„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ПРЕДЛАГАТ НОВА УСЛУГА „МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО”

30.06.2016

От 1 юли 2016 година влиза в сила „Инструкция за митническо оформяне на международни пощенски пратки“, подписана между „Български пощи“ ЕАД и Агенция „Митници”.

С новата Инструкция се разширява обхвата на услугите, предоставяни от „Български пощи” ЕАД. Дадено е право на задължения оператор на универсална пощенска услуга да подава от името на клиента  митническа декларация с намален набор данни (по облекчена процедура) за стоки в пощенски пратки, ако тяхната стойност не надвишава левовата равностойност на 1000 евро.

На основание  чл. 20 от  Всемирната пощенска конвенция, приета на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз през 2012 година в Доха и ратифицирана през 2014 година от българския парламент, „Български пощи” ЕАД в качеството му на задължен оператор за извършване на универсалната пощенска услуга може да бъде упълномощено да представлява  своите клиенти  пред митническите органи и да заплаща от тяхно име дължимите суми за мито, ДДС и акциз.

В случай  че получателят на пощенска пратка желае да се възползва от новата услуга „Митническо представителство”, е необходимо същият да предостави на място, да изпрати по факс, e-mail или по пощата необходимите документи за освобождаването на пратката, посочени в „писмото-покана”  на митническите органи и „декларация-съгласие” за представянето му от "Български пощи" ЕАД пред митническите органи на Република България.

Пратки, съдържащи стоки над 30 лева, чиято стойност е до левовата равностойност на 150 евро, се освобождават от митницата след заплащане на ДДС в размер на 20% .

При пратки, съдържащи стоки на стойност над левовата равностойност на 150 евро, но не по-голяма от левовата равностойност на 1000 евро, които са придружени от етикет СN22 и/или от декларация СN23, или СР71/СР 72, дължимите от клиента суми са за мито, ДДС и акциз, както и пощенските цени за услугата „Митническо представителство“. Те се заплащат в съответната пощенска станция при получаването на пратката.

Предимствата за нашите клиенти са:

  • Опростени процедури за деклариране на стоките, съдържащи се в пратките.
  • Възможност за получаване на пратките в пощенските станции по местоназначение.
  • Спестяване на време и транспортни разходи.
  • Сумите за митническите сборове се внасят предварително от "БП" ЕАД и се заплащат от клиента при получаване на пратката.
  • Цената на услугата „митническо представителство” е 12.00 лева.

 

„Български пощи” поемат цялата сложност на митническите услуги, предлагайки цялостно решение за нуждите на съответния клиент.

Обръщаме внимание, че когато митническото представителство се извършва от „Български пощи” ЕАД, не се изисква издаването на EORI регистрация.

Ако в рамките на пет работни дни получателят не си вземе митническата пратка от обслужващата пощенска станция, се извършва анулиране на „митническото представителство“ и същата се връща обратно на пощенската станция към Митницата до изтичане на 20-дневния срок.

„Български пощи“ ЕАД имат 17 пощенски станции към Митница в цялата страна. Списък на тези пощенски офиси при използване на услугата може да намерите (тук).

За допълнителна информация виж в www.customs.bg