Завърши Националното съвещание на „Български пощи” ЕАД

31.05.2010

На 28 и 29 май в София се проведе двудневно Национално съвещание на “Български пощи” ЕАД. Във форума участваха директорите на дирекции в централно управление, заместник-изпълнителният директор на дружеството Станислав Дочев, директорите на териториалните и специализираните поделения в страната, съветът на директорите на „Български пощи” ЕАД в лицето на председателя – Владимир Макариев и Красимир Крачунов – член на съвета на директорите, експерти от централно управление, както и председателите на синдикалните организации в “Български пощи” ЕАД – Георги Бочев и Пламен Дончев. 

Главният изпълнителен директор на дружеството Милен Керемедчиев откри срещата, като направи презентация и анализ на текущото състояние на пазара на пощенски услуги в България и дела на “Български пощи” ЕАД в него, поставяйки акцент върху тенденциите за все по-намаляващ дял на приходите от универсалната пощенска услуга и увеличаващите се приходи от услугите в обхвата на неуниверсалните пощенски услуги. Г-н Керемедчиев определи дела на дружеството във финансовите операции като относително стабилен, но подчерта риска от увеличаващата се конкуренция в този сегмент в лицето на операторите, които предоставят тези услуги, чийто брой и пазарен дял се увеличават. Той обърна внимание и на изключително малкия пазарен дял на “Български пощи” ЕАД в пазара на куриерските услуги, който се дължи на липсата на адекватен маркетинг и неадекватното ценообразуване на тази услуга през последните години, но подчерта големия потенциал за увеличаване на пазарния дял на компанията в този сегмент. Не по-различна е и ситуацията при дела на дружеството в пазара на “хибридната поща”, при която въпреки загубените договори също има потенциал за увеличаване. Г-н Керемедчиев говори и за политиката по отношение на разходите на дружеството, като акцентира върху тяхното намаляване с 2.5 милиона лева за първите три месеца на 2010 година спрямо първите три месеца на предходната година, като в тази връзка сподели и за трудните преговори със синдикалните организации, преди подписването на новия колективен трудов договор през месец април. В своето обръщение той отправи критики към директорите на териториални поделения поради липсата на достатъчно стриктен контрол по отношение на правените разходи в поделенията и стриктното спазване на заложените бюджети, и за пореден път ги призова да излязат от административните офиси и да се обърнат с лице към клиентите, водейки проактивна политика. Подобна критика той отправи и към “позадрямалата” администрация на места. Г-н Керемедчиев подчерта и добрия диалог, който “Български пощи” ЕАД има с Комисията за регулиране на съобщенията и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като подчерта активната работа от страна на дружеството при подготовката на промените в Закона за пощенските услуги. Ръководството на компанията е изпратило десет жалби към момента до КРС по отношение на нерегламентираната поща, като по три от тях са наложени глоби на конкурентни на “Български пощи” ЕАД оператори. Това е прецедент, тъй като до сега не е имало такава практика при предходните ръководства. 

През първия ден презентации представиха и директорът на направление “Вътрешен контрол”, Диана Долапчиева, директорът на дирекция “Финанси, икономика и управление на собствеността”, Любен Нанов, както и директорът на дирекция “Основни услуги и логистика” – Калин Анастасов. Г-жа Долапчиева направи резюме на констатираните нарушения в поделенията, в които вече е била извършена проверка от направление “Вътрешен контрол”, като основната констатирана причина за тези нарушения е занижения контрол от страна на ръководния състав. Бяха разгледани и регистрираните жалби и рекламации от началото на годината, като сред най-честите мотиви за подаване на жалби са недоставяне на препоръчаните пратки и грубо отношение от страна на служителите. В тази връзка  в дружеството ще бъде въведен етичен кодекс, който вече е приет от съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, както и от съвета за социално партньорство. 

Директорът на дирекция “Финанси, икономика и управление на собствеността”, Любен Нанов, направи отчет и анализ за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на годината, като обърна внимание и на бюджета за 2009 година и причините довели до отрицателния финансов резултат на дружеството в края на същата година. Г-н Нанов акцентира върху липсата на реакция от предишното ръководство по отношение на промените в бюджета през 2009 година, когато още в началото на годината дружеството е загубило два съществени договора и в същото време е увеличило фиксираните разходи с 30 %, което показва, че не е осъществяван контрол по отношение на изразходваните спрямо бюджетираните средства. Той представи и редица примери в това отношение. Г-н Нанов направи и презентация за изменението на ефективността на приходите на актуализирания бюджет за 2010 година спрямо отчета за 2009 година по поделения. Подобен поглед върху ефективността на всяко поделение се прави за първи път, като целта е да се поощри обмяната на добри практики между териториалните поделения, както и да се предпазят от лоши такива.  

От своя страна директорът на дирекция “Основни услуги и логистика”, г-н Калин Анастасов, направи преглед на експлоатационната дейност на “Български пощи” ЕАД, като акцентира върху неоптимизираните повсеместно процеси, започвайки от централно управление до ниво пощенска станция и най-вече в Българския разменно-сортировъчен център, липсата на контрол, презапасяване на отделни места, липса на стратегия спрямо сградния фонд на “Български пощи” ЕАД и същевременно направените скъпи ремонти на малки пощенски станции, избирани по неясни критерии. Той коментира и извършващата се преоценка на номенклатурата на използваните формуляри в дружеството, чиято цел е част от тях да минат през автоматизирана система, подготвяните нови инструкции за сортиране, както и въвеждането на прекатегоризация на териториалните поделения, районните пощенски станции и пощенските станции, която ще бъде правена всяка година като отбеляза, че последната такава е направена през 2004 година. Г-н Анастасов отново постави акцент върху ролята на директорите на териториални поделения, като ги призова да излязат от административните кабинети и да обменят информация със служителите в пощенските станции с цел подобряване на процесите, свързани с тяхната дейност и обслужването на клиентите на “Български пощи” ЕАД. Той отправи и критики към директорите на териториални поделения по отношение на визията на централните пощенски станции, които трябва да отговарят на изискванията на клиентите. Ще бъде предприето и закриване на ИТ центровете в страната, с изключение на тези в София, като част от оптимизацията на разходите в дружеството. 

През втория ден беше представена визията на ръководството по отношение на приходната част от дейността на дружеството с презентация на Людмил Александров, директор на дирекция “Търговска, маркетинг и бизнес развитие”. Г-н Александров открои тревожната тенденция в последните години, отчитаща намаляващия дял на дружеството в иначе нарастващия дял на пазара на пощенски услуги в общия пазар на услуги в България. Той очерта и стратегията на дружеството в тази насока за развитие и използване на потенциала при куриерските услуги и “хибридната поща”, както и водене на агресивна политика за привличане на нови клиенти и разширяване на портфолиото на предлаганите услуги чрез реализиране на нови проекти като международни парични преводи, продажба на транспортни билети, електронна търговия, доставка на лекарства, но не по предвидената от предишното ръководство схема, и не на последно място директен маркетинг. Г-н Александров даде и пример за ефективността от провеждането на агресивна политика като посочи, че за първи път “Български пощи” ЕАД привлича стратегически клиент от конкурентен на дружеството оператор. Той подчерта и преразглеждането на всички сключени договори от предишното ръководство, като при някои от тях се елиминират посредниците и се подписват нови договори директно с клиентите. Не на последно място, г-н Александров разказа и за новата бонусна система за служителите на гишета и пощальоните, която се предвижда да бъде въведена в “Български пощи” ЕАД в унисон с новата агресивна политика за привличане на клиенти.

Последната презентация относно преструктурирането на дружеството във връзка със стартирането на пилотния проект по обособяване на Регионално управление Пловдив бе представена съвместно от Пламен Павлов, главен директор в “Български пощи” ЕАД и Мартин Захариев, директор на териториално поделение Пловдив. Г-н Павлов направи преглед на причините, налагащи преструктуриране на компанията, сред които огромните разходи, ниската ефективност на разходите, ниската рентабилност на приходите, ниската производителност на труда на единица персонал, ниското ниво на контрол и отчетност и организация на работа в сегашния формат на структурата на дружеството. Бяха представени и целите на преструктурирането, сред които оптимизиране на разходите, повишаване на ефективността, по-добро управление, контрол и отчетност. От своя страна Г-н Захариев разказа за етапите, през които преминава проекта, като всички участници в съвещанието, включително и представителите на синдикалните организации се обединиха около мнението, че броят на засегнатия от преструктурирането персонал, главно в администрацията, ще е значително по-малък от очакваното. 

Преди да закрие съвещанието г-н Керемедчиев помоли директорите на териториалните поделения всички дискусии по време на съвещанието да бъдат сведени до знанието на служителите на „Български пощи” ЕАД на всички нива, след което даде думата на представителите на синдикалните организации в дружеството – Георги Бочев, председател на синдикалната федерация на съобщенията към КНСБ и Пламен Дончев, председател на синдикат “Съобщения” при КТ “Подкрепа”. 

Г-н Бочев поздрави новите директори на териториални поделения, като подчерта че синдикатите ще им подадат ръка, за да се излезе от тежката финансова ситуация със съвместни усилия. Той поздрави новия ръководен екип в “Български пощи” ЕАД с неговото силно начало в трудния момент, в който пое управлението на дружеството, като подчерта, че за синдикатите не е без значение кой ръководи дружеството. Г-н Бочев отбеляза, че този екип е поел управлението на “Български пощи” ЕАД в най-тежкия за него момент, както на микро, така и на макроикономическо ниво и изрази своята радост, че този мениджърски екип тръгва добре, отчитайки тежкото наследство и глобалната криза. Той изрази своето удовлетворение от факта, че СФС е подала ръка на този екип от самото начало и отбеляза, че няма друга пощенска администрация в Европа, която да работи при такива отлични партньорски взаимоотношения със синдикатите по време на преструктуриране. Г-н Бочев подчерта, че синдикатите не желаят да се месят в кадровата политика на дружеството, тъй като това е отговорност на ръководството, но ще следят нейното провеждане.

Г-н Дончев призна, че е бил скептичен относно възможностите на новото ръководство в началото, както и при всяко предходно ръководство, но впоследствие се е изградило взаимно доверие между него и новото ръководство и вече е на мнение, че има реално желание и предприети стъпки за позитивна промяна в “Български пощи” ЕАД и пожела на всички дружеството да стане желано място за работа. Той оцени подписания нов колективен трудов договор като добър и се присъедини към мнението на г-н Бочев, че в България няма подписан друг такъв договор между синдикати и работодатели. Г-н Дончев приветства идеята на г-н Александров за въвеждане на нова бонусна система за служителите, отбеляза че преструктурирането в “Български пощи” ЕАД е неизбежно и така или иначе вече се е състояло почти навсякъде в Европа и подчерта, че между него и главния изпълнителен директор има доверие.