„Български пощи” ЕАД възнамерява да преструктурира своите финансови задължения чрез емитиране на облигационна емисия.

12.11.2010

„Български пощи” ЕАД възнамерява да преструктурира своите финансови задължения чрез емитиране на облигационна емисия в размер на 15 млн. евро и 5 - годишен срок.

Компанията откри конкурс за избор на финансови институции, които да обслужат преструктурирането.

Емитирайки облигация, „Български пощи” ЕАД цели да постигне следните основни цели:

  • Гратисен период от 24 месеца – разсрочване на задължението за изплащане на главница и облекчаване на текущите разходи за финансиране;
  • Консолидиране на всички средносрочни задължения;
  • Възможност за допълнителни инвестиции в технологии за периода на гратисния период, които ще доведат до допълнителна оптимизация на разходите;
  • Погасяване на просрочени задължения, по които се плащат високи наказателни лихви на дружеството и изплащане на просрочени търговски и други задължения - с което ще се постигне подобряване на ликвидността;
  • Листване на облигационната емисия за вторична търговия на Българска фондова борса. По този начин „Български пощи” ЕАД ще придобият по-голяма публичност, което ще засили прозрачността на компанията;
  • Облигационният заем няма за цел финансиране на инвестиционна програма, а преструктуриране на задължения с цел преодоляване на ликвидната криза, в която е изпаднало дружеството.