ОТ 1-ВИ ЮНИ ВСИЧКИ ПРЕПОРЪЧАНИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАТКИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАТО ПРАТКИ „С ПРЕДИМСТВО”

13.07.2015

„Български пощи” ЕАД уведомява своите клиенти, че във връзка с прилагане решенията на Конгреса на Всемирния пощенски съюз от 2012 година и новата разпоредба на чл.15, т.1.1. от Всемирна пощенска конвенция (ратифицирана от 42-то НС, обнародвана в ДВ, бр.3, 13.01.2015 г.), от 1 юни 2015 година в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД няма да се приемат препоръчани международни пратки/кореспондентски пратки, малки пакети, печатни произведения и секограми/„без предимство”.

Всички препоръчани международни пратки ще се приемат единствено като пратки „с предимство”.

Непрепоръчаните международни пратки както и досега могат да се изпращат „с предимство” и „без предимство.

Няма промяна при изпращането на международни колетни пратки – колетите могат да се изпращат „по въздушен път” или „по земен път”.