„Български пощи” ЕАД участват в разработването на проект на тема 5. “Надеждни е-услуги и други дейности”

27.02.2013

От февруари 2012 г. дирекция “ИКТ” и дирекция “Сигурност” на „Български пощи” ЕАД участват в разработването на проект по подтема 5.1 “Киберсигурност” на тема 5. “Надеждни е-услуги и други дейности” в шести конкурс за проекти по програма „Подкрепа за ИКТ политики” по Рамкова програма на Европейската комисия „Конкурентоспособност и иновации”.

Направлението 5. 1. “Киберсигурност” е насочено към разработка и внедряване на иновативен софтуер за борба с паразитен софтуер от тип BOTNET, който прониква в големи мрежи от компютри и достъпва съдържанието на компютъра без знанието на неговия собственик. Целта е тестване и верификация на сигурността на информацията, предотвратяване и/или почистване от проникнал паразитен софтуер в подобни корпоративни мрежи, в които протичат отговорни бизнес процеси и/или се предоставят административни услуги на е-правителството, свързани с финансови транзакции и лични данни.

Проектът „Съвременен център за кибер-защита” (Advanced Cyber - Defense Center) с акроним ACDC, е на стойност 15 538 831.71 EUR, за период от 30 месеца и изпълнението му започва от 01 февруари 2013 г.. Той е разработен и спечелен от консорциум от 28 /двадесет и осем/ компании в 14 /четиринадесет/ държави – членки на ЕС с участието на „Български пощи” ЕАД, единствен представител за България и към днешна дата е подписан договор с ЕК за изпълнението му.

Със своята иновативност и мащабност проектът ACDC няма аналог на територията на България. Планираните в проекта дейности и научни разработки са в съответствие с политиката за информационна сигурност в мрежата на националния пощенски оператор „Български пощи” ЕАД, както и в мрежите на неговите корпоративни контрагенти. Софтуерната реализация на анти-ботнет стратегията в нашата мрежа ще бъде основа за решаването на проблема с кибер сигурността на национално ниво.

Тук следва да отбележим, че предвид критичността на ИТ – инфраструктурата на „Български пощи” ЕАД от гледна точка на лични данни, възможни нерегламентирани финансови транзакции с тях и др. кибер-заплахи, целта на проекта е да се елиминират подобни възможности и да се опазят личните данни в базите данни.

„Български пощи” ЕАД ще привлекат и подпомогнат компании от банковия сектор, от сферата на инкасо-услугите, на масовите гласувания по интернет в шоу-бизнеса и др. в борбата им с опасностите от атаки и проникване на опасни вируси, малуер и друг паразитен софтуер в информационните им системи и мрежи.

Участието на “Български пощи” ЕАД в проекта ще бъде на стойност 360 700 EUR, в т.ч. 50% или 180 350 EUR ще бъдат предоставени под формата на безвъзмездна финансова помощ от ЕК. Останалите 50% или 180 350 EUR следва да бъдат собствен финансов принос от страна “Български пощи” ЕАД

Като лидер за страната на тази иновативна стратегия, „Български пощи” ЕАД ще инвестират в проекта с участието на висококвалифицирани специалисти от Дирекции „Сигурност” и Дирекция „ИКТ”, със собствени финансови средства от паричния поток на компанията за следващите две и половина години, както и с привличане на инвестиции от администрацията на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, принципал на „Български пощи” ЕАД, от институциии в лицето на Националния център за действие при инциденти в информационната сигурност „CERT – България” и др. потенциални участници в целевата група на пилотния проект.