Чрез Български пощи можете да получите Европейска здравноосигурителна карта

18.11.2011

„Български пощи” ЕАД въвежда нова услуга - подаване на заявление и получаване на Европейска здравноосигурителна карта.

Всеки гражданин с непрекъснати здравноосигурителни права има право на издаване на безплатна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Това е документ, въз основа на който при престоя си в друга страна-членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ според законодателството на съответната държава.

В стартовия етап новата услуга на Български пощи ще се предлага в 300 пощенски станции в цялата страна, като техният брой ще продължи да нараства. Актуален списък на пощенските станции ще намерите на корпоративния ни сайт.

Подаването на заявления се осъществява по местоживеене. Гражданите имат право да подават заявления лично или чрез нотариално упълномощено лице само в областта, в която са регистрирани на постоянен адрес (съгласно данните по лична карта). Подаването на заявление и получаването на готовата карта се извършва в една и съща пощенска станция.

Необходимият формуляр се получава безплатно в съответните пощенски станции. Към попълненото заявление се прилага копие от личната карта на лицето, за което се издава ЕЗОК. За деца до 14 години и такива до 16 години, които нямат лични карти, се представя акт за раждане и личната карта на единия от родителите, като се оставят копия от двата документа.

Предаването на ЕЗОК се извършва чрез личен подпис на заявителя върху физическото копие на заявлението, гарантиращ получаването на картата.

Срокът за издаване на Европейска здравноосигурителна карта е 15 дни от подаване на заявлението.