Български пощи ще повишават ефективността на човешките ресурси с европейско финансиране

19.12.2012

“Български пощи” ЕАД спечели проект “Социални иновации за развитие на човешките ресурси” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”.

Проектът е със 100% финансиранe от Европейски социален фонд (ЕСФ)и Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)/, на стойност 217 хиляди лв. за период от 20 месеца, считано от 01.05.2012 г. до 31.12.2013 г.

Основната цел на проекта е:

Повишаване на ефективността на човешките ресурси в „Български пощи” ЕАД чрез внедряване на иновативни методи за обучение и професионално развитие и създаване на по-добри условия за отдих на работното място.

Конкретните цели на проекта са:

  1. Да се създадат условия за устойчива заетост на голяма част от опитните служители (на възраст над 55г.) в „Български пощи” ЕАД чрез повишаване и разширяване професионалните им компетенции и чрез ангажирането им с допълнителни дейности в полза на дружеството.
  2. Да се създаде иновативна и устойчива система за продължаващо обучение на служителите в „Български пощи” ЕАД чрез използване капацитета на опитните служители в дружеството.
  3. Да се подпомогне развитието на човешките ресурси в „Български пощи” ЕАД чрез индивидуална оценка на капацитета и план за обучение и кариерно развитие на част от заетите в дружеството.
  4. Да се повиши производителността на труда на работещите в Централно управление на Български пощи ЕАД чрез създаване на условия за пълноценен отдих и почивка на работното място.

В изпълнение на първата цел са обучени 85 служители на „Български пощи” ЕАД над 55 годишна възраст за обучители (наставници или ментори) в периода от 22.10.2012 г. до 15.12.2012 г.