбор;