ЦУ на “БП” ЕАД обявява процедура за подбор за длъжността: Главен експерт към Сектор: „Администриране и възнаграждения на персонала ” Отдел: „Човешки ресурси” Дирекция: „Човешки ресурси и административна дейност”

28.10.2022

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

гр. София, п. код 1700, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31

 

ОБЯВЯВА

Съгласно чл.5 и чл. 10 от Системата за подбор на административен персонал  в

„ Български пощи” ЕАД и на основание чл .67 ал.1 т.1, във връзка с чл.70 от КТ

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

по документи и ситуационно интервю

ЗА ДЛЪЖНОСТТА  Главен експерт към

Сектор: „Администриране и възнаграждения на персонала ”

Отдел: „Човешки ресурси”

Дирекция: „Човешки ресурси и административна дейност”

 

 

Основни изисквания към кандидатите:

 • Образователно - квалификационна степен: магистър;
 • Специалност/професионално направление: Икономическа.

Допълнителни изисквания към кандидатите:

 • Комуникативност и умение за екипна работа;
 • Добра компютърна грамотност - Microsoft Office;
 • Професионален опит в сферата на човешките ресурси – 2 години.

Основни задължения:

 • Изготвя трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения и организира подписването им от страните.
 • Изготвя Уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда за сключени, изменени и прекратени трудови договори на служители от Централно управление.
 • Изготвя длъжностно и поименно щатно разписание на Централно управление на БП ЕАД и актуализира същите, съобразно настъпили промени.
 • Създава и води личните трудови досиета на служителите в Централно управление, оформя трудовите им книжки, изготвя други документи, свързани с трудовите им правоотношения.
 • Участва в изработването и актуализирането на длъжностни характеристики за служителите в Централно управление и съхранява оригиналните документи.
 • Изготвя справки за текущото състояние на личния състав, отразява движението на персонала и промените в тяхното образователно и квалификационно равнище.
 • Изготвя заповеди за ползване на отпуски и извършва тяхното отразяване в документацията, свързана със законосъобразното им ползване.
 • Води Регистри на болничните листове за временна неработоспособност; на трудови договорите; на заповедите за прекратяване на трудови договори; на допълнителни споразумения, писма и заповеди с индекс РД-06.
 • Изготвя удостоверения и служебни бележки във връзка с трудовата дейност на работниците и служителите.
 • Изготвя заповеди, свързани с промени в организационната структура на Централно управление.
 • Контролира и прилага финансово-нормативната уредба, свързана с организацията и заплащането на труда.
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Дружеството предлага:

 • Въвеждащо обучение и адаптиране към работната среда;
 • Социални придобивки: месечни ваучери за храна и други, съгласно Колективен трудов договор;
 • Трудов договор с брутно трудово възнаграждение – от 1300 лв. до 1700 лв.;
 • Прилагане на бонус система – допълнително специфично заплащане, в зависимост от постигнатите трудови резултати.

Необходими документи:

 • Заявление;
 • Ксерокопие от диплома за завършено  образование;
 • Професионална автобиография;
 • Ксерокопие от документ за трудов стаж и професионален опит;
 • Други документи за придобити квалификации/специализации и/или успешно завършени обучения за повишаване на компетенциите.

Подборът ще се проведе на 2 етапа:

 1. Предварителна селекция по документи – ще бъдат разглеждани само документите на кандидати, отговарящи на основните изисквания;
 1. Ситуационно интервю

 

Кандидатите, допуснати до ситуационно интервю ще бъдат уведомени допълнително за мястото, деня и часа на провеждане.

Документи за участие се приемат до 15.11.2022 г. г. вкл. на адрес: гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 1, бл. 31,  или на e- mail адрес: [email protected]

Лице за контакти: Габриела Мицова, тел. 02/949 32 41

„Български пощи“ ЕАД обработва личните данни в съответствие в Общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни на „Български пощи“ ЕАД;

„Български пощи“ ЕАД ще се свърже само с одобрените кандидати;

Личните данни на неодобрените кандидати ще бъдат унищожени в срок до 6 месеца след приключване на процедурата за подбор;