Обява за отдаване под наем на обект: „Столова-разливна с обща площ 83,40 кв.м. в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД

24.01.2014

“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Заповед № РД-08-27/23.01.2014 г. на главния изпълнителен директор обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: „Столова-разливна с обща площ 83,40 кв.м. в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, ул. ”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, гр.София”, при начална тръжна цена в размер на 630 (шестстотин и тридесет) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 10.02.2014 г. от 11:00 часа в сградата на ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл. 31, р-н Студентски, гр.София.

Цената на тръжната документация е 30 лв., без ДДС. Същата се заплаща в касата на ЦУ на „БП” ЕАД преди получаване на документацията от стая 319.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 126 (сто двадесет и шест) лева, преведена по банковата сметка на „БП” ЕАД или внесена в касата на Централно управление на “БП” ЕАД, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявлението.

Оглед на обекта и преглед на свързаната с него документация могат да се извършват всеки работен ден между 10.00 ч. и 12.00 ч. и 13.00 ч. и 16.00 ч. до 07.02.2014 г., след закупуване на тръжната документация.

Заявления за участие в търга се подават в служба „Деловодство” до 10.30 часа на 10.02.2014 г. в сградата на ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг от 11.00 часа при условията на първоначалния търг.

За контакти: 949 3214 – Ив. Митова