Конкурс за избор на Водещ мениджър и Банка довереник на облигационна емисия с емитент „Български пощи” ЕАД

11.11.2010

ОБЯВА

Български пощи” ЕАД открива

„Конкурс за избор на Водещ мениджър и Банка довереник на облигационна емисия с емитент „Български пощи” ЕАД”

1. Описание на обекта на конкурса

Конкурсът включва избор на изпълнител по две обособени позиции:

 • Избор на Водещ мениджър с цел: емитиране на обикновени, безналични, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми и свободно прехвърляеми облигации в размер на 15 млн. евро, с гратисен период на главница от 24 месеца, купонни плащания на 3 месеца, базирани на 3М Euribor + надбавка и възможност за лихвен суап, вграден кол опция, която може да бъде упражнена най-рано след 24 месеца. Погасяване на главницата: на тримесечни равни вноски след втората година. Основна цел на емисията: преструктуриране на текущи задължения по банкови кредити и финансови лизинги. Начин на пласиране - частно и последващо допускане на емисията за търговия на Българска фондова борса – София АД;
 • Избор на Банка довереник на облигационерите.

Участниците могат да подават оферти и по двете позиции, като един кандидат има право само на една оферта по позиция.

2. Общи и специални условия:

 • В конкурса могат да участват местни и чуждестранни банки със седалище в Р.България, получили и притежаващи валидно разрешение (лиценз), издадено от БНБ за извършване на банкова дейност;
 • Участниците да притежават финансови възможности и отлична репутация за изпълнение на предмета на поръчката. В тази връзка до участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните минимални изисквания:
 • Имат присъден дългосрочен кредитен рейтинг от една от следните световно признати рейтингови агенции Standard & Poor's, Fitch Ratings или Moody’s. Кредитният рейтинг следва да бъде най-малко от инвестиционен клас: Baа3 за Moody’s, BBB- за S&P или BBB- за Fitch;
 • Кандидатите да нямат квалифицирано одиторско мнение в годишния одиторски долад за последната финансова година – 2009г.;
 • Не се изисква гаранция за участие в конкурса.

3. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:

 • Предложение /Оферта/ по образец, предоставена в отделен плик с надпис «Предложение» и данните на Кандидата;
 • Всички останали документи и презентации да бъдат поставени в отделен плик, съдържащ подписан и подпечатан опис. Пликът да бъде наименован «Придружителни документи» и да има изписани данните на Кандидата;
 • Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 2 /два/ месеца от представянето му, или „Единен идентификационен код” (ЕИК);
 • Участниците да представят следните документи:
  • Заверен годишен финансов отчет на участника, придружен от одитно становище за 2009г. - копие със заверка „Вярно с оригинала”;
  • Документ, удостоверяващ кредитния рейтинг присъден от Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody’s - копие със заверка „Вярно с оригинала”;
  • За доказване на техническите възможности и квалификация по общите условия на Конкурса участниците да представят Разрешение (лиценз) за извършване на банкова дейност, издадено от БНБ - копие със заверка „Вярно с оригинала”.
 • Административни сведения за Участника, вкл. адрес и телефон за връзка;
 • Декларации за липса на обстоятелства по т.2 и т.3 от Конкурсната документация;
 • Декларация по т.2.2, т. 2.3, т. 4.1 от критериите и методиката за оценка на кандидатите;
 • Декларация за запознаване с условията на Конкурса.

4. Време и начин за предоставяне на информация: на участниците ще бъде предоставен пакет от финансова и обща информация, съдържащ прогнозни финансови отчети, допускания за развитието на компанията, историческа информация.

5. Срокове и място за получаване на конкурсната документация - конкурсната документация се предоставя срещу документ за платена такса в размер на 10 лв. на електронен носител при писмено поискване от Кандидата, подписано и подпечатано от негов законен представител, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в деловодството на „Български пощи” ЕАД на адрес ул. “Академик Стефан Младенов” № 1, бл. 31, София. Таксата се заплаща по сметка на „Български пощи” ЕАД: IBAN BG88RZBB91551032734305. Краен срок за получаване на конкурсната документация: до 17.00 ч. на 24.11.2010г. Краен срок за внасяне на предложенията на участниците – 17.00 ч. на 25.11.2010г. Предложенията се приемат само на място в деловодството на „Български пощи” ЕАД на адрес ул. “Академик Стефан Младенов” № 1, бл. 31, София. Първото заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията ще се проведе от 9.30 ч. на 26.11.2010г.

6. Валидност на предложението: отправените количествени предложения да имат минимален срок на валидност 30 дни за водещия мениджър/поемател и 3 месеца за банката довереник.