ЦУ НА “БП” ЕАД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „КООРДИНАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ“ В ДИРЕКЦИЯ „СОРТИРОВЪЧНА ДЕЙНОСТ И МАГИСТРАЛЕН ТРАНСПОРТ”

26.09.2022

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

гр. София, п. код 1700, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31

 

БЪЛГАРСКИ РАЗМЕННО СОРТИРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР

 

ОБЯВЯВА

Съгласно чл.5 и чл. 10 от Системата за подбор на административен персонал  в

„ Български пощи” ЕАД и на основание чл .67 ал.1 т.1, във връзка с чл.70 от КТ

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

по документи и ситуационно интервю

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „КООРДИНАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

В ДИРЕКЦИЯ „СОРТИРОВЪЧНА ДЕЙНОСТ И МАГИСТРАЛЕН ТРАНСПОРТ”

 

 

Основни изисквания за длъжността:

 • Образователно – квалификационна степен: Средно специално.

 

Допълнителни изисквания:

 • Трудов стаж в системата на “Български пощи” ЕАД – 3 години;
 • Комуникативни умения;
 • Работа в екип;
 • Организационни умения;
 • Компютърна грамотност.

 

Основни задължения и отговорности:

 • Организира, ръководи координира и контролира дейността по оперативното управление на производствено - експлоатационния процес и техническото оборудване на службите в БРСЦ;
 • Отговаря изцяло за организирането и нормалното протичане за производствения процес по отношение на приемането, обработването, транспортирането и експедирането на всички пощенски пратки, печатни произведения и пратки на фирми от БРСЦ по време на дежурство;
 • По време на дежурство взема отговорни решения касаещи производствения процес;
 • Наблюдава, контролира и отговаря и координира правилното протичане на технологичния процес в отделните служби в БРСЦ;
 • Следи за правилното разпределение на персонала по работни зони;
 • Изготвя рапорт за състоянието и функционирането на БРСЦ по време на дежурството, която предава в края работната смяна на Н-к БРСЦ;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността, както и други дейности по разпореждане Мениджър БРСЦ.

 

Необходими документи:

 • Заявление;
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
 • Професионална автобиография;
 • Ксерокопие от документ за трудов стаж и професионален опит.

 

Подборът ще се проведе на 2 етапа:

 1. Предварителна селекция по документи – ще бъдат разглеждани само документите на кандидати, отговарящи на основните изисквания;
 1. Ситуационно интервю.

 

Кандидатите, допуснати до ситуационно интервю ще бъдат уведомени допълнително за мястото, деня и часа на провеждане.

 

Документи за участие се приемат и в Български разменно сортировъчен център на „Български пощи” ЕАД, гр. София, кв. Враждебна, ул. „Челопешко шосе” № 31.

Лице за контакти: г-жа Иванка  Александрова – работно време от 8,00ч. до 16,30 часа или GSM:0879433227.

 

 „Български пощи“ ЕАД обработва личните данни в съответствие в Общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни на „Български пощи“ ЕАД;

„Български пощи“ ЕАД ще се свърже само с одобрените кандидати;

Личните данни на неодобрените кандидати ще бъдат унищожени в срок до 6 месеца след приключване на процедурата за подбор.