„Български пощи” ЕАД - корпоративен член на Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси

11.02.2011

От 2011 г. „Български пощи” ЕАД е корпоративен член на Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР).

Асоциацията е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси. Понастоящем има 377 индивидуални и 225 корпоративни членове работещи в сферата на управлението и развитието на човешките ресурси като управители на фирми, ръководители на отдели по човешките ресурси в български и мултинационални компании и банки, мениджъри по обучението и развитието, специалисти от консултантски фирми и академични представители. БАУРЧР е член на Европейската Асоциация за управление на персонала (EAPM) и на Световната федерация на асоциациите за управление на човешки ресурси (WFPMA).

С одобряване на кандидатурата за членство Дружеството е най-многочисленият корпоративен член на БАРУЧР - https://www.bhrmda.bg/.

Процесът на управление на човешките ресурси в „Български пощи” ЕАД е основен елемент от реализиране на стратегическите цели на дружеството. Корпоративното членство в БАУРЧР ще даде възможност за създаване на по-широка мрежа от контакти с професионалисти на национално и международно ниво, участия на експерти от системата в работни срещи, семинари, дискусии, кръгли маси, национални конференции с международно участие. Участието на служителите в обучителните форми и в други прояви на Асоциацията е преференциално. Членството е обвързано с ползване на финансови отстъпки, възможности за обмяна на опит и споделяне на добри практики, разпространение на рекламни съобщения и материали до всички членове на асоциацията по електронен път, широк обмен на информация между обучаващите институции и бизнес партньори.

Участието на „Български пощи” ЕАД в дейността на БАУРЧР ще допринесе за популяризиране на дружеството, за утвърждаване на позициите му в условията на конкурента среда и за повишаване на  общественото доверие.