У В Е Д О М Л Е Н И Е - продажбата на недвижими имоти собственост на Дружеството, ще се извършва по реда на Наредбата за електронна платформа за продажба на имоти

01.04.2020

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД уведомява заинтересованите лица, че от мeсец април 2020 г., продажбата на недвижими имоти собственост на Дружеството, ще се извършва по реда на Наредбата за електронна платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество, обнародвана в ДВ бр.77 от 1 октомври 2019 г.

 За участие в съответния електронен търг, всеки кандидат следва да се регистрира в платформата на адреса на електронната страница на Агенция за публичните предприятия и контрол /бивша АПСК/: http://www.priv.government.bg/, при спазване на правилата за регистрация в платформата, съгласно Ръководство на потребителя, публикувано на електронен адрес: https://estate-sales.uslugi.io/ .

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД ще продължи да публикува обявления за предстоящи продажби, чрез електронен търг на интернет страница на Дружеството.