Становище на "Български пощи" във връзка с отправено в публичното пространство обвинение за издаване на документ с невярно съдържание

15.10.2010

С Т А Н О В И Щ Е

Във връзка с отправените в публичното пространство обвинения към “Български пощи” ЕАД за издаване на документ с невярно съдържание категорично заявяваме, че и двата документа – за Министерски съвет и за община Пловдив са с вярно съдържание към датата на издаването им.

На 27.09.2010 г. по искане на дирекция „Правна” на Министерски съвет от страна на „Български пощи” ЕАД е изготвена справка за получена пратка от МС до община Пловдив с номер PS15940002ZVW. Съгласно представените документи – опис на пощенските пратки, адресиран до община Пловдив е видно, че същият е съставен на 18.09.2010 г. в 09.58 ч.  За община Пловдив същият е подписан от В. Лазарова – упълномощен представител на общинската администрация и не е посочена дата на получаване, различна от цитираната в описа.

По искане на община Пловдив на 29.09.2010 г. РУ Пловдив издава справка, в която като дата на получаване е посочена 20.09.2010 г.

От направената последователна справка става ясно, че датата 20.09.2010 г. е дописана на ръка на посочения опис от служител на община Пловдив на 29.09.2010 г., т.е. след  датата, на която копие от същия е било предоставено на МС по тяхно искане.

Видно от изложеното, не е налице съставяне на документ с невярно съдържание, тъй като и двете писма, изготвени от дружеството до МС и община Пловдив, отразяват действителното състояние към датата на издаването им, поради което считаме обвиненията на  председателя на пловдивския общински съвет Илко Илиев и независимия съветник Дани Каназирева към “Български пощи” ЕАД за несъстоятелни.